Vastavalt projekti tegevuskavale alustasid tööd hindamisvahendi-ja koostöömudeli loomise töörühmad.

Hindamisvahendi töörühma ülesandeks on luua hindamisvahend, mis on rakendatav haridusasutuses, et varakult märgatud ohtu koolist väljalangemisel hinnata ja sellele vastavalt pakkuda tuge lapsele ja perele. Töörühma juhib Liisi Truumets.

Koostöömudeli loomise töörühma ülesandeks on olemasolevate tugiteenuste kaardistamine ja ühtse koostöömudeli loomine integreeritud teenuste pakkumiseks. Integreeritud teenus peaks tagama osapoolte informeerituse üksteise võimekusest, võimalustest ja rollidest. Töörühma juhib Terje Kurismann.

Mudelite ja koordineerimisskeemi väljatöötamine suurendab usaldust erinevate osapoolte vahel ja tagab laste  ning perede toetamise sihipärasemalt ja tulemuslikumalt.

 

Kaardistamise töörühma kokkuvõte

Oktoobris  lõpetas  ebasoodas olukorras olevate laste ja noorte koolist väljalangevuse kaardistamise töörühm. Tegevuste tulemusena tekkis ülevaade riskirühma lastest ja noortest ning koolist väljalangemise võimalikest põhjustest haridustasemete kaupa.  Andmete kogumise aluseks oli  21/22 õppeaasta. Tulemused  ja sisendid lähevad üle järgmisele töörühmale, kelle ülesandeks on luua hindamisvahend, mida haridusasutused saaksid rakendada, et varakult märgatud ohtu koolist väljalangemisel hinnata ja sellele vastavalt pakkuda tuge lapsele ja perele.

Õppereis Molde omavalitsusse Norras.

25-28. oktoobrini külastasid Haapsalu linna ja Lääne-Nigula valla haridusjuhid, tugiteenuste-ja haridusspetsialistid Molde omavalitsuse haridusasutusi, psühholoogiateenistuse-ja tervisekeskust ning linnavalitsust Norras. Välispartneri roll antud projektis oli Norra haridusmudeli tutvustamine, tuge vajavate lastega töötamise põhimõtete ning loodud tugisüsteemide tutvustamine omavalitsuse tasandil. Õppereisi vältel saime põhjaliku ülevaate kohalike lasteaedade ja koolide tööpõhimõtetest, meetoditest, mida kasutatakse, kui tekib oht, et lapsel jääb kool pooleli, erinevate osapoolte vahelise koostöö põhimõtetest ja rollidest, lastele ja noortele pakutavatest tugiteenustest.

Oleme väga tänulikud sektsioonijuhile Rose Mari Skarsetile  huvitava ja sisutiheda programmi eest.

 

Haapsalu Integreeritud Tugiteenuste projekti logokonkursile laekus viis ideekavandit

Esimese preemia võitjaks tunnistati Aveli Marie Heinvee kavand. Töö autor oli suutnud väga hästi ära tabada projekti mõtte, sidunud kavandi ühtseks tervikuks ja põhjalikult kirjeldanud lahti sümbolite tähenduse. LOGO LUGU

Teise preemia võitjaks tunnistati Bink Creations OÜ poolt esitatud kavand.

Sündmused/üritused

HIT projekti tegevuste kohaselt alustas ebasoodsas olukorras olevate laste kaardistamise töörühm. Tegevuse tulemusena kaardistatakse ebasoodsas olukorras olevad lapsed ja noored haridustasemete kaupa, saadud tulemused koondatakse ja dokumenteeritakse ning jäävad aluseks järgmistele projekti tegevustele.

Töörühma juhib Terje Kurismann Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskusest, liikmetena osalevad Haapsalu haridusasutuste HEVKO-d ja AEVKO-d.

Avalikkusele tutvustav infopäev

13. juunil toimus projekti tegevusi avalikkusele tutvustav infopäev. Infopäeval osalesid projekti koostööpartnerid Lääne-Nigula vallast, Haapsalu haridusasutuste juhid, Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskuse spetsialistid, linnavalitsuse haridusosakonna spetsialistid ja koolide/lasteaedade hariduslike ning arenguliste erivajadustega laste õppe koordinaatorid.