Õues/aias

Põletamine

Jäätmete käitlemine, sh põletamine, väljaspool selleks ettenähtud kohti on keelatud. Küttekolletes võib loata põletada ainult immutamata ja värvimata puitu, oksi ning kiletamata paberit või pappi.

Meeldetuletused lõkke tegemisel

 • Lõket tee vaid tuulevaikse ilmaga.
 • Jälgi, et lõke oleks hoonetest, metsast ja põlevmaterjalist ohutus kauguses. Ohutu kaugus sõltub eelkõige lõkke suurusest ja vähim ohutu kaugus igasuguse lõkke puhul peaks olema vähemalt 8 meetrit.
 • Jälgi tuule suunda, et sädemed ei langeks hoonele ega taimestikule.
 • Lõkkes tohib põletada vaid looduslikku töötlemata puitu.
 • Lõkke tegemisel hoia käepärast tulekustutusvahendid, nt ämber veega või tulekustutit.
 • Pea meeles, et kulu ja roostiku põletamine on aastaringselt keelatud.
 • Ära jäta lõket hetkekski järelevalveta.

Lõkke tegemisel Haapsalu linnas tuleb järgida määrust „Lõkke tegemisele ja grillimiskohale esitatavad nõuded".

Oksi ja haljastusjäätmeid saab ära viia jäätmejaama. Puhas puit ja oksad (v.a puu tüved ja kännud) on tasuta ning haljastusjäätmed on tasulised hinnakirja alusel.

Prügi põletamise mõju tervisele!

 

Tagajärjed prügi põletamisel

 

Kompostimine

 Kompostimine on hea võimalus eramajaomanikel käidelda oma aias tekkivaid biolagunevaid jäätmeid kui ka köögijäätmeid. See võimalus on olemas ka korteriühistutel, kui on olemas sellekohane ühine konsensus.

 • Kompostida tohib ainult biolagunevaid jäätmeid (sh. aiajäätmed, toataimed, toidujäätmed).
 • Toidujäätmeid on lubatud kompostida ainult kinnistes kompostrites või mahutites.
 • Kompostri kaugus aiast (kinnistu piirist) peab olema vähemalt 1,5 m, v.a juhul, kui naabrid ei ole kokku leppinud teisiti.
 • Biolagunevate jäätmete kompostimisel ei tohi tekitada inimese tervisele ja ümbruskonnale kahju ega põhjustada kahjurite ja haisu levikut.

Kompostimise juhend

Kompostiljon

 

Puulehtede ja okste äraviimise võimalus

Haapsalu linn teavitab eelnevalt linnakodanikke  võimalusest sügis- ja kevadperioodidel kindlaks määratud kuupäevadel tasuta ära viia enda kinnistult koristatud oksad ja puulehed Haava tänava lõpus tõkkepuu taga olevale platsile.

Muul ajal saab viia oksad ka Läänemaa Jäätmejaama ja lehtede puhul eelista kompostimist ning kui kogused on väiksed, muruniidukiga multšimist.