Linnakantselei spetsialisti (Kaire Viiluste) vastuvõtuajad linnavalitsuses 

  •  E-N kell 8-12 ja 13-17 ning R kell 8-12 ja 13-16:30

 

Elukoha registreerimisest Haapsalus

Elanike elukoha registreerimise eesmärgiks on tagada Eesti kodanike ja Eestis elamisloa saanud välismaalaste peamiste isikuandmete kogumine ühte andmekogusse riigile ja kohalikule omavalitsusele seadusega sätestatud ülesannete täitmiseks isiku õiguste ja kohustuste realiseerimisel ning Eesti rahvastiku arvestuse pidamine.

Oma elukoha saab Haapsalu elanik registreerida linnavalitsuses (Posti 34).

Elukoha registreerimiseks on vajalik täita elukohateade ning ruumi omaniku avaldus elukoha muutmiseks.(Avaldused allpool)

Andmevara kodulehel saab tutvuda ka rahvastikuregistriseadusega ja elukoha registreerimise juhendiga.

Kui elukohateate esitaja on eluruumi omanik, esitab ta ka eluruumi kinnistamisotsuse või ostu-müügilepingu (seda juhul, kui eluruum on alles hiljuti ostetud ja pole veel kinnisturegistrisse kantud).

Kui teadet esitav isik ei ole elukohateates märgitud ruumi omanik, lisab ta elukohateatele ruumi kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia või võtab blanketile ruumi omanikult allkirja kinnitamaks õigust nimetatud elukoha andmete kandmiseks rahvastikuregistrisse.

Teatele  võib lisaks uuele elukoha aadressile lisada ka SIDEAADRESSI. Sellel aga on vaid informatiivne tähendus.

Soovitame täita ka elukohateate pöördel asuva statistiliste andmete osa. Sealt leiate teate esitaja enda ja ka teiste teatel olevate isikute (isik 1, isik 2 jne) andmete esitamise lahtrid.

Elukohateate saab esitada ka posti või digitaalallkirjaga varustatult e-posti teel.

Kui isik esitab elukohateate posti teel või jätab vastuvõtuvälisel ajal linnavalitsuse sekretärile, lisab ta elukohateatele koopia oma ID kaardist või passi isikuandmetega leheküljest.

Elukohateatel peavad enne esitamist või postitamist kindlasti olema kõik nõutavad allkirjad. Kontrollige, et elukohateate 2.punktis oleva(te)sse ruutu(desse) (esitan teate enda ja/või teiste kohta) oleks tehtud vajalikud märked. Vastasel korral pole selge, kelle elukohta tahetakse registreerida ja teadet ei saa registrisse kanda.

Elukohateatele allkirja andes võtab teate esitaja endale vastutuse õigete andmete esitamise eest. Valeandmete esitamine on kriminaalkorras karistatav.

Digitaalallkirjaga elukohateate esitamiseks e-posti teel peab olema ID-kaart ja arvuti ettevalmistatud vastavalt interneti kodulehel http://www.id.ee/ toodud juhistele. Elukohateate blankett tuleb täita ja salvestada. Salvestatud elukohateate fail tuleb digitaalallkirjastada. Digitaalallkirja peavad andma kõik elukohateatel esitatud täisealised isikud. Kui eluruumi kasutamise aluseks on ruumi omaniku nõusolek, siis peab ka tema andma elukohateatele digitaalallkirja. Kui elukohateatel on lisad (näiteks koopia üürilepingust) tulevad need paigutada elukohateatega ühte "konteinerisse" ja seejärel allkirjastada. Saadud elukohateate digitaalallkirjaga dokument tuleb e-posti manusena saata aadressile kaire.viiluste{ätt}haapsalulv.ee

Väljaspool vastuvõtuaega saab elukohateate koos isikutunnistuse koopiaga jätta linnavalitsuse sekretärile. Kui teate esitaja ise (vaatamata abimaterjali olemasolule) teate täitmisega toime ei tule, peab ta elukoha registreerimiseks tulema linnavalitsusse rahvastikuregistri ametniku vastuvõtuajal.

Elukohta  saab registreerida ka riigiportaalis https://www.rahvastikuregister.ee/  . Blanketi leiab järgmiselt: avage e-teenused, valige kodanikule (vaata kõiki), edasi eluase (vaata kõiki teenuseid). Sealt leiate nii elukohateate kui ka eluruumi omaniku õigustatud nõudmise blanketi. Viimane on eluruumi omaniku poolt endiste elanike väljaregistreerimiseks, kui nad pole ise oma uut elukohta registreerinud. Samast saab ka elukohatõendi.

Haapsalu linnavalitsus palub elanikel, kel elukoht siiani mingil põhjusel registreerimata, kanda oma elukoha aadress rahvastikuregistrisse. Uude elukohta asumisel tuleb seaduse kohaselt uus aadress registreerida 30 päeva jooksul. Elukoha registreerimine on nii linna kui elaniku enda huvides. Haapsalust lahkumisel see mingeid lisakohustusi ei tekita. Elukoha muutmisel lahkumist registreerima ei pea (välja arvatud välismaale elamaasumisel). Uude elukohta asudes tuleb sealsele omavalitsusele esitada (saata) uus elukohateade. Sellega muutub endine elukoharegistreering kehtetuks.

Teavet elukoha registreerimise kohta saab küsida linnavalitsuse telefonil 472 5325 (Kaire Viiluste) või e-posti aadressil kaire.viiluste{ätt}haapsalulv.ee .

Palun hoia oma elukohaandmed täpsed!

Uuest aastast (2019) jõustub uus rahvastikuregistri seadus ja muu hulgas tähendab see seda, et need inimesed, kellel on praegu omaniku nõudmisel rahvastikuregistris aadress kohaliku omavalitsuse täpsusega (näiteks on puudu majanumber, küla vms), peaks kindlasti aadressi täpsusega andmed esitama. Vastasel juhul lähevad nende elukohaandmed uuest aastast rahvastikuregistris tühjaks ja nad võivad ilma jääda elukohaga seotud avalikest teenustest.