Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 01. aprill.

15.02.24

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, et seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Toetuse saajate sihtgrupp on hajaasustusega maapiirkonnas elavad füüsilised isikud.

Hajaasustuse piirkonna hulka ei kuulu linnad asustusüksusena (Haapsalu linn) ja alevid (Paralepa alevik ja Uuemõisa alevik) ning rohkem kui 50 elanikuga kompaktse asustusega alad. Samuti ei saa toetust taotleda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või ala on määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ning kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või ala on määratud reoveekogumisalaks.

 

Toetatavad tegevused

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Tingimused

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2024 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult 2024. aasta 1. jaanuarist majapidamine, mille elutingimusi soovitakse parandada.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2025.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal (2019-2023) programmist saadud toetuse summat. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja autonoomne elektrisüsteem) jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetus ja omafinantseering

 • Meedet rahastatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toetus moodustab kuni 67% abikõlblikest kuludest.
 • Taotleja ja kaastaotleja(te) oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Taotluse esitamine

Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest lisadokumentidest:

 • taotlusvorm;
 • projekti eelarve;
 • projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 • oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust;
 • kinnistu omaniku kirjalik nõusolek juhul, kui toetuse taotlejaks pole kinnistu omanik.

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID

• Taotlemiseks vajalikud dokumendid

Taotlus esitada Haapsalu Linnavalitsusele 01.02.2024 kuni 03.04.2024 taotlusvormil koos kõigi nõutud lisadega. Palume esitada taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile Marju.Kohtring@haapsalulv.ee või tuua allkirjastatuna paberkandjal dokumendid Haapsalu Linnavalitsusse, Posti tn 34, Haapsalu linn.

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Haapsalu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon (26.01.2022 korraldus nr 78).

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

 

Info:

Marju Kohtring

Maaspetsialist

Haapsalu Linnavalitsus

+372 4725322

Marju.Kohtring@haapsalulv.ee

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2023. aastal

27.06.23

Jrk nr

Toetuse saaja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa (€)

1

Margus Paat

Madise talu veevärk

1414,70

2

Madis Oberschneider

Kopuniidi kinnistule kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3336,26

3

Margus Paat

Madise talu kanalisatsioon

5085,30

4

Sandra Gaškov

Olli talu veevarustussüsteemi rajamine

3847,14

5

Ulla-Marleen Käsk

Andruse kanalisatsioon

6078,24

6

Silvia Timmerman

Tohvri talu vee kvaliteedi parandamine uute veepuhastusseadmetega

1990,50

7

Angela Aasanurm

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

5065,20

8

Helikka Kallus

Puurkaevu ja veetrassi rajamine

1997,76

9

Sirle Nekraš

Juurdepääsutee aastaringselt läbitavaks muutmine

2969,27

10

Kaja Talving

Biopuhasti paigaldus

3417,00

11

Martin Jaanus

Kanalisatsioonisüsteemi taotlus

3517,50

12

Toomas Lilloveer

Joogiveesüsteemi ehitus

4779,78

13

Aiver Kadanik

Astriku kanalisatsioon

4960,68

14

Manfred Linnik

Puurkaevu rajamine majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks

3358,67

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 03. aprill.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, et seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamistele hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse saajate sihtgrupp on hajaasustusega maapiirkonnas elavad füüsilised isikud.

Hajaasustuse piirkonna hulka ei kuulu linnad asustusüksusena (Haapsalu linn) ja alevid (Paralepa alevik ja Uuemõisa alevik) ning rohkem kui 50 elanikuga kompaktse asustusega alad. Samuti ei saa toetust taotleda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või ala on määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ning kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või ala on määratud reoveekogumisalaks.

Programmi tingimustega saab tutvuda riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm" 

Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused (s.h)

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2023 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2024.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja autonoomne elektrisüsteem) jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetatavad tegevused

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetus ja omafinantseering

 • Meedet rahastatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toetus moodustab kuni 67% abikõlblikest kuludest.
 • Taotleja ja kaastaotleja(te) oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Haapsalu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon (26.01.2022 korraldus nr 78).

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

Taotluse esitamine

Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest lisadokumentidest:

 • taotlusvorm;
 • projekti eelarve;
 • projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 • oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele;
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust;
 • kinnistu omaniku kirjalik nõusolek juhul, kui toetuse taotlejaks pole kinnistu omanik.

 

INFO TAOTLEMISEKS on leitav Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel:

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID ON LEITAVAD SIIT: 

https://pilv.rtk.ee/s/jDaMJR9BQwKBxPc

Taotlus esitada Haapsalu Linnavalitsusele 01.02.2023 kuni 03.04.2023 taotlusvormil koos kõigi nõutud lisadega. Palume esitada taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile marju.kohtring@haapsalulv.ee või tuua allkirjastatuna paberkandjal dokumendid Haapsalu Linnavalitsusse, Posti tn 34, Haapsalu linn.

2022. aastal toetati 15 majapidamist.

 

Haapsalu Linnavalitsus
Maa- ja planeerimisosakond
Marju Kohtring

+372 47 25322

marju.kohtring@haapsalulv.ee

 

Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2022

 

Jrk nr

Toetuse saaja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa (€)

1

Steve Truumets

Jüri talu puurkaevu registreerimine ja veevarustuse kaasajastamine

2146,68

2

Karmen Pähklamäe

Kanalisatsioonisüsteem

4502,40

3

Andres Ojasoo

Redise 4 biopuhasti rajamine

3753,66

4

Ten Kungla

Veesüsteemide rajamine

2218,70

5

Ten Kungla

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4281,30

6

Rein Jundas

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3613,18

7

Helikka Kallus

Biopuhasti paigaldamine ja kanalisatsioonitrassi rajamine Vanamõisa kinnistule

4502,40

8

Rauno Kaivoja

Pässu puurkaevu rajamine

3041,00

9

Elmar Nõu

Veesüsteemide valdkonna projekt, puurkaev, pump, välistrass, rauaeraldusfilter

4422,00

10

Rauno Kaivoja

Pässu biopuhasti rajamine

3458,77

11

Marek Viik

Puurkaevu, pumba, trassi ehitus

2306,34

12

Toomas Sert

Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

3493,38

13

Helen Vinogradov

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

               

1983,96

14

Aivar Kaus

Saare talu veepuhastusseadmete paigaldus

3579,48

15

Eedi Suurküla

Veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine

1048,55

16

Margot Lomp

Veepuhastusseadmete paigaldus ja kaevumaja ehitamine

1648,20

 

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill 2022.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, et seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamistele hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse saajate sihtgrupp on hajaasustusega maapiirkonnas elavad füüsilised isikud.

Hajaasustuse piirkonna hulka ei kuulu linnad asustusüksusena (Haapsalu linn) ja alevid (Paralepa alevik ja Uuemõisa alevik) ning rohkem kui 50 elanikuga kompaktse asustusega alad. Samuti ei saa toetust taotleda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või ala on määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ning kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või ala on määratud reoveekogumisalaks.

Programmi tingimustega saab tutvuda riigihalduse ministri (link) 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm". Tutvu ka (link) seletuskirjaga.

Programmi tingimused (s.h)

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2022 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2023.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot. Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja autonoomne elektrisüsteem) jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

Toetatavad tegevused

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetus ja omafinantseering

 • Meedet rahastatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toetus moodustab kuni 67% abikõlblikest kuludest.
 • Taotleja ja kaastaotleja(te) oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Haapsalu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

Taotluse esitamine

Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest lisadokumentidest:

 • taotlusvorm:
 • projekti eelarve;
 • projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 • oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi kulu );
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust;
 • kinnistu omaniku kirjalik nõusolek juhul, kui toetuse taotlejaks pole kinnistu omanik.

 

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel:

https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Taotlus esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele taotlusvormil koos kõigi nõutud lisadega. Palume esitada taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile marju.kohtring@haapsalulv.ee või tuua paberil dokumendid Haapsalu Linnavalitsusse, Posti tn 34, Haapsalu linn.

Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2021

Jrk nr

Toetuse saaja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Raina Jeeberg

Kuuse 9 kogumismahuti paigaldamine

2653,20

2

Robert Kerbes

Veesüsteemi rajamine

3095,40

3

Liina Peeterson

Allika talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3360,38

4

Raven Saar

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4659,18

5

Veljo Hämäläinen

Ranna talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2464,26

6

Mirjam Volmre ja Marika Möll

Puurkaevu ja veetrassi rajamine ning veepuhastussüsteemi paigaldamine

4495,70

7

Marek Viik

Biopuhasti paigaldamine koos imbväljakuga

4193,66

8

Arne Sillaste

Biopuhasti ja imbsüsteemi rajamine

4783,80

9

Aino Sikk

Elamu puuduva heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

1454,44

10

Marit Viigipuu

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Riisika tee 11, Tanska küla

3634,08

11

Vahur Bluman

Nooda 9 biopuhasti rajamine

4614,96

12

Rain Tooma

Puurkaevu rajamine ja veevarustussüsteemide paigaldus

3155,70

13

Anu Aljaste-Sits

Otsa kinnistu kanalisatsiooni kaasajastamine

5149,66

14

Andro Rohtla

Joogiveefiltrite paigaldus

902,82

15

Ester Silm

Rauaeraldusfiltri paigaldamine ja seadistamine

736,07

16

Raissa Sinkevicius

Veepuhastusseadme paigaldamine

1112,20

17

Aime Kasepõld

Joogivee rauaeraldusfiltri paigaldamine

897,93