Haapsalu eelarvestrateegia 2023-2026

Eelarvestrateegia 2023–2026 koostamise aluseks on kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadus (KOFS), Haapsalu linna finantsjuhtimise kord ja Haapsalu linna arengukava 2023–2026. Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse koos arengukavaga arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §- dest 20 ja 30.
Linna eelarvestrateegia peaeesmärk on tagada stabiilne ja jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis võimaldab ellu viia Haapsalu linna arengukavas toodud valdkondade eesmärgid. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Haapsalu linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
Eelarvestrateegia on koostatud nelja eelseisva eelarveaasta kohta ja võrdluseks on toodud selle aasta eelarve prognoositav täitmine. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal.
Eelarvestrateegia on koostatud tekkepõhiselt ja selles esitatakse:
• Eesti makromajanduse ülevaade ja prognoos
• Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude prognoos
• Investeerimistegevuse prognoos
•Finantseerimistegevuse prognoos

• Ülevaade sõltuvatest üksustest 

KOFS kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse lubatud 60% piirmäära raames nii endal kui ka koos endast sõltuvate üksustega. Seoses koroonast põhjustatud eriolukorraga, suurendati ajutiselt maksimaalselt lubatud netovõlakoormust 2020-2024 aastal 80%-ni põhitegevuse tuludest, 2025 aastal 75%-ni ja 2026 aastal 70%-ni põhitegevuse tuludest