Lääne maakonnna arengustrateegia 2035+

Lääne maakonna arengustrateegia on pikaajaline ning tulevikku suunatud plaan. Strateegia sõnastab tulevikupildi ehk visiooni ja eesmärgid, kuhu Läänemaa soovib jõuda aastaks 2035+. Dokument toob välja maakonna probleemid ja pakub nendele lahenduse - kokkulepe, millisena läänlased soovivad näha oma elu-, loodus- ja majanduskeskkonda. Sisendiks on võetud Lääne maakonnaplaneering 2030+, kohalike omavalitsuste ja maakonnatasandi valdkondlikud arengukavad. Strateegia eesmärgid on seatud aastaks 2035+, mis tähendab, et täna seatud eesmärgid tuleb täita aastaks 2035 või vajadusel koostada uus strateegia, et muuta suunda vastavalt muutunud oludele. Seiret strateegiliste eesmärkide täitmise üle tehakse kord aastas.
 
Haapslau Linnavolikogu kiiitis heaks 23.02.2023.a  määrusega nr 19 "Lääne maakonna arengustrateegia 2035+ ".
 
 

Lääne maakonna arengustrateegia 2019‒2022 tegevuskava