Haapsalu Integreeritud Tugiteenused

Projekti eesmärgiks on suurendada Haapsalu linna suutlikkust pakkuda ebasoodsas oludes olevatele lastele ja noortele tugiteenuseid, mis edendavad kaasatust hariduses ning ennetavad nende varast haridusest väljalangemist.

Projekti tulemuseks on toimiv koostöömudel ja koordineerimisskeem last ümbritseva tugivõrgustiku vahel. Eesmärk on suurendada koostööd ja sidusust erinevate haridustasemete vahel.

Projekti toetatakse 100 % Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismide 2014–2021 programmist „Local Development and Poverty Reduction" rahastatavast taotlusvoorust „Integreeritud tugiteenused koolist väljalangevuse ennetamiseks"

Projekti eelarve kokku on 233 617 eurot. Projekt kestab 30.aprillini 2024.

Projekti elluviijaks on Haapsalu Linnavalitsus, projekti partnerid on Lääne-Nigula Vallavalitsus ja  Molde omavalitsus Norrast.

Projekti tegevuskava:

 • ebasoodsates oludes kasvavate laste kaardistamine haridustasemete kaupa ja varajast koolist väljalangevust soodustavate tegurite kaardistamine;
 • hindamisvahendi loomine koolist väljalangevuse riskiga õpilaste ja nende teenusvajaduse väljaselgitamiseks;
 • tugiteenuste kaardistamine ja koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks;
 • sidususe suurendamiseks koordineerimisskeemi loomine;
 • juhendmaterjali koostamine;
 • integreeritud teenuste osutamisega seotud spetsialiste koolitamine;
 • valminud materjalide kaasabil vähemalt 11 lapsele tugiteenuse pakkumine koolist välja langemise riski vähendamiseks. Ebasoodsas olukorras olevate laste ja noorte toetamine üleminekul haridustasemete vahel;
 • ühtse inforuumi loomine.

Haapsalu Integrated Support Services.

The aim of the project is to increase the capacity of the city of Haapsalu to provide support services to disadvantaged children and young people that promote inclusion in education and prevent them from dropping out of education.

The result of the project is a working model of cooperation and a coordination scheme between the support network around the child. The aim is to increase cooperation and coherence between different levels of education.

The project is supported by 100% of the European Economic Area, and the Norwegian Financial Mechanisms 2014-2021 program call for proposals for "Integrated Support Services for Early School Leaving" funded by the "Local Development and Poverty Reduction."

The total budget of the project is 233,617 euros. The project will run until April 30, 2024.

The project is implemented by Haapsalu City Government, and the project partners are Lääne-Nigula Municipality Government and Molde Municipality from Norway.

Project action plan:

 • mapping disadvantaged children by the level of education and mapping the factors contributing to early school dropout;
 • creating an assessment tool to identify students at risk of dropping out of school and their need for services;
 • mapping support services and creating a collaborative model for integrated services;
 • establishing a coordination scheme to increase cohesiveness;
 • preparation of instructional material;
 • training of professionals involved in the provision of integrated services;
 • providing support services to at least 11 children with the help of completed materials to reduce the risk of dropping out of school. Supporting disadvantaged children and young people in the transition between levels of education;
 • creation of a single information space.