Lemmikloomade pidamine

Koerte ja kasside (lemmikloomade) pidamine Haapsalus toimub vastavalt 25.09.2009 .a. vastu võetud määrusega nr  93  Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskirjale.  Lemmikloomade registreerimine toimub vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 25.09.09 määrusega nr 94 vastu võetud Haapsalu linna lemmiklooma registri põhimäärusele.

 

Eeskirjas on olulisemad alljärgnevad punktid

 1. Koerte ja kasside pidamisel tuleb nende omanikul arvestada kaaskodanike turvalisuse ja heaoluga, loomapidamine ei tohi häirida avalikku korda ega teisi loomi.
 2. Lemmiklooma on lubatud pidada hoones ja piiratud territooriumil selle omaniku loal või muu õigustatud isiku nõusolekul. Territoorium peab olema piiratud nii, et lemmikloom sealt omal tahtel välja ei pääseks v.a vaktsineeritud, nõuetekohaselt registreeritud ja märgistatud ning steriliseeritud kass.
 3. Loomapidaja on kohustatud välistama lemmiklooma ärajooksmise ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimaluse.
 4. Koera pidamisel tarastatud või muul moel eraldatud territooriumil on loomapidaja kohustatud paigaldama temale kuuluva territooriumi sissepääsu juurde või piideaiale koera olemasolust teatava hoiatussildi.
 5. Lemmiklooma on keelatud hüljata, vigastada, abitusse seisundisse jätta, tekitada valu ja välditavaid füüsilisi ning vaimseid kannatusi, põhjustada lemmiklooma hukkumist või panna toime muud lemmiklooma suhtes lubamatut tegu.
 6. Koera tohib viia avalikku kohta jalutusrihma otsas ja vajadusel ka suukorvistatult, tagades kaaskodanike ja teiste loomade ohutuse. Jalutusrihmata avalikus kohas on lubatud viibida vaid teenistuskoeral teenistusülesannete täitmisel.
 7. Ühistranspordis peab koeral olema jalutusrihm ja suukorv, välja arvatud koertel, kes on kandmisvahendis. Kasse on lubatud ühistranspordis vedada kandmisvahendis, mis ei ohusta looma tervist ja on põgenemiskindel.
 8. Koera või kass omanik kannab täit vastutust oma lemmiklooma poolt tekitatud varalise või tervisliku kahju korral, kui see tuleneb käesoleva eeskirja rikkumisest.

 

Lemmiklooma omaniku kohustused

 1. Loomale peab tagama liigikohased pidamistingimused ja piisavas koguses vett ning toitu.
 2. Peab järgima veterinaar-, sanitaar- ja hügieeninõudeid, sealhulgas koristama koheselt lemmiklooma poolt tekitatud reostuse avalikus kohas, kaasa arvatud korterelamu trepikojas.
 3. Peab võtma tarvitusele meetmed, et välistada looma ärajooksmine ja inimestele või teistele loomadele kallaletungimise võimalus.
 4. Lemmiklooma kadumisel korral viivitamatult korraldama looma otsimise, teatades looma kadumisest varjupaigale ja registripidajale.
 5. Loomapidaja on kohustatud tagama koera märgistamise tegevusluba omava veterinaararsti poolt paigaldatava mikrokiibiga, mis kannab kordumatut registreerimisnumbrit.
 6. Loomaomanik peab tagama koera mikrokiibiga märgistamise ja registreerimise veterinaararsti poolt viie päeva jooksul arvates päevast, mil koer sai kolmekuuseks.
 7. Avalikus kohas peetavad kassid peavad olema kiibistatud ja steriliseeritud. Kinnisel territooriumil ja toas peetavate kasside kiibistamine on soovituslik.
 8. Juhul, kui omandatakse märgistamata koer, kes on vanem kui kolm kuud, tuleb lemmikloom mikrokiibiga märgistada ja esitada andmed registrisse kandmiseks viie päeva jooksul koera omandamisest.

NB! Haapsalu linna koerte ja kasside pidamise eeskirja rikkumise eest karistatakse kuni 100 trahviühiku (400 €) suuruse rahatrahviga. Kui eeskirja rikkumine põhjustas varalise kahju või inimesele tervisekahjustuse, karistatakse kuni 200 trahviühiku (800 €) suuruse rahatrahviga.