Tänavate sulgemine

Teede ja tänavate sulgemine Haapsalu linnas

Teede ja tänavate sulgemine Haapsalu linnas toimub vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 26.02.2010 määrusele nr 06 "Teede ja tänavate sulgemise maks".

Tänavate sulgemise maksu määrus

Teede, tänavate, väljakute, parkide või puhkealade osalist või täielikku sulgemist võivad füüsilised ja juriidilised isikud taotleda kas demonstratsioonide, rongkäikude, muude ürituste või ehitus- ja remonttööde teostamiseks vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kinnitatud määrusele.

Sulgemisloa taotleja täidab vastava, mille kooskõlastab  avalduses märgitud instantsides, teatab sulgemisest kohalikus ajalehes ja esitab täidetud avalduse linnakeskkonna osakonnale.

Osakonna töötaja määrab maksmisele kuuluva summa vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud maksumäärusele. Maks tasutakse Haapsalu Linnavalitsuse kontole nr 10602002431007 ja maksmist tõendava dokumendi ja kooskõlastatud avalduse esitamisel  väljastab linnakeskkonna osakonna töötaja sulgemisloa.

Tänava sulgemise taotlus