Detailplaneeringu kehtestamise teade Võnnu tn 30, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 03.05.2019 korraldusega nr 384 kehtestati Võnnu tn 30 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 938 m2 ja asub Haapsalu linnas Võnnu ja F. R. Kreutzwaldi tänavate ristmikul, Endla-Kreutzwaldi tn miljööväärtuslikul hoonestusalal ja Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis.

Detailplaneeringuga muudetakse kinnistu ehitusõigust hoovis asuva elamu ja abihoone osas. Olemasolev elamu nr 2 on lubatud lammutada ja uue hoone puhul lubatakse suurendada ehitusalust pinda ja hoone kõrgust. Elamu nr 1 säilitatakse olemasolevas mahus.

Krundi määratud suurim lubatud ehitusalune pind 250 m2, ehitiste kõrgus elamul 7 m, abihoonel ja elamu kuuriosa tulemüüril 3,5 m, korruselisus 2 ja hoonete arv krundil on 3.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavalitsuse 03.05.2019 korraldus nr 384

Detailplaneeringu kehtestamise teadeTallinna mnt 80, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 03.04.2019 korraldusega nr 279 Haapsalu linnas, Uuemõisa alevikus, Tallinna mnt 80 krundi detailplaneering. Planeeringuala suurus on 7111 m2 ja piirneb Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maantee, Tehnika põigu, Tallinna mnt 78, 82, Tehnika põik 3, 1 ja Tehnika tn 1 kinnistutega.

Detailplaneeringuga suurendatakse varem planeeritud krundi ehitusõigust, et rajada olemasolevale hoonele, krundi Tehnika põigu poolsesse ossa, juurdeehitus. Olemasolevat parklat suurendatakse 10 parkimiskoha võrra. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat Ristiku kvartali detailplaneeringut.

Haapsalu Linnavalitsuse 03.04.2019 korraldus nr 279

Detailplaneeringu kehtestamise teade Herjava tee 1, Herjava küla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 204 kehtestati Herjava tee 1 krundi detailplaneering Haapsalu linnas Herjava külas. Planeeringuala suurus on 4640 m2 ja piirneb Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maantee, Herjava tee, Sauna tee 10, Sauna tee 7 ja Herjava tee 3 kinnistutega.

Menetletud planeeringulahendusega saab Herjava tee 1 ehituskrundile paigaldada kuni 30 meetri kõrguse mobiilimasti, mobiilimasti teenindava hoone ja ühe ärihoone. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat Mardi kinnistu detailplaneeringut.

Haapsalu Linnavalitsuse 06.03.2019 korraldus nr 204

Detailplaneeringu kehtestamise teade Kalda tn 27 // 29, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 165 kehtestati Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 1580 m2 ja asub Haapsalu linnas Kalda tänava ääres Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

 

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, uutele elamukruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine. Olemasolevad elamud on lubatud lammutada. Mõlemale krundile on planeeritud ehitada üks elamu ja abihoone. 

 

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 165

Vee tn 10 detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et 28.12.2018.a korraldusega nr 1175 kehtestati Vee tn 10 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 7209 m2 ja asub Krahviaias.
Planeeringu eesmärk on muuta kinnistu ehitusõigust, et püstitada krundile vana tennisekeskuse hoone asemele uus klubihoone, teenindushoone, varjualune ja rajada parkimiskohad.
Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavalitsuse 28.12.2018 korraldus nr 1175

Niine tn 49, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas 29.06.2018 istungil otsusega nr 77 Haapsalu linnas paikneva Niine tn 49 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu.  

Planeeringuala suurusega 4110 m2 on käesoleval ajal hoonestamata ja korrastamata ning osaliselt kaetud lagunenud asfaltiga. Senini kehtinud linna üldplaneering nägi Eesti Vabariigi omandis olevale kinnistule ette maakasutuse juhtfunktsiooni üldkasutatavate hoonete maa.  Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata üldplaneeringus planeeritaval alal maakasutuse juhtfunktsiooniks elamumaa.

Planeeringuga kavandatakse jagada kinnistu koolmeks krundiks, määrata igale krundile ehitusõigus ühe abihoone ja ühe kuni kahekorruselise korterelamu püstitamiseks. Detailplaneeringuga antakse korterelamute ehitamiseks arhitektuursed tingimused, parkimise, haljastuse jms põhimõtted ning kavandatavate tehnovõrkude põhimõttelised asukohad. Planeeritud krunt nr 1 on suurusega 2609 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 485m2; krunt nr 2 on suurusega 751 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2; krunt nr 3 on suurusega 749 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2. Juurdepääsud on tagatud Niine ja Saare tänavatelt.  Nõuetekohane parkimine on lahendatud kruntide siseselt.

Detailplaneeringu koostas keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko.

 

Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018 otsus nr 77