Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2020

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (EUR)

1

Mai Hollo

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Sulevi tn 1, Herjava küla

5244,49

2

Anne Sula

Herjava küla, Lepa tn 3 puurkaevu ja veetrassi rajamine ning veepuhastussüsteemi paigaldamine

3216,00

3

Rima Jegisman

Septiku paigaldamine Lepiku kinnistule Panga külas

3159,72

4

Andres Ojasoo

Redise 4 puurkaevu rajamine ja veevarustussüsteemid

3268,94

5

Margot Lomp

Haapsalu linn, Puise küla, Kõrtsu talu. Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2062,26

6

Ain Birk

Kruusiaugu, Haeska küla, Haapsalu linn. Puurkaevu rajamine

2938,62

7

Jüri Serman

Väikemäe talu kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine

4558,68

8

Lehte Ilves

Värava kinnistule Puiatu külas Haapsalu linnas puurkaevu ja veetorustiku rajamine, rauaeraldusfiltri paigaldamine

2934,60

9

Tambet Miller

Veepuhastussüsteemi paigaldamine Kiideva kinnistule

902,49

10

Liina Koppa

Sõeru talu veesüsteemi rekonstrueerimine

273,36

11

Steve Truumets

Jüri talu sissesõidutee rajamine

3624,43

12

Liina Koppa

Sõeru talu juurdepääsutee rekonstrueerimine

3090,58

13

Katrin Ojassoo

Rakkamaa talu, Herjava küla, Haapsalu linn juurdepääsutee aastaringselt läbitavaks muutmine

2209,55

14

Kai Kruus

Hendriku, Kaevere küla, Haapsalu linn aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine

6500,00

 

Hajaasustuse programmi 2020. aasta taotlusvoor on avatud 17. veebruar – 17. aprill.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, et seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamistele hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse saajate sihtgrupp on hajaasustusega maapiirkonnas elavad füüsilised isikud.

Hajaasustuse piirkonna hulka ei kuulu linnad asustusüksusena (Haapsalu linn) ja alevid (Paralepa alevik ja Uuemõisa alevik) ning rohkem kui 50 elanikuga kompaktse asustusega alad. Samuti ei saa toetust taotleda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või ala on määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ning kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või ala on määratud reoveekogumisalaks.

Programmi tingimustega saab tutvuda riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm". Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused (s.h)

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2020 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2021.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja autonoomne elektrisüsteem) jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

 

Toetatavad tegevused

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetus ja omafinantseering

 • Meedet rahastatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toetus moodustab kuni 67% abikõlblikest kuludest.
 • Taotleja ja kaastaotleja(te) oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Hindamine

Haapsalu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon (28.03.2018 korraldus nr 253) hindab vastavaks tunnistatud taotlusi Riigi Tugiteenuste Keskuse poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt;
 • eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

Taotlus esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele allkirjastatuna paberil või digitaalselt.

Taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm.

2018. aastal määrati toetus 15 majapidamisele ja eelmisel aastal 14-le majapidamisele.

Kontaktid:

Haapsalu Linnavalitsus
Maa- ja planeerimisosakond
Marju Kohtring

+372 47 25322

Marju.Kohtring@haapsalulv.ee

 

 

 

Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2019

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (EUR)

1

Elina Tilk

Puurkaevu rajamine Kaseurva kinnistule Üsse külas

4324,18

2

Kaido Kivimäe

Käpla külas,  Mihkli talu veepuhastussüsteemi paigaldamine

928,55

3

Tarmo Kallaste

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Siisikese tn 1, Herjava küla

4956,66

4

Vadim Jazvinski

Biopuhasti paigaldus Papli tn 10, Herjava küla

5306,4

5

Henri Ainsar

Nooda tn 3 kanalisatsiooni (biopuhasti) rajamine

5467,2

6

Monika Päri

Kanalisatsioonisüsteemi ehitus Uuesilma talule Herjava külas Haapsalu linnas

1707,54

7

Liina Peeterson

Allika kinnistu Kaevere küla puurkaevu rajamine, veetõste- ja puhastusseadmete paigaldamine

3139,62

8

Sergei Andrejev

Puurkaevu rajamine Häärberi tee 4a, Rohuküla, Haapsalu linn

2889,58

9

Pille Pihelgas

Puurkaevu rajamine Lääne mk, Haapsalu linn, Haeska küla, Trummiotsa

3112,02

10

Peeter Simson

Siili talu, Kolu küla, Haapsalu linn juurdepääsu tee rajamine

6500

11

Kaidu Kulbas

Salvkaevust vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine Jundase, Lannuste küla

986,31

12

Bruno Orgmets

Looduse tn 5, Herjava, Haapsalu väliskanalisatsiooni rajamine

3159,05

13

Sergei Andrejev

Kogumismahuti paigaldamine Häärberi tee 4a, Rohuküla, Haapsalu linn

1688,4

14

Pille Pihelgas

Septiku paigaldamine Lääne mk, Haapsalu linn, Haeska küla, Trummiotsa

1587,9