Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2021

Jrk nr

Toetuse saaja nimi

Projekti nimi

Toetuse summa

1

Raina Jeeberg

Kuuse 9 kogumismahuti paigaldamine

2653,20

2

Robert Kerbes

Veesüsteemi rajamine

3095,40

3

Liina Peeterson

Allika talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

3360,38

4

Raven Saar

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

4659,18

5

Veljo Hämäläinen

Ranna talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2464,26

6

Mirjam Volmre ja Marika Möll

Puurkaevu ja veetrassi rajamine ning veepuhastussüsteemi paigaldamine

4495,70

7

Marek Viik

Biopuhasti paigaldamine koos imbväljakuga

4193,66

8

Arne Sillaste

Biopuhasti ja imbsüsteemi rajamine

4783,80

9

Aino Sikk

Elamu puuduva heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine

1454,44

10

Marit Viigipuu

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Riisika tee 11, Tanska küla

3634,08

11

Vahur Bluman

Nooda 9 biopuhasti rajamine

4614,96

12

Rain Tooma

Puurkaevu rajamine ja veevarustussüsteemide paigaldus

3155,70

13

Anu Aljaste-Sits

Otsa kinnistu kanalisatsiooni kaasajastamine

5149,66

14

Andro Rohtla

Joogiveefiltrite paigaldus

902,82

15

Ester Silm

Rauaeraldusfiltri paigaldamine ja seadistamine

736,07

16

Raissa Sinkevicius

Veepuhastusseadme paigaldamine

1112,20

17

Aime Kasepõld

Joogivee rauaeraldusfiltri paigaldamine

897,93

 

Hajaasustuse programmi 2021. aasta taotlusvoor on avatud 1. veebruar – 1. aprill.

Programmi eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused, et seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele neis piirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks toetatakse programmist majapidamistele hoonete väliste veevarustus- ja kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.

Toetuse saajate sihtgrupp on hajaasustusega maapiirkonnas elavad füüsilised isikud.

Hajaasustuse piirkonna hulka ei kuulu linnad asustusüksusena (Haapsalu linn) ja alevid (Paralepa alevik ja Uuemõisa alevik) ning rohkem kui 50 elanikuga kompaktse asustusega alad. Samuti ei saa toetust taotleda veevarustussüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühisveevärk või ala on määratud ühisveevärgiga kaetavaks alaks ning kanalisatsioonisüsteemide valdkonna puhul piirkonnas, kus on toimiv ühiskanalisatsioon või ala on määratud reoveekogumisalaks.

Programmi tingimustega saab tutvuda riigihalduse ministri (link) 22.02.2018 määruses nr 14 „Hajaasustuse programm". Tutvu ka (link) seletuskirjaga.

Programmi tingimused (s.h)

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist 2021 hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31. oktoobriks 2022.
 • Ühele majapidamisele on maksimaalne toetus kuni 6500 eurot.Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka viiel eelneval kalendriaastal programmist saadud toetuse summat. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja autonoomne elektrisüsteem) jaoks võib programmist toetust saada üks kord kuue kalendriaasta jooksul.

 

Toetatavad tegevused

 • Majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine.
 • Elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine.
 • Aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine.
 • Leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetus ja omafinantseering

 • Meedet rahastatakse riigi ja kohaliku omavalitsuse eelarvest. Toetus moodustab kuni 67% abikõlblikest kuludest.
 • Taotleja ja kaastaotleja(te) oma- ja kaasfinantseering peavad kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Hindamine

Nõuetele vastavaid taotlusi hindab Haapsalu Linnavalitsuse poolt moodustatud komisjon (01.04.2020 korraldus nr 277).

Nõuetele vastavaks tunnistatud taotlusi hinnatakse Riigi Tugiteenuste Keskuse (RTK) koostatud hindamisjuhendi alusel, võttes arvesse järgmisi kriteeriume:

 • investeeringu vajalikkus ning tegevuste ja kulude põhjendatus;
 • kuni 18-aastaste (k.a) majapidamises elavate isikute arv;
 • taotletava toetuse suurus kasusaaja kohta;
 • leibkonna jaoks laheneva kitsaskoha olulisus.

Taotluse esitamine

Taotlus koosneb taotlusvormist ja kohustuslikest lisadokumentidest:

 • taotlusvorm:
 • projekti eelarve;
 • projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast;
 • oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri;
 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet. Tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi kulu );
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust;
 • kinnistu omaniku kirjalik nõusolek juhul, kui toetuse taotlejaks pole kinnistu omanik.

 

TAOTLEMISEKS VAJALIKUD DOKUMENDID on leitavad Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel:

https://www.rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm 

Taotlus esitatakse Haapsalu Linnavalitsusele taotlusvormil koos kõigi nõutud lisadega. Palume esitada taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile marju.kohtring@haapsalulv.ee või tuua paberil dokumendid Haapsalu Linnavalitsusse, Posti tn 34, Haapsalu linn.

 

2020. aastal määrati toetus 14 majapidamisele ja 2019. aastal samuti 14 majapidamisele.

 

Haapsalu Linnavalitsus
Maa- ja planeerimisosakond
Marju Kohtring

+372 47 25322

marju.kohtring@haapsalulv.ee

 

Hajaasustuse programmi rahastatud projektid 2020

Jrk nr

Toetuse saaja

Projekti nimi

Toetuse suurus (EUR)

1

Mai Hollo

Kanalisatsioonisüsteemi rajamine Sulevi tn 1, Herjava küla

5244,49

2

Anne Sula

Herjava küla, Lepa tn 3 puurkaevu ja veetrassi rajamine ning veepuhastussüsteemi paigaldamine

3216,00

3

Rima Jegisman

Septiku paigaldamine Lepiku kinnistule Panga külas

3159,72

4

Andres Ojasoo

Redise 4 puurkaevu rajamine ja veevarustussüsteemid

3268,94

5

Margot Lomp

Haapsalu linn, Puise küla, Kõrtsu talu. Kanalisatsioonisüsteemi rajamine

2062,26

6

Ain Birk

Kruusiaugu, Haeska küla, Haapsalu linn. Puurkaevu rajamine

2938,62

7

Jüri Serman

Väikemäe talu kanalisatsioonisüsteemi kaasajastamine

4558,68

8

Lehte Ilves

Värava kinnistule Puiatu külas Haapsalu linnas puurkaevu ja veetorustiku rajamine, rauaeraldusfiltri paigaldamine

2934,60

9

Tambet Miller

Veepuhastussüsteemi paigaldamine Kiideva kinnistule

902,49

10

Liina Koppa

Sõeru talu veesüsteemi rekonstrueerimine

273,36

11

Steve Truumets

Jüri talu sissesõidutee rajamine

3624,43

12

Liina Koppa

Sõeru talu juurdepääsutee rekonstrueerimine

3090,58

13

Katrin Ojassoo

Rakkamaa talu, Herjava küla, Haapsalu linn juurdepääsutee aastaringselt läbitavaks muutmine

2209,55

14

Kai Kruus

Hendriku, Kaevere küla, Haapsalu linn aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine

6500,00