Detailplaneeringu kehtestamise teade, Masti tn 12, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 27.04.2022 korraldusega nr 373 kehtestati Masti tn 12 paikneva kinnistu reg-osa nr 1994832 detailplaneering. Planeeringuala suurus on 9713 m2 ja paikneb Uuemõisa alevikus Neeme ja Masti tänavate vahetus läheduses tootmisala piirkonnas.

Detailplaneering näeb ette olemasolevale ühe tootmiskrundi jagamine kaheks tootmismaa krundiks ja kruntidele tootmishoonete ehitamise õiguse. Suuremale krundile on lubatud ehitada kaks kahekordset hoonet pinnaga 2800 m2 ja väiksemale krundile üks kahekordne hoone pinnaga 1200 m2. Hoonete lubatud maksimaalne kõrgus on 12 meetrit. Juurdepääsud on tagatud Masti ja Neeme tänavalt.

Detailplaneeringu kehtestamisega muutub varasem Masti tee kvartali detailplaneering (kehtestatud Ridala Vallavolikogu 22.04.2004 otsusega nr 88) Masti tn 12 kinnistu osas kehtetuks.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise teade, Jändi-Reinu, Tanska ja Kiviküla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 27.04.2022 korraldusega nr 372 kehtestati Haapsalu linnas, Tanska ja Kivikülas paiknevate kinnistute reg-nr 188432 ja reg-osa nr 3039332 osas Jändi-Reinu detailplaneering. Planeeringuala suurus on 12,7 ha ja asub Jursu tee ääres.

Detailplaneering näeb ette planeeringuala jagamise 11 elamu-, 1 tootmis- ja 1 transpordimaa krundiks, elamukruntidel suurima lubatud hoonete arvu 3, suurima lubatud ehitusaluse pinna 300 m2, ehitiste kõrguse elamutel 8,5 m ja abihoonetel 4,5 m. Planeeringuga määrati juurdepääsude ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad.

Detailplaneeringu kehtestamisega muutub kinnistul 188432 varasem Jändi-Reinu kinnistu detailplaneering (kehtestatud Ridala Vallavalitsuse 19.06.2008 otsusega nr 355) kehtetuks.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise teade kinnistu reg nr 188632, Mäeküla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 07.04.2021 korraldusega nr 304 kehtestati Haapsalu linnas, Mäekülas paikneva kinnistu reg-osa nr 188632 detailplaneering. Planeeringuala suurus on 9,03 ha ja piirneb Mäeküla teega, edelast Topu lahega, idast Sooba-Siimu ning põhjast Suve kinnistuga.

Kinnistu reg-osa nr 188632 osas kehtis senini Ridala Vallavolikogu 13.12.2007 otsusega nr 299 kehtestatud kinnistu nr 1886 detailplaneering. Haapsalu Linnavalitsuse 07.04.2021 korraldusega nr 304 kehtestatud kinnistu reg-osa nr 188632 detailplaneeringu kehtestamisega muutub eelnev detailplaneering kehtetuks.

Detailplaneering on kooskõlas Ridala Vallavolikogu 18.02.2010 otsusega nr 38 kehtestatud Ridala valla üldplaneeringuga. Planeeringuga on määratud 7 elamumaa, 3 transpordimaa ja 1 üldkasutatava maa krunt; elamukruntide suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus (8,5 m, abihoonel 4,5 m), hoonete korruselisus (2), hoonete arv (3, elamu ja 2 abihoonet), võimalik juurdepääsu asukoht ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad

Detailplaneeringu kehtestamise teade Lõokese tn 7, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 23.02.2021 korraldusega nr 171 kehtestati Lõokese tn 7 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 2941 m2 ja asub Haapsalu linnas Ungru elamukvartalis.

Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks. Planeeritud on kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5 meetrit).

Ettepanek muudab kehtivat Haapsalu Linnavalitsuse 11.07.2006 korraldusega nr 562 kehtestatud Ungru tee elamukvartali detailplaneeringut ja on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise teade Lossi tn 4 ja Masti tn 7, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 14.09.2020 istungil korraldusega nr 835 Haapsalu linnas Uuemõisa alevikus paikneva Lossi tn 4 ja Masti tn 7 detailplaneeringu.  Planeeringuala suurus on 30 000 m2.

Linna omandis oleval Lossi tn 4 kinnistul paikneb Uuemõisa mõisa peahoone ja Masti tn 7 kinnistu on hoonestamata.

Detailplaneeringuga nähti ette muuta Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piiri ning juurdepääsutee Masti tn L3 piiri Masti tn 7 krundi arvelt. Planeeringus määrati Masti tn 7 krundile ehitusõigus kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), määratud on lubatud maksimaalne ehitusalaune pind (8500 m2), hoonete arv (1 + 5 abihoonet), korruselisus (1), halli suurim lubatud kõrgus (19,0 /ABS 22,8 meetrit), parkimine krundisiseselt, võimalikud juurdepääsude ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad.

Detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana.

Detailplaneeringu kehtestamise teade Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 210 kehtestati Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 3171 m2 ja asub Haapsalu linna Tagalahe ääres Bürgermeistri holmi lõunaosas. Haapsalu linna üldplaneeringuga on määratud planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks sadamate maa ja teemaa, mille eesmärgiks oli ühendada olemasolevad Holmi ja Westmeri tänavad.

Menetletud detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut: Westmeri 6 ja Holmi 7 krundid planeeritakse äri- ja tootmismaa kruntideks, avalikku tänavat ei kavandata. Detailplaneeringus on kavandatud jalakäijate liikumisteed – läbipääsud olemasolevatelt sadamaaladelt: Westmeri tn 3 ja Holmi tn 14. Planeeringuga on esitatud kruntide ehitusõigus: Westmeri tn 6 asuvale 2608 m2 suurusele tootmis- ja ärimaa krundile on lubatud ehitada 2 hoonet, planeeritud ehitusalune pindala 1655 m2 ja hoonete maksimaalne lubatud absoluutkõrgus ellinguosal 11,09 m ning büroo- ja kaupluse osal 7,5 m; Holmi tn 7 452 m2 ja Holmi tänava lõik 2 93 m2 suurustel transpordimaa kruntidel hooneid ei planeerita.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana.

Detailplaneeringu kehtestamise teade Haava tn 12, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 24.09.2020 korraldusega nr 743 kehtestati Haava tn 12 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 1839 m2 ja asub Haapsalu linnas Haava tänava ja Haava põigu ristmikust lõunas.

Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamine kolmeks elamumaa krundiks. Planeeritud on kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (190 m2, 190 m2, 260 m2,) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5,0 meetrit).

Detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana.

 

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine Sadama tn 16, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas 24.04.2020 istungil otsusega nr 203 Haapsalu linnas paikneva Sadama tn 16 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu. 

Planeeringuala (Sadama tn 16 ja lähiala) suurus on 13555 m2. Planeeritav ala asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis ja Holmide miljööväärtuslikul alal Tagalahe ääres P. Tšaikovski puiestee, Supeluse ja Sadama tänavate vahelisel segahoonestusega alal.

Sadama tn 16 asuvale 8795 m2 suurusega ühiskondlike ehitiste maa krundile on planeeritud suurim lubatud ehitusalune pindala 4511 m2 ja hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 18,7 m, mis ei ületa olemasoleva hoone kõrgust. Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised asukohad ja parkimine krundil (krundil 74 kohta). Menetletud planeeringulahendus muudab Haapsalu linna üldplaneeringut Läänemere ranna ehituskeeluvööndi osas.

Detailplaneeringu kehtestamise teade Lõokese tn 9, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 15.04.2020 korraldusega nr 304 kehtestati Lõokese tn 9 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 3158 m2 ja asub Haapsalu linnas Ungru elamukvartalis.

Detailplaneering näeb ette kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks. Planeeritud on kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5 meetrit). Kinnistust 400 m2 suurune hoonete ehitamise õiguseta osa liidetakse naaberkrundiga.

Ettepanek muudab kehtivat Haapsalu Linnavalitsuse 11.07.2006 korraldusega nr 562 kehtestatud Ungru tee elamukvartali detailplaneeringut ja on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu kehtestamise teade kinnistu reg nr 12663350, Mäeküla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 30.12.2019 korraldusega nr 1068 kehtestati Haapsalu linnas, Mäekülas paikneva kinnistu reg nr 12663350 detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,35 ha ja piirneb Mäeküla teega, edelast Topu lahega ja Topuranna kinnistuga, loodest Mere, Tamme ning põhjast Pärnasalu kinnistutega.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat detailplaneeringu lahendust, viiakse vastavusse Ridala valla üldplaneeringuga. Planeeringuga on määratud 6 elamumaa, 2 transpordimaa ja 1 tootmismaa krunt. Elamukruntide suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 m, abihoonel 4,5 m), hoonete korruselisus (2), hoonete arv (3, elamu ja 2 abihoonet), võimalik juurdepääsu asukoht ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad.

Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 25.09.2019 istungil korraldusega nr 852 Haapsalu linnas paikneva Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu. 

Linna omandis olev Niine tn 47 elamumaa kinnistu suurusega 2597 m2 on hoonestamata.

Detailplaneeringuga muudeti osaliselt kinnistul kehtivat ehitusõigust, suurendati planeeritud elamu maksimaalset kõrgust. Kinnistu kasutamise otstarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet – elamu ja abihoone), suurim lubatud ehitusealune pind (600m2) jäävad kehtima.  Üürikorteritega elamu suurim lubatud kõrgus on 9,6m planeeritud maapinnast. Kolme korruselise hoone mahud peavad olema liigendatud. Juurdepääs kinnistule on Niine tänavalt. Nõuetekohane parkimine on lahendatud kruntide siseselt.

Detailplaneering vastab Haapsalu linna üldplaneeringule.

Detailplaneeringu koostas arhitektuuribüroo LEI Ehitusgrupp OÜ.

Detailplaneeringu kehtestamise teade Võnnu tn 30, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 03.05.2019 korraldusega nr 384 kehtestati Võnnu tn 30 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 938 m2 ja asub Haapsalu linnas Võnnu ja F. R. Kreutzwaldi tänavate ristmikul, Endla-Kreutzwaldi tn miljööväärtuslikul hoonestusalal ja Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis.

Detailplaneeringuga muudetakse kinnistu ehitusõigust hoovis asuva elamu ja abihoone osas. Olemasolev elamu nr 2 on lubatud lammutada ja uue hoone puhul lubatakse suurendada ehitusalust pinda ja hoone kõrgust. Elamu nr 1 säilitatakse olemasolevas mahus.

Krundi määratud suurim lubatud ehitusalune pind 250 m2, ehitiste kõrgus elamul 7 m, abihoonel ja elamu kuuriosa tulemüüril 3,5 m, korruselisus 2 ja hoonete arv krundil on 3.

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavalitsuse 03.05.2019 korraldus nr 384

Detailplaneeringu kehtestamise teadeTallinna mnt 80, Uuemõisa alevik, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus kehtestas 03.04.2019 korraldusega nr 279 Haapsalu linnas, Uuemõisa alevikus, Tallinna mnt 80 krundi detailplaneering. Planeeringuala suurus on 7111 m2 ja piirneb Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maantee, Tehnika põigu, Tallinna mnt 78, 82, Tehnika põik 3, 1 ja Tehnika tn 1 kinnistutega.

Detailplaneeringuga suurendatakse varem planeeritud krundi ehitusõigust, et rajada olemasolevale hoonele, krundi Tehnika põigu poolsesse ossa, juurdeehitus. Olemasolevat parklat suurendatakse 10 parkimiskoha võrra. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat Ristiku kvartali detailplaneeringut.

Haapsalu Linnavalitsuse 03.04.2019 korraldus nr 279

Detailplaneeringu kehtestamise teade Herjava tee 1, Herjava küla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 06.03.2019 korraldusega nr 204 kehtestati Herjava tee 1 krundi detailplaneering Haapsalu linnas Herjava külas. Planeeringuala suurus on 4640 m2 ja piirneb Ääsmäe – Haapsalu – Rohuküla maantee, Herjava tee, Sauna tee 10, Sauna tee 7 ja Herjava tee 3 kinnistutega.

Menetletud planeeringulahendusega saab Herjava tee 1 ehituskrundile paigaldada kuni 30 meetri kõrguse mobiilimasti, mobiilimasti teenindava hoone ja ühe ärihoone. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat Mardi kinnistu detailplaneeringut.

Haapsalu Linnavalitsuse 06.03.2019 korraldus nr 204

Detailplaneeringu kehtestamise teade Kalda tn 27 // 29, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 165 kehtestati Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 1580 m2 ja asub Haapsalu linnas Kalda tänava ääres Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala kaitsevööndis.

 

Planeeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamukrundiks, uutele elamukruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine. Olemasolevad elamud on lubatud lammutada. Mõlemale krundile on planeeritud ehitada üks elamu ja abihoone. 

 

Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavalitsuse 27.02.2019 korraldusega nr 165

Vee tn 10 detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavalitsus teatab, et 28.12.2018.a korraldusega nr 1175 kehtestati Vee tn 10 krundi detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 7209 m2 ja asub Krahviaias.
Planeeringu eesmärk on muuta kinnistu ehitusõigust, et püstitada krundile vana tennisekeskuse hoone asemele uus klubihoone, teenindushoone, varjualune ja rajada parkimiskohad.
Kehtestatud detailplaneering on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Haapsalu Linnavalitsuse 28.12.2018 korraldus nr 1175

Niine tn 49, üldplaneeringut muutva detailplaneeringu kehtestamine

Haapsalu Linnavolikogu kehtestas 29.06.2018 istungil otsusega nr 77 Haapsalu linnas paikneva Niine tn 49 kinnistu üldplaneeringut muutva detailplaneeringu.  

Planeeringuala suurusega 4110 m2 on käesoleval ajal hoonestamata ja korrastamata ning osaliselt kaetud lagunenud asfaltiga. Senini kehtinud linna üldplaneering nägi Eesti Vabariigi omandis olevale kinnistule ette maakasutuse juhtfunktsiooni üldkasutatavate hoonete maa.  Detailplaneeringuga tehakse ettepanek määrata üldplaneeringus planeeritaval alal maakasutuse juhtfunktsiooniks elamumaa.

Planeeringuga kavandatakse jagada kinnistu koolmeks krundiks, määrata igale krundile ehitusõigus ühe abihoone ja ühe kuni kahekorruselise korterelamu püstitamiseks. Detailplaneeringuga antakse korterelamute ehitamiseks arhitektuursed tingimused, parkimise, haljastuse jms põhimõtted ning kavandatavate tehnovõrkude põhimõttelised asukohad. Planeeritud krunt nr 1 on suurusega 2609 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 485m2; krunt nr 2 on suurusega 751 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2; krunt nr 3 on suurusega 749 m2, põhihoone suurim lubatud ehitusalune pind 160 m2. Juurdepääsud on tagatud Niine ja Saare tänavatelt.  Nõuetekohane parkimine on lahendatud kruntide siseselt.

Detailplaneeringu koostas keskkonnakorralduse ja ruumilise planeerimise konsultatsiooniettevõte Hendrikson & Ko.

 

Haapsalu Linnavolikogu 29.06.2018 otsus nr 77