Haapsalu linn viib ellu projekti „Rahvusvahelise kaitse saaja toetavad tegevused Haapsalu linnas“

 

Projekti tegevused toimuvad perioodil 01.12.2022-31.10.2023

Projekti eesmärgiks on rahvusvahelise kaitse saanud isiku kohaliku omavalitsuse üksusesse elama asumise korraldamine ning kaasabi osutamine sotsiaal- ja tervishoiuteenuseid puudutavate ja muude küsimuste lahendamisel, et tagada lõimumine Eesti ühiskonda.

Projekti koordinaatorid- Ene-Eke Liiv, tel 57480909 ja Triinu-Liis Reinesberg, tel. 53053888

„Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku, lapsehoiu-ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“

Haapsalu linn osutab raske ja sügava puudega lastele (kuni 17 aastased)  tugiisiku, lapsehoiu-ja transporditeenust Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud toetuse andmise lepingu alusel.

Osutatavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Puudega laste Tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine".

Toetuse kasutamise periood on 01.01.2021-31.12.2022.

Lapse teenusele suunamise otsustamisel lähtutakse tugiisiku, lapsehoiu-ja transporditeenuse osutamise kordadest.

Teenuse vajadust hindavad ja teenusele suunavad  lastekaitsespetsialistid:

Kaasi Almers, kaasi.almers{ätt}haapsalulv.ee, 472 5350, 566 96420

Külli Sööt, kulli.soot{ätt}haapsalulv.ee, 472 5337, 512 4019

Marju Pokrovski, marju.pokrovski{ätt}haapsalulv.ee, 472 5327

 

Haapsalu Linnavalitsus piloteerib koostöös Sotsiaalkindlustusametiga konkursil„Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses“

 

Haapsalu Linnavalitsus piloteerib koostöös Sotsiaalkindlustusametiga konkursi „Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses" raames  isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsuses tähtajaga kuni 31.12.2024.

Teenusmudeli rakendamine jätkub aastatel 2023-2024.

Projekt pakub omavalitsustele paindlikke võimalusi, kuidas arendada elanikele vajalikke teenuseid. Psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse uues teenusmudelis abi ühe tervikuna. Teenuse iga abivajaja puhul kujundatakse just talle vajaminevatest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Abi andmist korraldab kohalik omavalitsus, kes kaasab oma piirkonna inimeste toetamiseks sobivad teenusepakkujad.

Konkurss viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.

Infoleht eesti keeles

Infoleht vene keeles

Hinnakirja projektiga seotud teenustele

Tööturul jätkamise ja tööturule sisenemist toetav projekt 2021- 2023“

Haapsalu Sotsiaalmaja viib ellu projekti „Tööturul jätkamise ja tööturule sisenemist toetav projekt 2021- 2023", mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames.

Projekti tegevused toimuvad perioodil 03.05.2021 – 30.04.2023.
Projekti eesmärkidest on: tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine, kättesaadavuse parandamine ja ning klientide lähedaste toetamine; tööealise erivajadusega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks Haapsalu linna territooriumil, selleks teenuste pakkumise laiendamine; mitmekülgsem ja paindlikum osutamine ning kättesaadavuse parandamine.
Projektist toetatud tegevused on: koduteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, väljaspool kodu osutatav päevahoiuteenus, nõustamisteenud või tugigrupid.
Projekti eelarve on 294 206,80 eurot