Haapsalu  Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

LINNAKESKKONNA SPETSIALISTI

leidmiseks.

Linnakeskkonna spetsialisti töö põhieesmärgiks on linnas teede, tänavate ja haljasalade korrashoiu tagamine, samuti keskkonnaalaste küsimuste menetlemine, lahendamine ning arendamine.

Konkursil osalemiseks oodatakse kandidaadilt:

  1. Kõrgharidus
  2. Vähemalt kaheaastane töökogemus ülalkirjeldatud valdkondades
  3. Eesti keele valdamine kõrgtasemel, kahe võõrkeele valdamine kesktasemel
  4. Kohusetundlikkus, otsustus- ja vastutusvõimelisus, tööalase pinge talumise suutlikkus, hea suhtlemisoskus, analüüsi- ja arenemisvõimelisus
  5. B-kategooria juhtimisõigus

Kandideerijal esitada:

  1. Avaldus
  2. Elulookirjeldus (CV)
  3. Haridust tõendava dokumendi koopia
  4. Muud enda poolt oluliseks peetavad dokumendid

Dokumendid esitada Haapsalu Linnavalitsusele hiljemalt 22.01.2022, hlv@haapsalulv.ee või Posti 34 Haapsalu 90504

Haapsalu  Linnavalitsus kuulutab välja konkursi

HARIDUSSPETSIALISTI  

leidmiseks.

Haridusspetsialisti  peamisteks amtiülesanneteks    on  Haapsalu linna haridusvaldkonna töö korraldamine, haridusega seotud elektrooniliste andmebaaside sisuline haldamine, andmete kontrollimine, taotluste menetlemine, lastevanemate nõustamine. Koolikohustuse täitmise üle arvestuse pidamine.

Nõuded kandidaadile:

· magistrikraad või sellele vastav kvalifikatsioon;

· valdkondlike õigusaktide tundmine;

· heasuhtlemis- ja koostööoskus;

· väga hea suuline ja kirjalik eesti keele eneseväljendusoskus;

· väga hea arvuti kasutamise oskus;

· inglise ja vene keele oskus kesktasemel

Kasuks tuleb:

· eelnev töökogemus haridusvaldkonnas;

· juhilubade olemasolu;

· pinge- ja stressitaluvus;

Pakume Sulle:

· huvitavat ja vastutusrikast tööd

· ametialast täiendõpet

Sinu sooviavaldust koos motivatsioonikirjelduse ja palgasooviga, CV ja haridust tõendava dokumendiga ootame hiljemalt  7.jaanuar 2021.a e-posti aadressile hlv@haapsalulv.ee .

Lisainfot saad küsida Haapsalu linna aselinnapealt,  Kaja Rootare, tel 5886 7774