SISSETULEKUST SÕLTUMATUD TOETUSED

Sotsiaaltoetuste piirmäärad

SÜNNITOETUS - õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on avalduse esitamise hetkel kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna.  Kui lapsele on määratud kohtuotsuse alusel eestkostja, makstakse sünnitoetus eestkostjale.

Sünnitoetust makstakse kahes osas: 

  • 50% toetusest peale lapse sündi;
  • 50% toetusest peale lapse aastaseks saamist. 

Mõlema sünnitoetuse osa väljamaksmiseks esitab taotleja kirjaliku avalduse. Avaldus toetuse väljamaksmiseks tuleb esitada kolme kuu jooksul peale lapse sündi ja kolme kuu jooksul peale lapse aastaseks saamist.  Sünnitoetuse määraks on 600 eurot.

MATUSETOETUS - makstakse Haapsalu linna elaniku surma korral, kelle rahvastikuregistri järgne elukoht oli Haapsalu linn. Matusetoetuse määraks on  270 eurot.

ESMAKORDSELT KOOLI MINEVA LAPSE TOETUS - õigus saada ühel Haapsalu linnas alaliselt elaval lapsevanemal tingimusel, et laps ja lapsevanem on vähemalt 6 (kuus) kuud enne lapse kooli minekut kantud rahvastikuregistrisse Haapsalu linna elanikuna. Esmakordselt kooli mineva lapse toetuse määr on  200 eurot.

SÜNNIPÄEVATOETUS - täiendav sotsiaaltoetus 70. , 80.  ja 90. eluaastast iga sünnipäeva puhul. Toetuse suurus  on 50 eurot.

TOETUS PUUDEGA LASTELE JA NENDE PEREDELE OSUTATAUD SOTSIAAL- NING TERVISHOIUTEENUSTE EEST TASUMISEKS – makstakse puudega lastele ja nende peredele osutatavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste või abivahendite eest tasumiseks, mis toetavad puudega lapse arengut ja tema perekonna toimetulekut.

HOOLDAJATOETUS PUUDEGA LAPSE HOOLDAMISE EEST – riiklik toetus, mida makstakse mittetöötavale vanemale, hooldajale või eestkostjale raske või sügava puudega lapse hooldamise eest. Toetuse suurused vastavalt lapse puude raskusastmele:  raske 50 ja sügav 60 eurot kuus.

ERAKORRALISED TOETUSED

  • ERAKORRALISED TOETUSED  – makstakse seoses ootamatute kulutustega (pikaajaline haigus, tulekahju jms.)
  • VÄLTIMATU SOTSIAALABI – isikule tasuta toidu võimaldamine, isiku majutamine varjupaigas või turvakodus ja isikule toetuse andmine isikut tõendavate dokumentide taotlemiseks

HOOLDAJATOETUS RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA TÄISEALISE ISIKU HOOLDAMISE EEST – toetus, mida makstakse hooldajale raske või sügava puudega täisealise isiku hooldamise eest. Hooldus seatakse, kui isiku toimetulekut ei ole võimalik tagada muude teenuste, täiendavate toetuste või muu abi osutamisega. Toetuse suurused vastavalt hooldatava puude raskusastmele: raske 50 ja sügav 60 eurot kuus.