ESITATAVATE DOKUMENTIDE JA TÕENDITE LOETELU ÜKSIKELAMU KASUTUSTEATISE VÕI KASUTUSLOA KOOSKÕLASTUSE SAAMISEKS

1. Päästeasutusega kooskõlastatud projekt

Ehitusloa aluseks olnud ehitusprojekt või viide (ehitusloa menetluse number) selle asukohale ehitisregistris. Enne 2016. aastat paberkandjal kooskõlastatud ehitusprojektil peavad olema Päästeameti kooskõlastust tõendavad pitsatid. Päästeameti kooskõlastusega projekti esitamine on vajalik, et tuvastada hoone vastavus vastutava projekteerija poolt eelprojektimahus esitatud tuleohutusnõuetele.  

LOE TÄPSEMALT SIIT

Eramu kasutusloa saamiseks vajalikud dokumendid

Kasutusloa saamiseks peab majaomanik   omavalitsusele esitama terve rea dokumente, mida tuleb asuda koguma juba hoonet ehitades.

Kasutusloa taotlus koos ehitise tehniliste andmetega

(blanketid www.ehr.ee).

Ehitusprojekt, mille järgi ehitis on valminud, koos kõigi

ehitamise käigus tehtud muudatustega (tööprojekt + teostusjoonised)

Tehniliste dokumentide originaalid:

•    Ehitustööde päevik

•    Kaetud tööde aktid + fotod

•    Objektikoosolekute protokollid

•    Ehitise eriosade (küte, elekter, vesi, kanalisatsioon, ventilatsioon, side jne) töö- ja/või teostusjoonised

•    Ehitise mahamärkimise akt ja teostusjoonised

•    Kontrollmõõdistamiste protokollid, nõuetekohasuse tunnistustused (elekter, ventilatsioon, gaas, vesi jne)

•    Kasutatud materjalide vastavussertifikaadid

•    Paigaldatud seadmete ja süsteemide hooldus- ja kasutusjuhendid

•    Hoonele väljastatud energiamärgis koos energiaarvutustega

•    Utiliseeritud ehitusjäätmete üleandmise aktid

•    Ehitusetappide üleandmise-vastuvõtmise aktid

•    Riigilõivu tasumist tõendava dokumendi koopia

Omaniku kohustused

 

Omanik peab tagama ehitise, ehitamise ja ehitise kasutamise vastavuse õigusaktidest tulenevatele nõuetele, sealhulgas peab omanik tagama:

  • ehitise vastavuse planeeringule või projekteerimistingimustele

  • ehitamiseks ja ehitise kasutamiseks vajalike lubade olemasolu ning nõutavate teavituste ja teadete esitamise

  • et vahetult tema korraldusel tehtavat ja käesoleva seadustikuga reguleeritud tööd teeb töö eripärale vastavate ning piisavate teadmiste ja oskustega isik vastavalt Majandustegevuse registrile ja Kutseregistrile

  • ehitise korrashoiu ja kasutamise ohutuse

  • seaduses sätestatud juhul omanikujärelevalve

Omanik tagab ehitise ehitamise üle asjatundliku järelevalve (edaspidi omanikujärelevalve). Ehitusloakohustusliku ehitise üle võib omanikujärelevalvet teha kvalifikatsiooninõuetele vastav isik. Majandustegevuse raames ei või omanikujärelevalve tegija olla sama ehitise ehitaja ega olla seotud isikutega, kelle tegevuse üle ta järelevalvet teeb.

Omanikujärelevalve tegemise korra (https://www.riigiteataja.ee/akt/103072015027) alusel on järelevalve tegemine kohustuslik:

  • kui ehitamiseks on nõutud ehitusluba;
  • kui ehitusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 1 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
  • kui kasutusloa taotlemisel on nõutud ehitusprojekt;
  • kui kasutusteatisega koos tuleb ehitusseadustiku lisas 2 nimetatud juhtudel esitada ehitusprojekt;
  • ehitise olulisel rekonstrueerimisel.