11.02.21

Aukodanik

Haapsalu aukodaniku aunimetus omistatakse füüsilisele isikule Haapsalule osutatud teenete eest või linnpoolse erilise austusavaldusena. Aunimetus võidakse anda Eesti kodanikule või välismaalastele.

Taotlusi aunimetuse omistamiseks võivad esitada kõik isikud. Taotlused esitatakse kirjalikult linnavalitsusele iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama soovitava aukodaniku isikuandmed, tegevusala ja teenete või muude põhjuste loetelu.

Vapimärk

Haapsalu vapimärk antakse isikutele Haapsalule osutatud eriliste teenete eest. Vapimärgi andmise taotlusi on õigus esitada kõigil isikutel. Taotlused vapimärgi andmiseks esitatakse linnavalitsusele kirjalikult iga aasta 1. jaanuariks. Taotlus peab sisaldama soovitava vapimärgi saaja isikuandmeid, tegevusala ja teenete loetelu.

Vapimärgi üleandmine toimub reeglina Eesti Vabariigi aastapäeval volikogu esimehe poolt.

Vapimärk on valmistatud hõbetatud vasesulamist (tombakust). Vapimärgil on kaks tasapinda. Alumise tasapinna moodustab malta rist, mis on kujundatud punase ja musta glasuuriga. Pealmisel tasapinnal malta risti keskel asub kuldse taustaga Haapsalu vapp, millele kujundid on kantud punase ja musta glasuuriga

 

Haridus ja kultuuripreemiad

Haridus- ja kultuuripreemiate eesmärgiks on tunnustada Haapsalu linna pedagoogilisi  ja  kultuuritöötajaid ning teisi isikuid ja asutusi, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud laste ja noorte kujunemisel mitmekülgselt arenenud isiksusteks või kelle tegevus on oluliselt mõjutanud Haapsalu haridus- ja kultuurielu ja asutuste arengut

 

Hans Alveri preemia

Hans Alveri nimelise preemia asutas 1989. aastal Haapsalu muinsuskaitseklubi ning see antakse linnakodanikele või organisatsioonile, kes on möödunud aasta jooksul Haapsalu linna kaunimaks muutmisele kaasa aidanud. Preemia ei ole rahaline, vaid traditsiooniliselt kunstiteos, mis antakse üle Hans Alveri sünnipäeval 11. aprillil. 
1996. aastast annab preemiat välja Haapsalu Linnavalitsus.

 

Värviline Haapsalu

Konkursi läbiviimise eesmärgiks on Haapsalu linna ilme parandamine ning majaomanike ergutamine hoonete, samuti nende juurde kuuluvate piirete korrastamisele ja värvimisele.
Konkursil osalejatel on võimalus osta hoone välisvärvimiseks vajalikke värve soodushinnaga firmadelt, kellel on linnavalitsusega vastav kokkulepe.

 

Sotsiaaltöö tunnustamine

Haapsalu linn avaldab tunnustust tänukirja ja kingituse või preemia määramisega sotsiaalvaldkonna töötajale, kes on saavutanud silmapaistvaid tulemusi oma töövaldkonnas (Aasta sotsiaaltöötaja).
Samuti avaldab Haapsalu linn tunnustust tänukirja ja kingituse või preemia määramisega sotsiaalvaldkonnas tegutsevale vabatahtliku töö tegijale, kelle tegevus on kaasa aidanud Haapsalu linna sotsiaalvaldkonna arengule (Sotsiaalvaldkonna edendaja).

Ettepanekuid tunnustuse andmiseks esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele üks kord aastas eelnevalt ajakirjanduses ja Haapsalu linna veebilehel väljakuulutatud ajal.
Ettepanekuid kandidaatide esitamiseks võivad esitada kõik isikud. Kandidaadi kohta esitatakse kandidaadi elulookirjeldus ja tunnustamist vääriva teo või töötulemuste kirjeldus.
Haapsalu Linnavalitsuse sotsiaalkomisjon vaatab esitatud ettepanekud läbi ning esitab kinnitamiseks valitsusele.
Haapsalu Linnavalitsusel on õigus jätta sobivate kandidaatide puudumisel tunnustused välja andmata

Noorsootöö tunnustamine

Haapsalu linna noorsootöö tegijate tunnustamise eesmärk on tutvustada ja esile tõsta noorsootöösse panustanud ning valdkonda edendanud isikuid ning silmapaistvamaid ja olulisemaid algatusi, millel on oluline mõju linna või maakondlikul või üleriigilisel tasandil.

Sportlaste tunnustamine

Premeeritakse sportlasi, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Haapsalu linn või kelle elukoht ei ole Haapsalu linn, kuid kes õpivad, töötavad või on Haapsalu linnas registreeritud spordiklubi liikmed ja nende treenereid ning Haapsalu linnas registreeritud spordiklubisid.

Eesmärk on motiveerida sportlasi ja treenereid Haapsalu linna ja spordiklubide esindamisel ja paremate tulemuste saavutamisel ning toetada sportlast paremate treening- ja võistlemisvõimaluste leidmisel läbi spordiklubi.