Liikluspiirangud ja eriveod

Haapsalu linna hajaasustuspiirkonna teede kasutamise ja kaitse eeskiri

TAOTLUSE ESITAMISEKS SISENE  

Liikluspiirangud 

Liikluspiirangute avalikustamise ja liikluskeelu alasse loa taotlemise ja loa väljastamise kord

Liikluspiirangu kehtestaja on kohustatud liikluskeelu alase loa taotluse läbi vaatama ja väljastama loa või esitama loa väljastamisest keeldumise põhjenduse 3 tööpäeva jooksul alates taotluse saabumise päevast. Liikluspiirangu kehtestaja poolt täiendavate selgituste esitamisel liikluskeelu alase loa taotlejale väljastatakse luba või esitatakse loa väljastamisest keeldumise põhjendus 3 tööpäeva jooksul alates selgituste saamise päevast.

Massipiirangu kehtestamine avalikult kasutatavatel kohalikel teedel

Kehtestada alates 01.04.2023 Haapsalu linna haldusterritooriumi hajaasustuspiirkonnas asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel liikluspiirang sõidukitele kogumassiga üle 8 tonni. Piiranguga teedele (lisatud) paigaldatakse statsionaarsed massipiirangut tähistavad liiklusmärgid koos lisateatetahvliga (märk 893), millel täpsustav tekst „keeld kehtib metsandussektoriga seotud tehnikale".

 

Massipiiranguga avalikult kasutatavatel kohalikel teedel on metsandussektoriga seotud tehnikal lubatud liigelda vaid linnavalitsuse vastava eriloa alusel.

Liikluskeelualasse sissesõiduks loa taotlemine

Keelualasse sissesõiduks (laadimistöödeks, spetsiaalsõidukile tööülesande täitmiseks, asutuse, ettevõtte, ehitus- või remondiobjekti teenindamiseks vms loa saamiseks tuleb Haapsalu linnavalitsusele esitada taotlus.

Liikluspiirang on kõikidele sõidukitele või mõnele sõidukiliigile kehtestatud täielik või tingimuslik territoriaalne liikluskeeld. Liikluspiirangu piirkonnad tähistatakse liikluseeskirja kohaselt. Liikluspiirangud avalikustatakse Maanteeameti liiklusinfo veebirakendusel: Tarktee

Liikluspiiranguga alad Haapsalus

- Haapsalu elamupiirkonna ja vanalinna tänavatel on teede kaitseks kehtestatud sissesõidukeeld veokitele, sissesõidulube väljastatakse erandkorras.

- Rannapiirkonna sissesõidu keelualale võimaldatakse juurdepääs erandkorras vastavate lubadega

- Piirangutega aladel asuvatesse hoovidesse sissesõiduks väljastatakse luba põhjendatud taotluse alusel

Eriveos

 Eriveo tingimused
• Eriveoloa taotlus eestiinglise

Haapsalu linnas suur- ja/või raskeveose loa saamiseks tuleb esitada Haapsalu linnavalitsusele taotlus.

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Haapsalu linnavalitsusele aadressil:

- e-postile hlv@haapsalulv.ee või

- aadressil Posti 34, 90504 Haapsalu linn

• Luba väljastatakse kuni kuueks kuuks
• Eriluba saadetakse taotlejale kolme tööpäeva jooksul pärast kõigi kooskõlastustega esitatud taotluse saabumist ning eritasu ja menetlustasu maksmist.

Riigiteed

Riigiteedel sõitmiseks annab eriloa Maanteeamet, selleks tuleb esitada taotlus Transpordiameti e-teeninduses

Lisainformatsioon suur- ja raskeveoste kohta on kättesaadav Maanteameti veebileht

Teehoiu eest vastutav isik:

Priit Martin
Taristuspetsialist
472 5323, 524 3279
priit.martin@haapsalulv.ee