Sotsiaalteenused

PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE – isiku või tema pere abistamine tema eluprobleemide ja konfliktide lahendamiseks, kohanemisvõime parandamiseks ja isiksuse arendamisvõimaluste väljaselgitamiseks.

Vähekindlustatud peredel on vajadusel võimalik taotleda teenuse maksumuse hüvitamist linnavalitsuselt.

ESMANE PSÜHHOLOOGILINE KRIISINÕUSTAMINE - lühiajaline psühholoogiline abi vaimse tervise ja töövõime säilitamiseks või taastamiseks (individuaalne psühholoogiline kriisinõustamine, pereliikmete nõustamine leina-, lahutuse-, perevägivalla korral ja telefoninõustamine). Tasuta nõustamist osutatakse Haapsalu vähekindlustatud elanikule kuni kolm korda.

Ülle Karjane (registreerimine 5159572;  47 57 555, kriisiabikeskus@hot.ee)

KLIINILINE PSÜHHOLOOGIA- spetsialist, kes tegeleb psühholoogiliste probleemide, psüühika- ja käitumishäirete ning tervist ohustava käitumise hindamise, ravimise ja ärahoidmisega. Kliinilised psühholoogid ei ole arstid, neil on akadeemiline kõrgharidus psühholoogias ning neile on vastavalt kutse taotlemise protseduurile antud kliinilise psühholoogi kutsetunnistus.

Kliinilise psühholoogi vastuvõtule minekuks on vaja eriarsti (nt perearst, psühhiaater jt) saatekirja, millel on kirjas suunamise aluseks olev diagnoos.

Saatekirja olemasolul tasub kliinilise psühholoogi teenuste eest haigekassa. Ise tasudes on võimalik minna ka otse kliinilise psühholoogi vastuvõtule. Tasumine vastuvõtu ja uuringute eest toimub vastavalt haigekassa hinnakirjale. Registreerimine telefonil 5919 4490.

VÕLANÕUSTAMINE – sotsiaalteenus, mille eesmärk on parandada rahalistesse raskustesse sattunud isiku või pere toimetulekuvõimet. Võlanõustaja poole on soovitav pöörduda juhul, kui on raskusi üüri, laenu, liisingu, järelmaksu, trahvi või võlgade tasumisega. Haapsalu linna alalistele elanikele on võlanõustamine TASUTA.
Registreerimine Haapsalu Sotsiaalmaja telefonil 47 35 060

TUGIISIKUTEENUS PERELE – pere abistamine jõustamise ja juhendamise kaudu tema kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel või toimetulekul raske olukorraga.

TUGIISIKU TEENUS RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LASTELE – puudega lapse abistamine ja juhendamine õpi-ja arendusprotsessis osalemisel, millega laps erivajadusest tulenevalt ise toime ei tule.

LAPSEHOIUTEENUS RASKE JA SÜGAVA PUUDEGA LAPSELE - lapsevanema töötamist, õppimist või toimetulekut toetav teenus, mille osutamise ajal tagab lapse hooldamise, arendamise ja turvalisuse lapsehoiuteenuse osutaja.

Lapsehoiuteenust on võimalik kasutada:
• koolieelsel ja koduõppel oleval lapsel: päeval, õhtul, nädalavahetustel või teatud perioodil ööpäevaringselt;
• põhiharidust omandaval lapsel: peale koolipäev lõppu, õhtuti ja nädalavahetustel; koolivaheaegadel lisandub päevahoiu või ööpäevahoiu võimalus;

NAISTE TUGIKESKUSE TEENUS -  ohvriabi seaduse mõistes on liitteenus, mille eesmärk on aidata kaasa naistevastase vägivalla ohvriks langenud naise vägivallast pääsemisele ja iseseisva toimetuleku saavutamisele, pakkudes turvalist keskkonda ja nõustamist ning vajaduse korral ajutist majutust naisele ja temaga kaasas olevatele lastele. Läänemaa Naiste Tugikeskus 504 2300 laanenaistetugi@gmail.com

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS –teenuse osutamise eesmärgiks on suurendada puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisvat toimetulekut ja osalemist kõigis eluvaldkondades, vähendades teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust..

PUUDEGA INIMESE SÕIDUKI PARKIMISKAARDI VÄLJASTAMINE – väljastatakse liikumis- ja/või nägemispuudega isikutele Sotsiaalkindlustusameti poolt väljastatud puude raskusastme tuvastamise otsuse alusel. Lapsel ja pensioniealisel isikul tuleb täiendavalt juurde esitada ka perearsti tõend parkimiskaardi vajaduse kohta.

SOTSIAALABI SEKSUAALVÄGIVALLA ÜLEELANUTELE - Seksuaalvägivalla ohvrid saavad lisaks senistele riigi õigusabi võimalustele taotleda tasuta õigusnõustamist Eesti Naiste Varjupaikade Liidu kaudu.

Õigusnõustamist sooviv isik võib helistada või saata SMS-i telefoninumbrile 5377 6077 või e-maili aadressile envloigusabi@gmail.com, teatades, et soovib õigusnõustamist. Edastada tuleks oma vanus, eesnimi ning kontaktandmed, oma asukoht linna täpsusega.

ENVL lepinguline jurist võtab kliendiga tema poolt soovitud sidevahendite kaudu ühendust hiljemalt 24 tunni jooksul. Vastavalt kliendi vajadustele lepitakse esmaseks nõustamiseks kokku kas silmast-silma kohtumine või nõustamine telefoni vm sidevahendite kaudu. Nõustamise maht ühe inimese kohta on kuni 5 tundi.

Nõustamise eelduseks on, et klient teatab juristile oma nime ja isikukoodi ja nõustub isikuandmete edastamisega ENVL-ile ning töötlemisega ENVL poolt kuni Justiitsministeeriumiga sõlmitud lepingu lõppemiseni. ENVL tagab isikuandmete kaitse vastavalt seadusele.

Silmast-silma kohtumised toimuvad eelistatult Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Pärnus (SAKi lähedal) või muus sobivas kohas.

ABITAJA - TELEFONIPÕHINE NÕUSTAMINE JA SUHTLEMISTEENUS EAKATELE, ÜKSIKUTELE JA ERIVAJADUSTEGA INIMESTELE - Abitaja on telefonipõhine nõustamis- ja suhtlemisteenus eakatele ja erivajadustega inimestele. Teenus viib kokku abivajajad ja vabatahtlikud abistajad, et pakkuda ennast üksi tundvatele inimestele võimalust suhelda ja olla seeläbi paremini ühiskonda kaasatud. 

Meile võib helistada ja registreeruda üle Eesti olenemata inimese emakeelest. Anname endast parima, et kõik, kes suhtlemist rohkem oma ellu vajavad saavad  just neile kõige sobilikuma vestluspartneri. Nii nagu ei oma tähtsust, kus Eestimaa paigas asub abivajaja ei ole piiranguks ka vabatahtliku asukoht. Kogu meie teenus käib telefoni teel, seega on seda mugav kasutada  kõikjal ja kõigil. LOE LÄHEMALT SIIT