„Raske ja sügava puudega lastele (0-17) tugiisiku, lapsehoiu-ja transporditeenuse arendamine ja pakkumine kohalikus omavalitsuses“

Haapsalu linn osutab raske ja sügava puudega lastele (kuni 17 aastased)  tugiisiku, lapsehoiu-ja transporditeenust Sotsiaalkindlustusametiga sõlmitud toetuse andmise lepingu alusel.

Osutatavaid teenuseid rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, TAT „Puudega laste Tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö- ja pereelu ühildamise soodustamine".

Toetuse kasutamise periood on 01.01.2021-31.12.2022.

Lapse teenusele suunamise otsustamisel lähtutakse tugiisiku, lapsehoiu-ja transporditeenuse osutamise kordadest.

Teenuse vajadust hindavad ja teenusele suunavad  lastekaitsespetsialistid:

Kaasi Almers, kaasi.almers{ätt}haapsalulv.ee, 472 5350, 566 96420

Külli Sööt, kulli.soot{ätt}haapsalulv.ee, 472 5337, 512 4019

Marju Pokrovski, marju.pokrovski{ätt}haapsalulv.ee, 472 5327

 

Haapsalu Linnavalitsus piloteerib koostöös Sotsiaalkindlustusametiga konkursil„Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses“

Haapsalu Linnavalitsus piloteerib koostöös Sotsiaalkindlustusametiga konkursi „Isikukeskne erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikes omavalitsuses" raames  isikukeskse komponendipõhise erihoolekande teenusmudeli rakendatavust omavalitsuses tähtajaga kuni 31.12.2022.

Projekt pakub omavalitsustele paindlikke võimalusi, kuidas arendada elanikele vajalikke teenuseid. Psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse uues teenusmudelis abi ühe tervikuna. Teenuse iga abivajaja puhul kujundatakse just talle vajaminevatest erihoolekande- ja rehabilitatsiooniteenuste tegevustest. Abi andmist korraldab kohalik omavalitsus, kes kaasab oma piirkonna inimeste toetamiseks sobivad teenusepakkujad.

Konkurss viiakse läbi Euroopa sotsiaalfondi rahastatud projekti „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi piloteerimine" raames.

Infoleht eesti keeles

Infoleht vene keeles

Hinnakirja projektiga seotud teenustele

Haapsalu Linnavalitsus viib ellu projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine“

Haapsalu Linnavalitsus viib ellu projekti „Haapsalu hoolekandeteenuste juurutamine ja arendamine" , mida rahastatakse Euroopa Liidu struktuurivahenditest, tegevuse 2.2.1 Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused raames.

Projekti tegevused kestavad 03.12.2018 – 30.11.2020.

Projekti eesmärgiks on:

  • tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine ühinenud Haapsalu linna territooriumil;
  • tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks ühinenud Haapsalu linna territooriumil.

Projektiga Haapsalu linnas arendatavad teenused on: koduteenus, päevahoiuteenus, tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus ja intervallhooldusteenus ning projektist rahastatakse nende teenuste osutamist. Projekti tegevusi teostab Haapsalu Sotsiaalmaja.

 

Haapsalu linnavalitsus võtab vastu taotlusi puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks .

 

Haapsalu linnavalitsus võtab vastu taotlusi puuetega inimeste eluasemete füüsiliseks kohandamiseks .

Meetme „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" alusel on Haapsalu linnas võimalus 2020. aasta taotlusvoorus esitada taotlus kahe eluaseme kohandamiseks. Täpsem info taotluste esitamise ja menetlemise kohta Haapsalu Linnavalitsuse 15.06.2018. a määruse nr 9 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine" ning Sotsiaalkaitseministri 26.02.2018 määruse nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsilise kohandamine" ja selle lisa 1 alusel.

Taotluste esitamise tähtaeg 15.05.2020.

Täiendav info Kaja Rootare kaja.rootare@haapsalulv.ee, 372 5886 7774