Sissetulekust sõltuvad sotsiaaltoetused

RIIKLIK TOIMETULEKUTOETUS - toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluruumi alaliste kulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 
Sotsiaalhoolekande seadus 
Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord

ÜHKORDSED TOETUSED LASTEGA PEREDELE on ette nähtud koolitarvete, riiete ja jalanõude, spordivahendite, tasuliste teenuste jms eest tasumiseks.

TOETUS  LASTE TOITLUSTAMISEKS KOOLIS JA LASTEAIAS – toetust saab taotleda kaks korda aastas perioodidel 01.09-31.01 ja 01.02-31.08. Soodustuse saamiseks tuleb esitada eelneva 6 kuu sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid. Pered, kus lasteaias käib korraga kolm või enam last, vabastatakse osalustasu maksmise kohustusest kolmanda ja iga järgneva lapse eest.

TOETUS HUVIHARIDUSE ÕPPETASU MAKSMISEKS -  toetust saab taotleda kaks korda aastas perioodidel 01.09-31.01 ja 01.02-15.06. Soodustuse saamiseks tuleb esitada eelneva 6 kuu sissetulekuid ja eluasemekulusid tõendavad dokumendid.

TOETUS KÜTTE OSALISEKS HÜVITAMISEKS - makstakse kütte ostmist tõendava dokumendi alusel.

TOETUS RAVIMITE JA PRILLIDE OSTMISEKS – makstakse soodustusega retseptiravimite hüvitamiseks ja prillide ostmiseks kuludokumendi alusel.

TOETUS TASULISTE HOOLDUS- JA TERVISHOIUTEENUSTE EEST TASUMISEKS -  makstakse hooldusteenuste osutamiseks hooldekodus, hooldushaiglas, eriarstiabiteenuse (voodipäevatasu, visiiditasu jms) kulude osaliseks kompenseerimiseks.

TOETUS PUUDEGA INIMESELE – makstakse puudega seotud abivahendite võimaldamiseks ja eluaseme kohandamiseks puudest tingitud takistuste vähendamiseks.

TOETUS LASTE NOORTEPROGRAMMIDES, NOORTEPROJEKTIDES, EKSKURSIOONIDEL VÕI LAAGRITES OSALEMISE HÜVITAMISEKS – makstakse kuludokumendi alusel üks kord aastas õppivale lapsele.

TOETUS ELUASEME ÜÜRIMISEGA KAASNEVA TAGATISRAHA TASUMISEKS – toetust on õigus taotleda registrijärgsel Haapsalu linna elanikul, kes on elanud enne toetuse taotlemist Haapsalus vähemalt üks aasta. Toetust on õigus taotleda üks kord kolme aasta jooksul ja toetuse summa arvestamisel arvestatakse eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normi ning Haapsalu Linnavolikogu poolt kinnitatud toimetulekutoetuse arvestamisel arvesse võetava eluruumi üürikulu 1 ruutmeetri kohta kuus.

ENERGIAKULUDE KALLINEMISE MÕJUDE LEEVENDAMISE TOETUS - toetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu keskmine netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Seda arvestatakse pere ühe inimese kohta 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase leibkonnaliikme kohta on sama summa kaaluga 0,5 (so. 563 eurot) ja alla 14-aastased lapsed kaaluga 0,3 (so. 337,80 eurot).

Energiakulude hüvitamine toimub 80% osas juhul, kui ühikuhind ületab piirmäära, mis elektril on 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Kui kaugkütte hind ei ole kasvanud 2021. a jaanuariga võrreldes või see jääb alla 78 euro/MWh (käibemaksuga), siis kaugkütte hüvitamiseks toetust ei maksta. 

Konkurentsiametiga kooskõlastatud kaugkütte piirhinnad Haapsalu linnas on alljärgnevad:

 

KOV Ettevõte Võrgupiirkond Võrgupiirkond ja e/v 31.01.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021 31.12.2021 31.01.2022
Haapsalu linn Utilitas Eesti AS Haapsalu vp Haapsalu vp (Utilitas Eesti AS) 63,79 63,79 63,79 63,79 63,79 63,79
Haapsalu linn Nevel Eesti OÜ Uuemõisa vp Uuemõisa vp (Nevel Eesti OÜ) 61,27 61,27 61,27 61,27 61,27 61,27

 

Taotlusi saab esitada 2022. aasta 12.juunini. Toetust saab taotleda tagasiulatuvalt ühe või mitme kuu kohta vastavalt taotleja soovile. 

Rohkem infot ja korduma kippuvad küsimused leiad:
https://www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

Toetust määratakse vastavalt Riigihalduse ministri määrusele:
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122021008

Kui soovite kontrollida, kas Teie leibkond kuulub sihtrühma või kui suur võiks olla saadav toetus, saab seda kontrollida energiakulude hüvitise KALKULAATORIST (klikates)

Energiakulude kallinemise mõju leevendamise toetuse taotlusi koos lisadokumentidega on soovi korral võimalik juba esitada, kuid üleriigiliselt kasutatava Sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri tehniliste probleemide tõttu ei ole hetkel veel võimalik energiatoetusi vormistada. Haapsalu Linnavalitsus annab linna kodulehel ja muudes avalikes kanalites teada, kui taotluste menetlemisega on võimalik alustada.

Taotlejal on võimalus esitada taotlus koos vajalike lisadokumentidega digitaalselt allkirjastatuna edastades see ühele allpool olevatest kontaktidest. Vajadusel on taotlust võimalik täita ka paberkandjal kohapeale tulles. Taotlus menetletakse 35 tööpäeva jooksul alates avalduse esitamisest.

Küsimuste korral palume pöörduda sotsiaalosakonna poole: