Puude raie

Haapsalu linnas toimub haljastuse likvideerimine sealhulgas puude raiumine ja okste lõikamine lähtuvalt Haapsalu Linnavolikogu 21.06.2013 määrusele nr 77 "Puude raie kord Haapsalu linnas"

NB! Kord kehtib tiheasustusaladel (Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik). Hajaasustusalal (külad ja maapiirkond) see ei kehti. 

 

 

Puude raieloa taotlemine:

1.Esitada avaldus linnavalitsusele, mis peab sisaldama:

 • nimi, elu või asukoha aadress, isikukood või registreerimisnumber, volitatud isiku andmeid, kontakttelefon;
 • põhjendus likvideerimiseks;
 • omandisuhe;
 • asukoha skeem.

2. Vajadusel lisatakse:

 • korteri- või elamuühistu (alates 5 korteriga ühistu puhul) üldkoosoleku protokoll või juhatuse otsus kui raieõigust taotletakse ühistu territooriumil olevale puule;
 • ehitusluba kui taotletakse raieluba ehituse alla jäävale puule;
 • tänavate sulgemise luba, kui puu(de) mahavõtmisega pannakse kinni terve tänav;
 • Muinsuskaitseameti luba, kui puude langetamine toimub muinsuskaitsevööndis;
 • Keskkonnaameti luba, kui puu kuulub loodusliku kaitse alla.

3. Raieloa menetluse käigus linnavalitsus:

 • kontrollib esitatud andmete õigsust;
 • vaatab avalduse läbi, kontrollib kavandatava raie tegevust;
 • teostab puu ülevaatuse;
 • otsustab raieloa andmise 10 tööpäeva  jooksul taotluse registreerimisest;
 • vajadusel seab eritingimused lähtuvalt raierahu perioodist ja erinevate puuliikide vegetatsiooniperioodist;
 • väljastab spetsialisti poolt allkirjastatud raieloa, mille kestvus on alates väljastamise kuupäevast 3 kuud.

Puude hoolduslõikus

Puude hoolduslõikuse tegemiseks tuleb teavitada Linnavalitsust telefoni või meili teel. Linnavalitsus teostab järelvalvet ja võib teatud tingimustel keelduda, nt. kui on lindude pesitsuse hooaeg või kavatsetakse kasutada valesid hooldusvõtteid.

Hoolduslõikusel pidage meeles, et puu on võimeline säilitama elujõulisuse, kui puuoksi kärbitakse tervest võrast kuni veerandi jagu (arboristid soovitavad isegi 20%). Üle selle tähendab see põhimõtteliselt raiet.

Lihtsam reegel, kuidas hooldada puud, on säilitada puu loomulik võrakuju lõigates maha kuivanud oksad. Mitte lõigata väga suuri oksi, tekidates naljakaid üleminekuid jämedast tüvest/oksast peenikese oksani. Suured lõikehaavad soodustavad tüvemädaniku teket.

Vältige puusantide loomist. See tähendab, et kui terve puuvõra ja oksad tüve küljest maha saetakse, nii et järele jäävad kõrged kännud või tikud, siis Linnavalitsusel on õigus trahvida vastutavat isikut.

NB! Ebaseaduslik raie toob kaasa trahvi, mille suurus on vastavalt LKS § 73 järgi 1200 eurot ja juriidilisele isikule 3200 eurot.

Puuhoolduse kümme käsku (A.Mölder, Luua 2010)

1. Ära vigasta oksakraed! Tee lõige alati väljastpoolt oksakraed, jättes terveks ka kooreharja. See kehtib alati, hoolimata sellest, kas eemaldad oksa tüve või üht oksa teise küljest. Ka kuivanud oks eemaldatakse oksakrae pealt, sest oksakrae kasvab edasi ning sulgeb mädanikualgega kuiva oksa kindlasse kapslisse. Toimides selliselt, säilitad puu loomuliku kaitsevõime mädaniku vastu.
2. Ära jäta oksa eemaldades oksatüükaid! Lehtedeta või okasteta tüükal puudub toitja (sünteesiv lehepind) ning ta kuivab. Kuivanud oksa kaudu tungivad mädanikutekitajad puutüve sisemusse.
3. Lõika oksi alati nende harunemiskohast! Kui lõikad harunemiskohtade vahelt, tekivad tüükad, mis hiljem kuivavad.
4. Eemalda suurem ja raskem oks kolme lõikega! Toimides nii, väldid koorerebendite tekitamist.
5. Väldi jämedate okste lõikamist! Puu talub hästi kuni 5 cm läbimõõduga okste lõikust. Üle 10 cm läbimõõduga lõikehaavu ei tohiks tekitada. Võra vähendamine jämedamate okste lõikamisega on põhjendatud vaid erandjuhul (tavaliselt turvalisuse tõttu). Peab siiski arvestama, et võra vähendamine on puu lõpliku eemaldamise edasilükkamine, aga mitte noorendamine.
6. Pea kinni bioloogiliselt põhjendatud lõikusaegadest! Parim lõikusaeg on puude aktiivne kasvuaeg. Sobib ka varakevad. Lõigata ei tohi alates pungade puhkemisest kuni täieliku lehteminekuni. Mahlajooksuga liike tuleb lõigata ainult kesksuvel.
7. Puud on tervemad, kui nad kasvavad neile soodsates mulla- ja valgustingimustes. Seetõttu tuleb pargipuude gruppe ja pargipuistuid hooldades endalt küsida: mis on parem – kas kümme viletsat või üks suur ja korralik puu? Vähese valgustatuse korral liigtihedates gruppides ei saavuta puutüvi vajalikku läbimõõtu ega võra puu toitmiseks vajalikku võimsust. Juurte tervise huvides tuleb vältida kaevetöid ning tallamist juurte piirkonnas ning hoida korras vee ärajuhtimise süsteemid.
8. Pea meeles, et suurest puust ei saa väikest! Seetõttu ära lõika puid näotuteks tulpadeks! Tulbastatud puud tabab peagi mädanik, mis hävitab tüve sisemuse enam-vähem selle läbimõõdu ulatuses, mis puul oli tulbastamise ajal.
9. Õõnes puude hooldamisel ära vigasta õõnsuse sisemust! Ära tee puuõõnsusega midagi! Kui õõnsuses on risu ja prahti, võid need ettevaatlikult eemaldada. Ära ürita puuõõnsust plombeerida nagu haiget hammast – plommi varjus leiavad mädanikutekitajad soodsa tegutsemiskeskkonna ning plombeerimisel võid vigastada puu kaitsebarjääri, mis ei taastu!
10. Jälgi turvalisust! Puu ei tohi ohustada ei inimesi, hooneid, teisi puid ega ka iseennast. Eriti valvas tuleb olla kohtades, kus liiguvad või puhkavad inimesed. Lisaks sissekasvanud koorega püstistele, äravajumisohtlikele puuharudele ja kuivanud, murdumisohus okstele võivad ohtlikud olla ka kuivadelt puuharudelt ja okstelt alla langevad suured kooretükid. Puu turvalisuse eest kannab vastutust maaomanik või -haldaja, kelle territooriumil puu kasvab. Ärgem riskigem asjatult!