Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Teisipäeval, 17.märtsil 2020, kell 16.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Planeeritav  ala suurus on u 30 000m2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linnale kuuluvate Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piire ja määrata Masti tn 7 krundile ehitusõigus ja tingimused kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), krundi heakorra, haljastuse, tehnovõrkude, liiklus- ja parkimiskorralduse kavandamiseks. Kooli tarbeks ja avalikuks kasutuseks kavandatav jalgpallihall kavandatakse  Uuemõisa mõisa peahoone ja pargi muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Planeeringulahendus ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.

Eskiislahendusega saab paberkandjal tutvuda 03. kuni 17. märtsini 2020 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees.

Tutvu eskiislahendusega:
Seletuskiri
Asukohaskeem
Olemasolev olukord
Planeeringulahendus
Tehnovõrkude koondplaan
Kontaktala skeem
Lossi tn 4 ja Masti tn 7 3D vaated