Reklaamkuulutuste paigaldamine

Reklaamkuulutuste (müürilehtede) paigaldamise kohad

  • Reklaamkuulutusi (müürilehti)  võib paigaldada ainult selleks ettenähtud kohtadele.
  • Hoonete omanikud võivad talle kuuluvale hoonele või piirdeaiale paigaldada teiste isikute reklaamkuulutusi (müürilehti) juhul, kui nende hoonele või piirdeaiale on eelnevalt paigaldatud linnaarhitektiga kooskõlastatult reklaamalus ja ainult juhul kui nad võtavad endale kohustuse reklaamaluseid hooldada analoogiliselt paigaldajaga käesoleva korra mõttes.

Paigaldaja ja paigaldamise korraldamine

  • Käesoleva korra lisas mainitud linnale kuuluvatele reklaamalustele reklaamkuulutuste (müürilehtede) paigaldajaks Haapsalu Kultuurikeskus. Reklaamkuulutuste (müürilehtede) paigaldamise eest on Paigaldajal õigus võtta tasu vastavalt kokkuleppele Tellijaga, mis vormistatakse lepinguna. Linna munitsipaalasutustelt võetava tasu piirmäära kehtestab linnavalitsus.
  • Reklaamkuulutuste (müürilehtede)  paigaldamine linnas omavoliliselt ja selleks mitte ettenähtud kohtadesse on keelatud. Ebaseaduslikult paigaldatud reklaamkuulutused (müürilehed)  kuuluvad maha võtmisele ebaseadusliku paigaldaja poolt.

Tellija ja tellimuse esitamine

  • Kõik juriidilised või füüsilised isikud, s.h. linnaasutused, kes soovivad reklaamida oma üritust, edaspidi nimetatud "Tellija", viivad reklaamkuulutused (müürilehed) Paigaldaja kätte ja sõlmivad lepingu. Tasu makstakse konkreetse ürituse  iga kuulutuse eest. Tasustamisele ei kuulu rikutud või maha rebitud reklaamkuulutuste (müürilehtede)  asendamine. Need asendab Paigaldaja uutega 24 h jooksul.

Tellija on kohustatud:

  • tellima reklaamkuulutuste (müürilehtede)  paigalduse ja sõlmima paigalduslepingu;
  • tasuma Paigaldajale reklaamkuulutuste (müürilehtede)  paigaldamise eest;
  • varustama Paigaldajat lepingus kokku lepitud arvu reklaamkuulutustega (müürilehtedega)  3 päeva enne paigaldamistähtaega, et Paigaldaja saaks need õigeaegselt üles panna;
  • koheselt informeerima Paigaldajat kirjalikult või muul viisil muudatustest reklaami sisus või ürituste ära jäämisest.

Reklaamaluste paigaldamine

Reklaamaluste paigaldamist korraldab Haapsalu Linnavalitsus.