Haapsalu eelarvestrateegia 2020-2023

Eelarvestrateegia 2020–2023 koostamise aluseks on kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise
seadus (KOFS), Haapsalu linna finantsjuhtimise kord ja Haapsalu linna arengukava 2018–2028.
Eelarvestrateegia on arengukavaga seotud iseseisev dokument. Eelarvestrateegia koostatakse koos arengukavaga arengukavas sätestatud eesmärkide saavutamiseks, et planeerida kavandatavate tegevuste finantseerimist. Eelarvestrateegia koostamisel ja menetlemisel lähtutakse kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse §-dest 20 ja 30.
Linna eelarvestrateegia peaeesmärk on tagada stabiilne ja jätkusuutlik eelarvepoliitika, mis võimaldab ellu viia Haapsalu linna arengukavas toodud valdkondade eesmärgid. Arengukava ja eelarvestrateegia on aluseks Haapsalu linna eelarve koostamisel, kohustuste võtmisel ja investeeringuprojektide kavandamisel.
Eelarvestrateegia on koostatud nelja eelseisva eelarveaasta kohta ja võrdluseks on toodud selle aasta eelarve prognoositav täitmine. Eelarvestrateegiat uuendatakse igal aastal.
Linnavalitsus esitab üldjuhul eelarvestrateegia eelnõu linnavolikogule koos arengukava muutmise
eelnõuga. Linnavolikogu kinnitab eelarvestrateegia oma määrusega enne, kui linnavalitsus esitab
järgmise aasta eelarve eelnõu linnavolikogule, kuid mitte hiljem kui eelarveaastale eelneva aasta 1. oktoobriks. Eelarvestrateegia, linnavolikogu ja komisjonide koosolekute protokollid avaldatakse Haapsalu linna veebilehel. Linnavalitsus esitab eelarvestrateegia kohta andmed Rahandusministeeriumile.
Eelarvestrateegia on koostatud tekkepõhiselt ja selles esitatakse:
  • Eesti makromajanduse ülevaade ja prognoos
  • Põhitegevuse tulude ja põhitegevuse kulude prognoos
  • Investeerimistegevuse prognoos
  • Finantseerimistegevuse prognoos
  • Ülevaade sõltuvatest üksustest
KOFS kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama positiivse põhitegevuse tulemi ning hoidma netovõlakoormuse lubatud 60% piirmäära raames nii endal kui ka koos endast sõltuvate üksustega. Haapsalu linna eelarvestrateegia 2020–2023 aastateks koostatud koond on tabelina Lisas 1.
 

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2019-2022

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2017-2021

12.07.17
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2016-2019

11.01.16
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2015-2018

17.09.15
Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017

28.10.14

 

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2014-2017

Toimetaja: TÕNU PARBUS

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016

15.04.14

 

Haapsalu linna eelarvestrateegia 2013-2016

Toimetaja: TÕNU PARBUS