Tänavate sulgemine

TAOTLUSE ESITAMISEKS SISENE  

Teede ja tänavate sulgemine Haapsalu linnas

Teede ja tänavate sulgemine Haapsalu linnas toimub vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 26.02.2010 määrusele nr 06  "Teede ja tänavate sulgemise maks".

Tänavate sulgemise maksu määrus

Teede seisunditasemed Haapsalu linnas

Teede, tänavate, väljakute, parkide või puhkealade osalist või täielikku sulgemist võivad füüsilised ja juriidilised isikud taotleda kas demonstratsioonide, rongkäikude, muude ürituste või ehitus- ja remonttööde teostamiseks vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kinnitatud määrusele.

Nõuetekohaselt täidetud taotlus tuleb esitada 5 tööpäeva enne tänavate sulgemise kuupäeva.

Osakond määrab maksmisele kuuluva summa vastavalt Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud maksumäärusele. Maks tasutakse Haapsalu Linnavalitsuse kontole ja maksmist tõendava dokumendi esitamisel väljastab ehitus- ja linnakeskkonnaosakond sulgemisloa.

Sulgemisloa saamisel teavitab loa saaja sulgemisest kohalikus ajalehes.

Tänava sulgemise taotlus (allkirjastada digitaalselt) ja e-postile hlv{ätt}haapsalulv.ee