Alatised komisjonid

Volikogu moodustab alatise komisjonina revisjonikomisjoni, eelarve- ja rahanduskomisjoni, planeeringu- ja kommunaalkomisjoni, haridus- ja kultuurikomisjoni ja sotsiaal- ja õiguskomisjoni ning võib moodustada teisi alatisi komisjone.

Komisjoni töö vorm on koosolek, mis toimub reeglina üks kord kuus.

Eelarve- ja rahanduskomisjon 
Komisjoni pädevuses on linna eelarve, maksud ja koormised, maksusoodustused ja toetused, varalised õigused ja kohustused, investeeringud, majandusprojektide hinnangud, mittetulundusühingute, fondide, kapitalide ja äriühingute rahaline käsitlemine,  linnateenistujate struktuur, koosseis ja palgamäärad.

Esimees:         Mati Hunt
Aseesimees:  Toomas Schmidt
Liikmed:          Raimond Lunev
                         Andri Meriloo
                         Siim Saareväli

Protokollid

Haridus- ja kultuurikomisjon
Komisjoni pädevuses on põhikoolid ja gümnaasiumid, koolieelsed lasteasutused, huvikoolid,  kultuuriasutused, kultuurimälestised, kultuurautonoomia, meedia ja trükised, religioon, turism, sport, välissuhted.

Esimees:        Malle Õiglas
Aseesimees:  Heinar Tuulberg
Liikmed:         Ilona Aasvere
                        Andres Laidre
                        Lauri Luik
                    

Protokollid

Sotsiaal- ja õiguskomisjon
Komisjoni pädevuses on õigusküsimused, halduskorraldus, tehingud linnavaraga, korrakaitse, avalik kord, tarbijakaitse, sotsiaalhoolekanne, tervishoid, lastekaitse.

Esimees:          Helle Saarsoo
Aseesimees:    Merle Mäesalu
Liikmed:           Peeter Vikman
                          Mati Seppi
                          Tõnis Siir

Protokollid

Planeeringu- ja kommunaalkomisjon
Komijsoni pädevuses on ehitus- ja kommunaalküsimused,  linna planeerimine,  linna arengukava, keskkonnastrateegia, elamumajandus, kommunikatsioonid, haljastus ja reklaam, liikluskorraldus.

Esimees:         Lauri Väli
Aseesimees:   Andrei Tšerepanov
Liikmed:          Urmas Koppe
                         Tiit Moor
                        Reelika Ender

Protokollid

Revisjonikomisjon
Revisjonikomisjonil on õigus:
1) kontrollida ja hinnata linnavalitsuse, linnavalitsuse hallatavate asutuste või Haapsalu linna valitseva mõju all oleva äriühingu, sihtasutuse ja mittetulundusühingu tegevuse seaduslikkust, otstarbekust ja tulemuslikkust; 
2) kontrollida ja hinnata linnavara kasutamise sihipärasust;
3) kontrollida ja hinnata linnaeelarve täitmist.

Esimees:          Toomas Vallimäe
Aseesimees:    Ülo Kalm
Liige:                 Virge Tiik

Protokollid