Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Tööstuse tänava tootmispiirkond, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavolikogu 28.01.2022 otsusega nr 31 algatati Haapsalu linnas paiknevate kinnistute Tööstuse tn 21, Tööstuse tn 23, Tööstuse tn 16 ning Tööstuse tn lõik 2 ja 3 osas Tööstuse tänava tootmispiirkonna detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Haapsalu linna üldplaneeringut: määrata planeeringuala terves ulatuses tootmismaaks. Planeeringuala suurus on 22 ha.

Detailplaneeringu eesmärgiks on arendada linna tööstuspiirkoda, luua paremad võimalused tööstuse ja ettevõtluse arenguks ning luua seeläbi rohkem töökohti. Planeeringuga jagatakse munitsipaalomandisse kuuluv Tööstuse tn 21 üldkasutatava maa krunt tootmismaa, transpordimaa ning vajadusel üldkasutatava maa kruntideks. Määratakse üldised maakasutustingimused, ehitusõigus, arhitektuursed hoonestustingimused, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus ning heakorra ja haljastuse põhimõtted. Tööstuse tn 23 ning Tööstuse tn 16 kinnistutest eraldatakse transpordimaa krundid. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik maa-ala geodeetiline uuring.

Detailplaneeringu algatamise teade (Karina, Herjava küla)

Haapsalu Linnavalitsuse 23.02.2022 korraldusega nr 162 algatati Haapsalu linnas Herjava külas paikneva kinnistu reg-osa nr 2332932 osas Karina detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringuala suurus on 14080 m2.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistu omaniku soovist jagada maatulundusmaa kinnistu elamumaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõigus ning määrata arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused. Algatatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik maa-ala topo-geodeetiline uuring.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 22, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavolikogu 28.01.2022 otsusega nr 30 algatati Haapsalu linnas paikneva kinnistu reg-osa nr 239132, osas Sadama tn 22 detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Algatatud detailplaneeringuga tehakse ettepanek Haapsalu linna üldplaneeringu muutmiseks krundile kavandatud hoone maksimaalselt lubatud korruselisuse osas. Sadama tn 22 kinnistu suurus on 8145 m2.

Detailplaneeringu eesmärgiks on muuta ärimaa sihtotstarbega Sadama tn 22 kinnistu ehitusõigust kuni 4-korruselise majutushoone ehitamiseks. Kavas on renoveerida ka ajalooline villa Wenden (nimetatud ka villa Peltzeriks). Planeeringuga  täpsustatakse üldiseid maakasutustingimusi, arhitektuurseid hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, heakorra ja haljastuse põhimõtted. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik maa-ala geodeetiline uuring.

Detailplaneeringu algatamise teade Karina, Herjava küla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 15.12.2021 korraldusega nr 1037 algatati Haapsalu linnas Herjava külas paikneva kinnistu reg-osa nr 2332932 osas Karina detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringuala suurus on 14080 m2.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistu omaniku soovist jagada maatulundusmaa kinnistu elamumaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõigus ning määrata arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused. Algatatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik maa-ala topo-geodeetiline uuring.

Detailplaneeringu algatamise teade Tehnika tänava ja raudteetammi vaheline ala, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 15.09.2021 korraldusega nr 774 algatati Haapsalus linnas Uuemõisa alevikus Tehnika tänava ja raudteetammi vahelisel alal asuvate tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuste detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Korralduse kehtestamisega tunnistati kehtetuks Haapsalu Linnavalitsuse 16.06.2021 korraldus nr 528 „Detailplaneeringu algatamine (Tehnika tänava ja raudteetammi vaheline ala Uuemõisa alevik, Haapsalu linn).

Planeeritava ala suurus on 9,2 ha. Kinnistute Tehnika tn 8//10//12//14, Tehnika tn J1, Tehnika tn 22, Tehnika tn 36 ja Tehnika tänava osas kehtib Tehnika tn ja tänavaäärsete kinnistute detailplaneering (kehtestatud Ridala Vallavolikogu 25.08.2003 otsusega nr 39 „Tehnika tänava ja tänava-äärsete kinnistute detailplaneeringu kehtestamine"), mille eesmärgiks on Tehnika tänava planeerimine ja tänavaäärsete kinnistute piiride muutmine.

Algatatava detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala kinnistute piiride muutmine, jagamine, kruntidele ehitusõiguse, arhitektuursete hoonestustingimuste ja kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude asukohtade ning planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, samuti kaubaveoks vajaliku perspektiivse Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteeharu maa-ala reserveerimine planeeringualal. Kruntidele määratakse juurdepääsud ning haljastuse- ja heakorrapõhimõtted. Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalikud maa-ala geodeetilised uuringud.

Detailplaneeringu reg-osa nr 2746132 osas Nõmmemetsa algatamise teade

Haapsalu Linnavalitsuse 28.07.2021 korraldusega nr 642 algatati Haapsalus linnas Nõmme külas paikneva kinnistu reg-osa nr 2746132 osas Nõmmemetsa detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringuala suurus on 11,2 ha.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistu omaniku soovist jagada maatulundusmaa kinnistu elamumaa, transpordimaa, üldmaa ja/või tootmismaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõigus ning määrata arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused.

Algatatav detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik maa-ala geodeetiline uuring.

Detailplaneeringu algatamise teade Tehnika tänava ja raudteetammi vaheline ala, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 16.06.2021 korraldusega nr 528 algatati Haapsalus linnas Uuemõisa alevikus Tehnika tänava ja raudteetammi vahelisel alal asuvate tootmis- ja transpordimaa sihtotstarbega katastriüksuste detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 9,2 ha. Kinnistute Tehnika tn 8//10//12//14, Tehnika tn J1, Tehnika tn 22, Tehnika tn 36 ja Tehnika tänava osas kehtib Tehnika tn ja tänavaäärsete kinnistute detailplaneering (kehtestatud Ridala Vallavolikogu 25.08.2003 otsusega nr 39 „Tehnika tänava ja tänava-äärsete kinnistute detailplaneeringu kehtestamine"), mille eesmärgiks on Tehnika tänava planeerimine ja tänavaäärsete kinnistute piiride muutmine.

Algatatava detailplaneeringu eesmärgiks on planeeringuala kinnistute piiride muutmine, jagamine, kruntidele ehitusõiguse, arhitektuursete hoonestustingimuste ja kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude asukohtade ning planeeringuala liiklus- ja parkimiskorralduse määramine, samuti kaubaveoks vajaliku perspektiivse raudteeharu kavandamine Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassilt planeeringualale. Kruntidele määratakse juurdepääsud ning haljastuse- ja heakorrapõhimõtted.

Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalikud maa-ala geodeetilised uuringud.

Korraldusega tutvu SIIT

Detailplaneeringu algatamise teade

Haapsalu Linnavalitsuse 13.01.2021 korraldusega nr 30 algatati Haapsalus linnas Kivikülas paikneva  kinnistu reg nr 188432 ja Tanska külas paikneva kinnistu reg nr 3039332 Jändi-Reinu  detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeringuala suurus on 12,7 ha.

Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada maatulundusmaa kinnistud ca 1ha suurusteks elamumaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine. Algatatav detailplaneering vastab valla üldplaneeringule.

Koostamiseks on vajalik maa-ala geodeetiline uuring. Korraldusega saab tutvuda SIIT

Detailplaneeringu algatamise teade Tallinna mnt 87 ja 87a, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 16.12.2020 korraldusega nr 1016 algatati Haapsalus linnas Uuemõisa alevikus kinnistu reg-osa nr 2553732 koosseisus asuvate maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuste Tallinna mnt 87 ja 87a detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 2,29 ha ja see asub Uuemõisa alevikus Kooli tänava ja Ääsmäe – Haapsalu – Rohukõla maantee vahelisel hoonestamata alal. Kruntide osas kehtib Haudejaama detailplaneering, mis lubab Tallinna mnt 87 krundil maakasutuse sihtotstarbeks nii elamu- kui ärimaa, lubab ehitada kuni 2 hoonet (korterelamu ja/või ärihoone) kõrgusega kuni 8 meetrit. Tallinna mnt 87a krunt tagab juurdepääsu Tallinna mnt 89 krundile.

Algatatava detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva maatulundusmaa jagamine üksikelamu või paarismaja või samas  mahus kortermaja kruntideks ja üheks ärihoone krundiks ning vajalike juurdepääsude tagamiseks transpordimaa kruntideks. Planeeringuga määratakse kruntidele ehitusõigus.

Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut. Detailplaneeringu koostamiseks on vajalikud maa-ala geodeetilised uuringud.

 

Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/algatatud-detailplaneeringud).

 

Detailplaneeringu algatamise teade Masti tn 12, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 24.09.2020 korraldusega nr 744 algatati Haapsalus linnas Uuemõisa alevikus Masti tn 12 asuva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 9713 m2 ja see asub Uuemõisa aleviku Masti tänava tootmispiirkonnas. Masti tn 12 krundi osas kehtib Masti tee äärse tootmistsooni detailplaneering, mis määrab Masti tn 12 maakasutuse sihtotstarbeks 100 % tootmismaa, lubab ehitada kuni 3 hoonet ja suurimaks hoonete aluseks pinnaks 2000 m2 kõrgusega kuni 9 meetrit.

Algatatava detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva tootmiskrundi jagamine kaheks tootmismaa krundiks, planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramine tootmishoonete püstitamiseks. Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.

Korraldusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee/algatatud-detailplaneeringud).

Detailplaneeringu algatamise teade Lõokese tn 7, Haapsalu linn

6.05.20

Haapsalu Linnavalitsuse 29.04.2020 korraldusega nr 356 algatati Haapsalus linnas Lõokese tn 7 asuva elamumaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 2941 m2 ja see asub Ungru tee elamukvartalis.

Kehtivas Ungru tee elamukvartali detailplaneeringus on krundile ette nähtud püstitada ridaelamu, algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks, planeeritavatele kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatav planeering muudab osaliselt Ungru tee elamukvartali detailplaneeringut. Planeering ei muuda linna üldplaneeringut,

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Algatati Haapsalus linnas Mäekülas paikneva kinnistu reg nr 188632 detailplaneering

Haapsalu Linnavalitsuse 08.04.2020 otsusega nr 295 algatati Haapsalus linnas Mäekülas paikneva  kinnistu reg nr 188632 detailplaneering (katastritunnus 67401:002:0863), kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 9,03 ha. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada maatulundusmaa kinnistu elamumaa, tootmismaa ja transpordimaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine. Planeeringualal kehtib Ridala Vallavolikogu 13.12.2007 otsusega 299 kehtestatud kinnistu reg nr 1886 detailplaneering. Algatatava planeeringuga soovitakse muuta kehtivat planeeringut, viia see vastavusse Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneeringu algatamise teade Haava tn 12, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 11.03.2020 korraldusega nr 226 algatati Haapsalus linnas paikneva  Haava tn 12 kinnistu (reg-osa nr 148632, katastritunnus 18301:011:0350) detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 1839 m2. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada elamumaa kinnistu väiksemateks elamumaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine.

Planeeritav ala on Haapsalu linna üldplaneeringu kohaselt juhtfunktsiooniga pere- ja ridaelamute maa. Algatatav detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Detailplaneeringu koostamiseks on vajalik teostada maa-ala topo-geodeetiline uuring.

Detailplaneeringu algatamise teade Majaka, Nõmme küla

Haapsalu Linnavalitsuse 08.01.2020 korraldusega nr 14 algatati Haapsalus linnas Nõmme külas paikneva  Majaka kinnistu (reg nr 1026932) detailplaneering (katastritunnus 67401:001:1940), kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on ca 1,7 ha. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada elamumaa kinnistu väiksemateks elamumaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine. Planeeritav ala on Ridala valla üldplaneeringu kohaselt juhtfunktsiooniga väikeelamute maa. Algatatav detailplaneering vastab üldplaneeringule. Koostamiseks on vajalikud topo-geodeetilised uuringud.

Haapsalu Linnavalitsuse 13.11.2019 korraldusega nr 960 algatati Haapsalus, Uuemõisa alevikus, Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kruntide detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad.

Planeeritav ala suurus on u 30 000m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeerida linnale kuuluvate Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piiride muutmine ja määrata Masti tn 7 krundile tingimused ja ehitusõigus kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), krundi heakorra, haljastuse, tehnovarustuse, liiklus- ja parkimiskorralduse kavandamiseks. Kooli tarbeks ja avalikuks kasutuseks kavandatav jalgpallihall on kavas planeerida muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Planeeringule koostatakse muinsuskaitse eritingimused.

Jalgpalliväljakule-hallile planeeritava maa-ala on Ridala üldplaneeringu alusel maakasutuse juhtfunktsiooniga üldkasutatav ala, mis on ette nähtud üldkasutatavate hoonete ja seda teenindavate infrastruktuuride  ehitamiseks.  

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Algatatud detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavalitsuse korraldus 13.11.2019 korraldus nr 960

Haapsalus Kastani tn 7, 9, 9a, Vahtra 16 kinnistute detailplaneeringu algatamise teade.

Haapsalu Linnavalitsuse 19.06.2019 korraldusega nr 540 algatati Haapsalus Kastani tn 7, 9, 9a, Vahtra 16 kinnistute detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad.

Planeeritav ala, suurusega 30 000 m2, on munitsipaalomandis. Planeeritavate kinnistute maakasutuse sihtotstarve on üldkasutatavate hoonete maa. Kinnistutel asuvad sotsiaalhoolekande asutused ja Haapsalu Muusikakool.

Planeeringu koostamise eesmärk on määrata kinnistutele ehitusõigus, arhitektuursed hoonestustingimused uue haridus-sotsiaalhoolekanda asutuse püstitamiseks. Planeeringuga lahendatakse juurdepääsud kinnistutele, tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, parkimise korraldus. Planeeringuga võib muuta kinnistute omavahelisi piire.

Detailplaneering ei muuda linna üldplaneeringut.

Kuna planeeringu algatamisega ei kavandata tegevusi, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes, samuti ei sisalda detailplaneeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 loetletud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust, otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Detailplaneeringu algatamise teade Lõokese tn 9, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 164 algatati Haapsalu linnas Lõokese tn 9 asuva elamumaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 3158 m2 ja asub Ungru tee elamukvartalis. Kehtivas Ungru tee elamukvartali detailplaneeringus on krundile ette nähtud püstitada ridaelamu, algatatava detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine kaheks üksikelamu krundiks, nendele kruntidele ehitusõiguse määramine elamu ja abihoone püstitamiseks. Algatatav planeering muudab osaliselt Ungru tee elamukvartali detailplaneeringut. Planeering ei muuda linna üldplaneeringut, Detailplaneeringu koostamiseks on vajalikud maa-ala geodeetilised uuringud.

Haapsalu Linnavalitsuse 27.02.2019 korraldus nr 164

Kinnistu nr 12663350 detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsuse 19.12.2018 otsusega nr 1154 algatati Haapsalus linnas Mäekülas paikneva  kinnistu reg nr 12663350 detailplaneering (katastritunnus 67401:002:0862), kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 3,35 ha. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada maatulundusmaa kinnistu elamumaa, tootmismaa ja transpordimaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine. Planeeringualal kehtib Ridala Vallavolikogu 13.12.2007 otsusega 299 kehtestatud kinnistu reg nr 1886 detailplaneering. Algatatava planeeringuga soovitakse muuta kehtivat planeeringut osaliselt, viia see vastavusse Ridala valla üldplaneeringule. Algatatav detailplaneering vastab üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavalitsuse 19.12.2018 otsus nr 1154

Võnnu tn 30 detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsuse 31.10.2018 korraldusega nr 986 algatati Haapsalu linnas Võnnu tn 30 asuva elamumaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 938 m2 ja asub Endla-Kreutzwaldi tn miljööväärtuslikul alal, Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis. Planeering ei muuda linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on elamukrundi ehitusõiguse muutmine: hoonete ehitisealuse  pinna suurendamine, lubatud suurima kõrguse suurendamine. Võnnu tänava äärne elamu nr 1 säilitatakse olemasolevas mahus. Planeeringuga määratakse kinnistu ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused uue elamu ja abihoone püstitamiseks õuealale.  

Haapsalu Linnavalitsuse 31.10.2018 korraldus nr 986

Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 16, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavalitsuse 03.10.2018 korraldusega nr 903 algatati Haapsalu linnas Sadama tn 16 asuva ühiskondlike hoonete maa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 13 555 m2 ja asub Tagalahe ääres P. Tšaikovski puiestee, Supeluse ja Sadama tänavate vahelisel segahoonestusega alal.

Algatatava detailplaneeringu eesmärk on muuta kinnistu ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Planeeringuga täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, heakorra ja haljastuse põhimõtted. Koostamiseks on vajalikud topo-geodeetilised uuringud ja muinsuskaitse eritingimused.

Detailplaneering ei muuda Haapsalu linna üldplaneeringut.

Haapsalu Linnavalitsuse 03.10.2018 korraldus nr 903

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu algatamine (Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn)

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 87 algatati Haapsalu linnas Bürgermeistri holmil asuvate tootmismaa ja elamumaa sihtotstarbega kinnistute detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Algatatud detailplaneering muudab Haapsalu linna üldplaneeringut.

Detailplaneeringu eesmärgiks on olemasolevate kruntide Holmi tn 7 (elamumaa) ja Westmeri tn 6 (tootmismaa) ehitusõiguse muutmine. Kruntidele kavandatakse sihtostarvet tootmis- ja ärimaa. Westmeri tn 6 krundile planeeritakse ehitusõigust ellinguhoone laiendamiseks, Holmi tn 7 krundile parkimisala rajamiseks. Planeeringualale määratakse ehitus- ja hoonestustingimused.

Planeeritava ala suurus on 3171 m2 ja see paikneb Bürgermeistri holmi lõunaosas. Planeeringuala piirneb Westmeri ja Holmi avalike tänavatega ning Westmeri tn 3, Holmi tn 9, Holmi tn 5, Kaluri tn 22 ja Kaluri tn 24 eraomandis olevate kinnistutega.

Krundid paiknevad Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr. 27013) kaitsevööndis ja holmide miljööväärtuslikul alal.

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsus nr 87

Tallinna mnt 80 detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsuse 29.08.2018 korraldusega nr 784 algatati Uuemõisa alevikus Tallinna mnt 80 (67401:009:0098) asuva tootmismaa sihtotstarbega kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritava ala suurus on 7111 m2 ja asub Uuemõisa tööstusalal. Ala piirneb Ääsmäe-Haapsalu-Rohküla maantee, Tehnika põigu ning Tallinna mnt 78, Tehnika tn 1, Tehnika põik 1, Tehnika põik 3 ja Tallinna mnt 82 kinnistutega. Detailplaneering on üldplaneeringu kohane ja alal kehtib Ristiku kvartali detailplaneering, mis kehtestati Ridala Vallavolikogu 22.04.2004 otsusega nr 87. Kehtivat detailplaneeringut muudetakse Tallinna mnt 80 kinnistu osas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on suurenda krundi kehtivat ehitusõigust (lubatud hoonetealust pinda), et laiendada olemasolevat tootmishoonet ning määrata arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused, haljastuse, heakorrapõhimõtted, liiklus- ja parkimiskorraldus.

Detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus ei sisalda KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleks kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust.

Haapsalu Linnavalitsuse 29.08.2018 korraldus nr 784

Herjava tee 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldusega nr 555 algatati Herjava tee 1 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati kaaluda kinnistu detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilist hindamise vajadust.

Planeeritava ala suurus on 4640 m2 ja asub Herjava külas, Haapsalu linnas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta Mardi kinnistu detailplaneeringut (aastal 2008 kehtestatud), mille alusel on moodustatud Herjava tee 1 ärikrunt. Algatatud Herjava tee 1 detailplaneeringu eesmärk on muuta krundi kehtivat ehitusõigust (lubatud kõrgust), et püstitada krundile 30 meetri kõrgune mobiilimast ja rajada masti teenindushoone, ärihoone ning parkimiskohad. Planeeringuga määratakse  krundile ehitus- ja hoonestustingimused.

Algatatud detailplaneeringuga kavandatu on kooskõlas  Haapsalu üldplaneeringuga.

Käesoleva detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist. Detailplaneeringus planeeritav tegevus sisaldab KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkonda (infrastruktuuri ehitamine või kasutamine), mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Lähtudes eeltoodust on vajadus koostada eelhindamine.

Haapsalu Linnavalitsuse 13.06.2018 korraldus nr 555

Kalda tn 27 // 29 detailplaneeringu algatamine

Haapsalu Linnavolikogu 25.05.2018 otsusega nr 70 algatati Haapsalus Kalda tn 27 // 29 kinnistu detailplaneering, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Planeeritav ala suurus on 1580 m2 ja asub Kalda tänava, Eha tn 2a ning Kalda tn 29a kinnistute  vahelisel alal. Planeeringu koostamise vajadus tuleneb kinnistuomaniku soovist jagada kinnistu kaheks elamukrundiks, uutele kruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine.

Algatatud detailplaneering vastab  linna üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 70