Taksoveoloa taotlemine

Taksoveoluba on vedajale Haapsalu Linnavalitsuse poolt välja antud tegevusluba, mis tõendab vedaja õigust korraldada Haapsalu linna haldusterritooriumil taksovedu. Taksoveoluba antakse esmakordselt kaheks aastaks ja järgmistel kordadel viieks aastaks, kui loa taotleja ei soovi seda lühemaks ajaks. 

Taksoveoluba antakse vedajale, kes vastab alljärgnevatele nõuetele:

  • taksoveoloa taotlejal või loa omanikul peab olema hea majandusseisund ühistranspordiseaduse mõttes;
  •  taksoveoloa omaniku registreeritud tegevusala peab olema ühistransporditeenuse osutamine või seda hõlmav muu tegevus transpordi valdkonnas;
  •  taksoveoloa taotlejal või selle omanikul peab olema hea maine vastavalt ühistranspordiseaduse.

Taksoveoloa taotleja esitab taksoveoloa andjale järgmised dokumendid:

  •  avalduse;
  •  asutatava äriühingu korral asutamislepingu notariaalselt tõestatud ärakirja;
  •  põhikirja või ühingulepingu (välja arvatud äriregistrisse kantud ettevõtja puhul);
  • rahalist seisu iseloomustavad dokumendid;
  •  vedude eest vastutava isiku määramist kinnitava dokumendi;
  •  vedude eest vastutava isiku ametialast pädevust kinnitava dokumendi vastavalt ühistranspordiseaduse.

 Enne avalduse esitamist peab taksoveoloa taotleja tasuma riigilõivu.

Taksoveo kord Haapsalu linna haldusterritooriumil

Lisa 1 Avaldus taksoveoloa saamiseks

Lisa 2 Avaldus sõidukaardi saamiseks

Lisa 3 Avaldus teenindajakaardi saamiseks