Haapsalu linna põhimäärus sätestab

*Haapsalu linna sümbolid ja nende kasutamise kord;
*linnavolikogu esimehe ja aseesimehe või aseesimeeste valimise kord, linnavolikogu komisjonide *moodustamise kord, õigused ja kohustused ning komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimise kord;
*linnavolikogu töökord;
*linnavalitsuse moodustamise kord, linnapea valimise kord ja linnavalitsuse pädevus;
*linnavalitsuse töökord;
*linna õigusaktide vastuvõtmise, avalikustamise ja jõustumise täpsem kord;
*linna arengukava, eelarvestrateegia ja eelarve koostamise ja muutmise põhimõtted;
*linna ametiasutuste moodustamise kord ja ametiasutuste ametiasutuste hallatavate asutuste *asutamise ning haldamise kord;
*linna esindamise ja välissuhtlemise alused.

Kehtiv Haapsalu linna põhimäärus