« Tagasi

Detailplaneeringu algatamine (Pargi tn 15, Haapsalu linn, Haapsalu linn)

05. oktoobri 2022 korraldusega nr 948 algatas Haapsalu Linnavalitsus detailplaneeringu Haapsalu linnas, Pargi tn 15, registriosa numbriga 1035032.

Detailplaneeringus käsitletava kinnistu suurus on 13 870 m2. Algatava detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine neljaks korterelamumaa (2200 m2 – 3000 m2) krundiks ning ehitusõiguse andmine kuni nelja 2-3 korruselise korterelamu püstitamiseks, üheks üksikelamumaa (1385 m2) krundiks ning kuni 2 korruselise üksikelamu püstitamiseks ja üheks teemaa (1882 m2) krundiks. Planeeritavatele kruntidele määratakse ehitusõigus, arhitektuursed hoonestustingimused, kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, lahendatakse haljastuse- ja heakorrapõhimõtted ning liiklus- ja parkimiskorraldus.

Kehtiva Haapsalu linna üldplaneeringu (kehtestatud Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006 otsusega nr 84) järgi asub planeeritav kinnistu kuni 3-korruseliste korterelamute maa juhtotstarbega maa-alal. Planeeringu algatamiseks on avalik huvi. Planeeringuga kavandatavad hooned rikastavad linna elamufondi ning toovad Haapsalusse juurde korterelamu tüpoloogiaga elukohti. Detailplaneeringu algatamise ettepanek on kooskõlas kehtiva üldplaneeringuga.

Käesoleva detailplaneeringu algatamisega ei kavandata tegevust, mis oleks olulise keskkonnamõjuga KeHJS § 33 lg 1 p 3 mõistes ning mis kohustab koostama keskkonnamõju strateegilist hindamist. Samuti ei sisalda detailplaneeringus planeeritav tegevus KeHJS § 6 lg 2 toodud tegevusvaldkondi, mille puhul tuleb kaaluda keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadust. Lähtudes eeltoodust ei ole vajadust koostada eelhindamist.