Linnavalitsuse liikmed

Urmas Sukles
                                                                  
Urmas Sukles
linnapea
telefon: 472 5301; 502 4529
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: Urmas.Sukles{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus, ravi eriala
töövaldkond: linnavalitsuse juhtimine; Haapsalu linna esindamine; varaliste kohustuste võtmise koordineerimine; rahandus ja eelarve; ettevõtlus; linna areng; sisekontrolli korraldamine; avalikud suhted; muude seaduse ja Haapsalu põhimäärusega pandud ülesannete täitmine.
 
Peeter Vikman
Innar Mäesalu
amet:  aselinnapea
telefon:  472 5307; 564 80360
vastuvõtuaeg:  T 10-12
e-post:  Innar.Maesalu{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus 
töövaldkond: tehniliste infrastruktuuridega seotud tegevus (veevarustus- ja kanalisatsioon, soojamajandus, teed, tänavad, liikluskorraldus, ühistransport); elamumajandus; linnavara valitsemise ja käsutamise koordineerimine; ehitustegevuse ja ehitusjärelevalvega seotud linnavalitsuse tegevuse koordineerimine; keskkonnakaitse koordineerimine; linnakeskkond. Riigihanked nimetatud valdkondades.
 

Kaja Rootare

 

Kaja Rootare
amet: aselinnapea
telefon: 472 5314
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: Kaja.Rootare{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus; sotsiaaltöö, haridus ja noorsotöö
töövaldkond: sotsiaalhoolekanne; lastekaitse korraldamine; tervishoid.

Tõnu Parbus
amet: aselinnapea
telefon: 472 5345; 53000042
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: tonu.parbus{ätt}haapsalulv.ee
haridus: keskharidus
töövaldkond: kultuur, sport, kogukonnatöö, turism avalik ja välissuhtlus, 

 

Helen Rammu
amet: aselinnapea
telefon: 472 4447, 5291959
vastuvõtuaeg: E 13-14
e-post: Helen.Rammu{ätt}haapsalulv.ee
haridus: kõrgharidus - maakorraldus
töövaldkond: linna arengukava ja üldplaneeringu koostamine ja kaasajastamine;  planeeringute (üldplaneering, teemaplaneering, detailplaneering), maaküsimuste (maa kasutamine, maakorraldus, maade maksustamise, maa hindamine, maareform, linna geodeetiline põhivõrk, kohanimede määramine) ja arendusprojektide menetlemine ning linna planeerimis-, kujundus-, arendus- ja muinsuskaitsealaste küsimuste lahendamine Haapsalu linnas. Kalmistute ja tänavavalgustussüsteemide haldamine ning erinevate registrite ja andmebaaside pidamine. Riigihanked nimetatud valdkondades.