Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke

piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

 

 

 

Haapsalu Linnavolikogu 27.05.2016 otsusega nr 117 algatati Haapsalus Lihula mnt 16 krundi detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritava maa-ala suurus on 4419 m2.  

Algatatud detailplaneeringu koostamise eesmärk on kaaluda krundile veeldatud maagaasi (LNG) jaama ja surugaasi (CNG) tankla rajamiseks ehitusõiguse määramise võimalusi, määrata hoonestamata krundile ehitamise tingimused.

Planeeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut ning planeerida Lihula mnt 16 krundi maakasutuse sihtotstarbele ärimaa lisanduvalt tootmismaa sihtostarve.

Täiendavaid selgituse küsida Anu Joostilt (anu.joost{ätt}haapsalulv.ee).

Palume Teil esitada hinnapakkumus Lihula mnt 16 krundi detailplaneeringu koostamiseks.

Pakkumuse koostamise aluseks võtta kirjale lisatud dokumendid (Haapsalu Linnavolikogu otsus nr 177 koos lisadega 1-3). Topo-geodeetiline alusplaan on eelnevalt koostatud.

 

Hinnapakkumuses märkida ära võimalik tööde koostamise aeg ning näidata tööde teostamise kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.

 

 

Hinnapakkumust ootame 17.06.2016 kella 11-ks elektrooniliselt aadressile hlv{ätt}haapsalulv.ee. Pakkumust võib esitada ka enne määratud tähtaega.

 

 

 

Lisad: 1.Haapsalu Linnavolikogu 27.05.2016 otsus nr 177 (2 lehel)

           2. 27.05.2016 otsuse nr 177 Lisa 1 (3 lehel) - lähteseisukohad

           3. Lisa 2 (4 lehel) – KSH eelhindamine

           4. Lisa 3 – planeeringuala skeem (1 lehel)