Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019

5.03.19

Hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada autonoomseid elektrisüsteeme. Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui taotleja.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 11. märts kuni 13. mai 2019.
Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Haapsalu Linnavalitsusele.

Meetme eesmärk:

 • Tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused.
 • Aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

TINGIMUSED

Tingimustega saab tutvuda riigihalduse ministri 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm". Tutvu ka seletuskirjaga

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2020.

TOETATAVAD TEGEVUSED

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

TOETUS JA OMAFINANTSEERING

 • Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Toetus moodustab kuni 67% projekti abikõlblikest kuludest.
 • Seejuures võib moodustada riigi toetus maksimaalselt 50% taotlusvoorus antavast toetusest.

HINDAMINE

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Haapsalu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon.

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) poolt koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus,
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv ning kohaliku omavalitsuse poolt eelistatud sihtrühmadesse kuuluvate majapidamises elavate isikute arv,
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta,
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus (lähtudes muuhulgas kohaliku omavalitsuse poolt seatud programmist toetatavate valdkondade prioriteetsusest).

DOKUMENDID JA KONTAKTID

Kõik taotlemiseks vajalikud dokumendid on leitavad siit: HAJAASUSTUSE PROGRAMM

Kontaktid:

Haapsalu Linnavalitsus
Maa- ja planeerimisosakond
Marju Kohtring

+372 47 25322

Marju.Kohtring@haapsalulv.ee

 

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2019

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (EUR)

1

Elina Tilk

Puurkaevu rajamine Kaseurva kinnistule Üsse külas

4324,18

2

Kaido Kivimäe

Käpla külas,  Mihkli talu veepuhastussüsteemi paigaldamine

928,55

3

Tarmo Kallaste

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Siisikese tn 1, Herjava küla

4956,66

4

Vadim Jazvinski

Biopuhasti paigaldus Papli tn 10, Herjava küla

5306,4

5

Henri Ainsar

Nooda tn 3 kanalisatsiooni (biopuhasti) rajamine

5467,2

6

Monika Päri

Kanalisatsioonisüsteemi ehitus Uuesilma talule Herjava külas Haapsalu linnas

1707,54

7

Liina Peeterson

Allika kinnistu Kaevere küla puurkaevu rajamine, veetõste- ja puhastusseadmete paigaldamine

3139,62

8

Sergei Andrejev

Puurkaevu rajamine Häärberi tee 4a, Rohuküla, Haapsalu linn

2889,58

9

Pille Pihelgas

Puurkaevu rajamine Lääne mk, Haapsalu linn, Haeska küla, Trummiotsa

3112,02

10

Peeter Simson

Siili talu, Kolu küla, Haapsalu linn juurdepääsu tee rajamine

6500

11

Kaidu Kulbas

Salvkaevust vee pumpamiseks ja puhastamiseks vajalike seadmete paigaldamine Jundase, Lannuste küla

986,31

12

Bruno Orgmets

Looduse tn 5, Herjava, Haapsalu väliskanalisatsiooni rajamine

3159,05

13

Sergei Andrejev

Kogumismahuti paigaldamine Häärberi tee 4a, Rohuküla, Haapsalu linn

1688,4

14

Pille Pihelgas

Septiku paigaldamine Lääne mk, Haapsalu linn, Haeska küla, Trummiotsa

1587,9

 

Hajaasustuse programm

EAS-i hajaasustuse programmi kaudu rahastatud toetuse abil on võimalik välja ehitada veevärk ja kanalisatsioon, teha korda koduõuest suurele teele viiv juurdepääsutee või paigaldada
autonoomseid elektrisüsteeme.

Projektide teostumisse panustavad võrdselt nii riik, kohalik omavalitsus kui ka taotleja.
Hajaasustuse programmi taotlusvoor on avatud 9. aprill kuni 11. juuni 2018.

Tingimused

1.märtsil jõustus Riigi Teatajas avaldatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrus nr 14 „Hajaasustuse programm", mille alusel viiakse alates 2018. aastast ellu Hajaasustuse programmi. Tutvu ka seletuskirjaga.

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.

 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.

 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.

 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2019.

 • Toetust on võimalik taotleda kohalikust omavalitsusest, kes pakuvad taotlejale ka vajalikku informatsiooni meetme tingimuste kohta.

Toetatavad tegevused

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,

 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,

 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,

 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Taotlus
Projekti eelarve
Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus
Autonoomsete elektrisüsteemide vadlkonna projekti tegevuste kirjeldus
Arvutamise abimees
Toetuse kasutamise aruanne