Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise teade Suur-Lossi tn 12/12a, 14, 16, Ehte tn 9, Wiedemanni tn 10, 12

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 26.03.2021 istungil otsusega nr 239 kehtetuks Haapsalu linnas paiknevate Suur-Lossi tn 12/12a, 14, 16, Ehte tn 9 ning Wiedemanni tn 10, 12 kinnistute detailplaneeringu.

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas detailplaneeringu „Suur-Lossi tn 12/12a, 14, 16, Ehte tn 9, Wiedemanni tn 10, 12" 31.10.2008 otsusega nr 236. Detailplaneering nägi ette Suur-Lossi tn 14 krundi planeerimise osaliselt korterelamumaaks ning naaberkruntide piiride muutmise. Detailplaneeringuga määrati juurdepääsuservituudid Suur-Lossi tn 16 ning Suur-Lossi tn 12/12a kruntidele. Kinnistu omanik omanik on esitanud Haapsalu Linnavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise teade Pargi tn 8, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 26.03.2021 istungil otsusega nr 240 kehtetuks Haapsalu linnas paikneva Pargi tn 8 kinnistu detailplaneeringu.

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas Pargi tn 8 kinnistu detailplaneeringu 29.06.2007 otsusega nr 137. Planeeringu eesmärk oli ärimaa krundi planeerimine väikeelamumaaks, ehitusõiguse ja arhitektuursete hoonestustingimuste määramine, et ehitada krundile kahekorruseline korterelamu. Kinnistu omanik omanik on esitanud Haapsalu Linnavalitsusele taotluse detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise kohta

Haapsalu Golfikeskuse detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 19.06.2020 istungil otsusega nr 206 osaliselt kehtetuks Haapsalu linnas, osaliselt Valgevälja, osaliselt Vilkla, osaliselt Mägari ja osaliselt Väike-Ahli külades 129,5 ha suurusel maa-alal paikneva golfikeskuse detailplaneeringu, kuna kinnistute omanik soovis planeeringu elluviimisest loobuda.

Detailplaneeringu eesmärgiks oli golfiradade ehitamine, niisutussüsteemide rajamine, klubihoone ja 109 elamukrundi ehitusõigus, juurdepääsuteede ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine. Tänaseks on maa-alal moodustatud 11 elamukinnistut ja nende juurdepääsutee, mille osas jääb detailplaneering kehtima. Koostatud on golfiradade projekt, rajati golfiväljak ning 2 abihoonet. Enamus planeeringualast on jätkuvalt kasutuses põllu- ja metsamaana. Kehtima jäävat osa detailplaneeringust on võimalik ellu viia iseseisvalt.

Uuemõisas Masti tänava äärse tootmistsooni detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 20.12.2019 istungil otsusega nr 187 osaliselt kehtetuks Haapsalu linnas Uuemõisa alevikus paikneva Masti tänava äärse  detailplaneeringu.  

Masti tänava äärse tootmistsooni detailplaneering oli kehtestatud Ridala Vallavolikogu 22.04.2004 otsusega nr 88. Detailplaneeringu eesmärk oli ca 8,5 ha suuruse Masti tänava äärse maa-ala planeerimine tööstusalaks. Kehtiv tootmisala planeering ei vasta 2010.a. kehtestatud üldplaneeringule ja kinnistute omaniku soovid on muutunud.

Detailplaneering jääb kehtima kinnistute Masti tn 10 ja Masti tn 12 osas.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Haava tn 8, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas kehtetuks 29.11.2019 istungil otsusega nr 183 Haapsalu linnas Haava tn 8 paikneva kinnistu detailplaneeringu.  

Haava tn 8 kinnistu detailplaneering oli kehtestatud Haapsalu Linnavalitsuse 21.12.2000 korraldusega nr 603. Planeering nägi ette 2294 m2 suurusele kinnistule maakasutuse  sihtotstarbe tootmismaa. 24.11.2006 kehtestatud linna üldplaneeringu kohaselt on piirkonna juhtfunktsiooniks elamu- ja ärimaa. Kinnistu omanik ei soovi jätkata kinnistu kasutamist tootmismaana, hoonet õmblustsehhina ja taotles seetõttu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist.

Kadaniku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 25.10.2019 otsusega nr 176 kehtetuks Rohukülas paikneva Kadaniku kinnistu detailplaneeringu.  

Kadaniku kinnistu detailplaneering oli kehtestatud Ridala Vallavolikogu poolt 17.05.2007 otsusega nr 203. Planeeringulahendus nägi ette jagada 6,02 ha suurune kinnistu 12-ks elamukrundiks, määras kruntidele ehitusõiguse, tehnovõrkude –ja rajatiste asukohad. Kadaniku kinnistu detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepaneku tegi linnavalitsusele kinnistu omanik.

Haapsalu Linnavolikogu 25.10.2019 otsus nr 176

Posti tn 1 ja Vaba tn 2 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 28.06.2019 otsusega nr 157 kehtetuks Haapsalu linnas Posti tn 1 ja Vaba tn 2 kinnistu detailplaneeringu omaniku taotluse alusel. 

Posti tn 1 ja Vaba tn 2 detailplaneering oli kehtestatud Haapsalu Linnavalitsuse 09.01.2008 otsusega nr 20. Detailplaneering nägi ette liita Posti tn 1 ja Vaba tn 2 krundid üheks 1399 m2 suuruseks ärikrundiks, millel paikneb ärihoone ja hotell. Kruntide liitmine on teostatud, kuid  omanik ei soovi Vaba tn 2 hoonesse hotelli rajada, vaid soovib endise elamu rekonstrueerida. Tegevus vastab linna üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavolikogu 28.06.2019 otsus nr 157

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kure kinnistu, Nõmme küla

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 22.02.2019 otsusega nr 125 osaliselt kehtetuks Kure kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu Nõmme külas kinnistu osas omaniku taotluse alusel. 

Kure kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering on kehtestanud Ridala Vallavolikogu 29.01.2009 otsusega nr 125. Kure kinnistu detailplaneering nägi ette 5,28 ha suuruse maa-ala jagamist elamukruntideks. Detailplaneeringut ei ole asutus ellu viima. Planeering jääb kehtima Kure kinnistuga külgnevatel Sihi tn 2, Sihi tn 4 kinnistutel ja nende juurdepääsu teel.

Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2019 otsus nr 125

Ranniku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 26.10.2018 otsusega nr 99 osaliselt kehtetuks Ranniku detailplaneeringu Tanska külas Kivi tee 2 kinnistu osas omaniku taotluse alusel. 

Ranniku kinnistu detailplaneering on kehtestanud Ridala Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 379. Kinnistu Kivi tee 2 oli planeeritud loodusliku haljasmaana ilma hoonete ehitamise õiguseta. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018 otsus nr 99