Alatised komisjonid

Volikogu moodustab alatise komisjonina revisjonikomisjoni, eelarve- ja rahanduskomisjoni, planeeringu- ja kommunaalkomisjoni, haridus- ja kultuurikomisjoni ja sotsiaal- ja õiguskomisjoni ning võib moodustada teisi alatisi komisjone.

Komisjoni töö vorm on koosolek, mis toimub reeglina üks kord kuus.

Eelarve- ja rahanduskomisjon 
Komisjoni pädevuses on linna eelarve, maksud ja koormised, maksusoodustused ja toetused, varalised õigused ja kohustused, investeeringud, majandusprojektide hinnangud, mittetulundusühingute, fondide, kapitalide ja äriühingute rahaline käsitlemine,  linnateenistujate struktuur, koosseis ja palgamäärad.

Esimees:         Mati Hunt
Aseesimees:  Siim Saareväli
Liikmed:         Andri Meriloo
                        Riho Lepp       
                        Roger Tibar                                 

 

Haridus- ja kultuurikomisjon
Komisjoni pädevuses on põhikoolid ja gümnaasiumid, koolieelsed lasteasutused, huvikoolid,  kultuuriasutused, kultuurimälestised, kultuurautonoomia, meedia ja trükised, religioon, turism, sport, välissuhted.

Esimees:        Malle Õiglas
Aseesimees:  Vendo Jugapuu
Liikmed:         Ilona Aasvere
                        Gert Käsk
                        Julia Prokoptšuk 
                        Ille Palusalu    

                 

Sotsiaal- ja õiguskomisjon
Komisjoni pädevuses on õigusküsimused, halduskorraldus, tehingud linnavaraga, korrakaitse, avalik kord, tarbijakaitse, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, lastekaitse.

Esimees:          Ülo Kalm
Aseesimees:    Arnold Juhans
Liikmed:           Mati Seppi 
                          Mariliis Olenko
                          Martin Judanov

 

Planeeringu- ja kommunaalkomisjon
Komisjoni pädevuses on ehitus- ja kommunaalküsimused,  linna planeerimine,  linna arengukava, keskkonnastrateegia, elamumajandus, kommunikatsioonid, haljastus ja reklaam, liikluskorraldus.

Esimees:         Lauri Väli
Aseesimees:   Andrei Tšerepanov
Liikmed:          Kalju Aigro
                         Erki Teras
                         Peeter Vikman      

 

Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjonil on õigus:
1) kontrollida ja hinnata linnavalitsuse, linnavalitsuse hallatavate asutuste või Haapsalu linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust; 
2) kontrollida ja hinnata linnavara kasutamise sihipärasust;
3) kontrollida ja hinnata linnaeelarve täitmist.

Esimees:          Toomas Vallimäe
Aseesimees:    Virge Tiik
Liige:                 Lauri Luik