Linna maa kasutamine

Isikliku kasutusõiguse seadmiseks linna omandis olevale maale

Isikliku kasutusõiguse seadmiseks linna omandis olevale maale esitatakse avaldus (viide: soovitatav vorm) linnavalitsusele. Avalduse lisaks on skeem mõõtkavas 1:500 (või muus mõõtkavas, kui skeemil on võimalik üheselt määrata koormatav ala), millel on tähistatud isikliku kasutusõigusega koormatav ala ja vajadusel juurdepääsutee ja väljavõte detailplaneeringust või tehnorajatise projektist. Skeem tuleb esitada ka digitaalselt dgn või dwg formaadis linnageodeedi meiliaadressile.

Tehnovõrkude kaitsevööndis kehtivad kitsendused ja kaitsevööndite ulatused elektri-, gaasi- ja kaugküttevõrgu osas on määratud Energiaseaduse ja sellest lähtuvate teiste õigusaktidega. Teiste tehnovõrkude puhul määrab kaitsevööndites kehtivad kitsendused ja kaitsevööndite ulatuse tehnovõrkude omanik kehtivate õigusaktide alusel või kokkuleppel linnavalitsusega.

Linna kinnisasja koormamiseks kasutusõigusega tehnorajatise paigaldamiseks otsustab Haapsalu Linnavalitsus, muul juhul Haapsalu Linnavolikogu.

Lepingu sõlmimise kulud, notaritasud ja riigilõivud kinnistamisel kannab taotleja

Reaalservituudi seadmiseks linna omandis olevale maale

Reaalservituudi seadmiseks linna omandis olevale maale esitatakse avaldus (viide: soovitatav vorm) linnavalitsusele. Avalduse lisaks on skeem mõõtkavas 1:500 (või muus mõõtkavas, kui skeemil on võimalik üheselt määrata koormatav ala), millel on tähistatud reaalservituudiga kasutusõigusega koormatav ala ja vajadusel juurdepääsutee ja väljavõte detailplaneeringust või projektist.

Linna kinnisasja koormamiseks reaalservituudiga otsustab Haapsalu Linnavolikogu

Hoonestusõiguse seadmine linna omandis olevale maale

Linna maa kasutamine toimub vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 26.01.2018 määrusega nr 13 „Haapsalu  linnavara valitsemise korrale"