Kadaniku kinnistu detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 25.10.2019 otsusega nr 176 kehtetuks Rohukülas paikneva Kadaniku kinnistu detailplaneeringu.  

Kadaniku kinnistu detailplaneering oli kehtestatud Ridala Vallavolikogu poolt 17.05.2007 otsusega nr 203. Planeeringulahendus nägi ette jagada 6,02 ha suurune kinnistu 12-ks elamukrundiks, määras kruntidele ehitusõiguse, tehnovõrkude –ja rajatiste asukohad. Kadaniku kinnistu detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise ettepaneku tegi linnavalitsusele kinnistu omanik.

Haapsalu Linnavolikogu 25.10.2019 otsus nr 176

Posti tn 1 ja Vaba tn 2 detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 28.06.2019 otsusega nr 157 kehtetuks Haapsalu linnas Posti tn 1 ja Vaba tn 2 kinnistu detailplaneeringu omaniku taotluse alusel. 

Posti tn 1 ja Vaba tn 2 detailplaneering oli kehtestatud Haapsalu Linnavalitsuse 09.01.2008 otsusega nr 20. Detailplaneering nägi ette liita Posti tn 1 ja Vaba tn 2 krundid üheks 1399 m2 suuruseks ärikrundiks, millel paikneb ärihoone ja hotell. Kruntide liitmine on teostatud, kuid  omanik ei soovi Vaba tn 2 hoonesse hotelli rajada, vaid soovib endise elamu rekonstrueerida. Tegevus vastab linna üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavolikogu 28.06.2019 otsus nr 157

Detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Kure kinnistu, Nõmme küla

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 22.02.2019 otsusega nr 125 osaliselt kehtetuks Kure kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu Nõmme külas kinnistu osas omaniku taotluse alusel. 

Kure kinnistu ja lähiümbruse detailplaneering on kehtestanud Ridala Vallavolikogu 29.01.2009 otsusega nr 125. Kure kinnistu detailplaneering nägi ette 5,28 ha suuruse maa-ala jagamist elamukruntideks. Detailplaneeringut ei ole asutus ellu viima. Planeering jääb kehtima Kure kinnistuga külgnevatel Sihi tn 2, Sihi tn 4 kinnistutel ja nende juurdepääsu teel.

Haapsalu Linnavolikogu 22.02.2019 otsus nr 125

Ranniku detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine

Haapsalu Linnavolikogu tunnistas 26.10.2018 otsusega nr 99 osaliselt kehtetuks Ranniku detailplaneeringu Tanska külas Kivi tee 2 kinnistu osas omaniku taotluse alusel. 

Ranniku kinnistu detailplaneering on kehtestanud Ridala Vallavolikogu 30.10.2008 otsusega nr 379. Kinnistu Kivi tee 2 oli planeeritud loodusliku haljasmaana ilma hoonete ehitamise õiguseta. Planeeringu osaline kehtetuks tunnistamine vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018 otsus nr 99