Karina detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Reedel, 03. juunil 2022, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Karina detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala suurus on 14080 m2 ja paikneb Herjava külas Herjava tee ja Pleesi tee ristmikul.

Esitatud planeeringu eskiisiga on tehtud ettepanek jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus viieks elamumaa, üheks tootmismaa ja üheks transpordimaa krundiks, planeeritud on kruntidele ehitusõigus, lahendatud kruntide juurdepääsud. Planeering ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.

Eskiislahendusega saab tutvuda 19. maist kuni 01. juunini 2022 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel käesoleva teate lisana.

Karina kinnistu seletuskiri
Põhijoonis
Tugiplaan
Asukohaskeem

Jändi-Reinu detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 23.02.2022 istungil korraldusega nr 161 vastu Jändi-Reinu detailplaneeringu. Planeeringuala asub Kiviküla ja Tanska küla piiril, planeeritava ala suurus on 12,7 ha.

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeringuala hajaasustatud alal, kus on lubatud planeerida vähemalt 1 ha suuruseid krunte. Koostatud detailplaneeringuga on määratud 11 elamumaa, üks transpordimaa ja üks tootmismaa krunt. Detailplaneeringuga on määratud elamukruntide suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus (8,5 m, abihoonetel 4,5 m), hoonete korruselisus (elamul 2, abihoonetel 1), hoonete arv (3 - elamu ja 2 abihoonet), võimalik juurdepääsu asukoht ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad. Planeeringulahendus sisaldab ettepanekut muuta Tanska küla ja Kiviküla vahelist külapiiri. Ettepaneku kohaselt jääb planeeringuala jääb terves ulatuses Kiviküla koosseisu.

Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele. Planeeringulahendus näeb ette alale hajali elukeskkonna, mis sobib nii elu- kui ka suvituspiirkonnaks. Elamukruntide lisandudes piirkonda suureneb puhke- ja elamuala, täieneb piirkonnas elanikkond. Piirkonna kasutuselevõtmiseks on avalik huvi.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 17.-31.03.2022.

Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana või Haapsalu linnavalitsuse hoone fuajees esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-17.00, reedeti kell 8.00-16.30.

Masti tn 12 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 26.01.2022 istungil korraldusega nr 80 vastu Masti tn 12 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9713 m2. Planeeritav ala asub Neeme ja Masti tänava vahetus läheduses, Uuemõisa tootmispiirkonnas.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on olemasoleva tootmismaa krundi jagamine kaheks tootmismaa krundiks. Tootmismaa krundid on kavandatud suurustega 7225 m2 ja 2488 m2. Kruntidele on määratud suurim lubatud ehitisealune pind (2800 m2 ja 1200 m2), ehitiste kõrgus (12 m), hoonete arv krundil (2 ja 1), planeeritud on võimalikud juurdepääsu ning tehnovõrkude liitumispunktide asukohad. Juurdepääsud kruntidele on tagatud olemasolevatelt tänavatelt (Masti tn, Neeme tn). Detailplaneeringu lahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Haapsalu linna üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 17.-31.03.2022.

Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana või Haapsalu linnavalitsuse hoone fuajees esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-17.00, reedeti kell 8.00-16.30.

 

 

Tallinna mnt 87 ja 87a detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Kolmapäeval, 05.01.2022, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Tallinna mnt 87 ja 87a detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. Planeeringuala suurus on 2,29 ha.

Planeeringuga kavandatakse jagada olemasolev maatulundusmaa katastriüksus elamumaa, ärimaa ja transpordimaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõigus, arhitektuursed hoonestustingimused, kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõttelised asukohad, lahendada kruntide juurdepääsud, haljastuse- ja heakorrapõhimõtted ning määrata liiklus- ja parkimiskorraldus. Detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Katastriüksuste Tallinna mnt 87 ja Tallinna mnt 87a osas kehtib Ridala Vallavolikogu 06.05.2010 otsusega nr 47 kehtestatud Haudejaama detailplaneering. Menetluses oleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub eelnev detailplaneering kehtetuks.

Eskiislahendusega saab tutvuda 13. detsembrist kuni 27. detsembrini 2021 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja kodulehel käesoleva teate lisana.

Seletuskiri

Asukohaskeem

Põhijoonis

Tehnovõrkude koondplaan

Tugiplaan

Jändi-Reinu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Reedel, 13.08.2021, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Kivikülas reg-osa nr 188432 ja Tanska külas reg-osa nr 3039332 paiknevate kinnistute Jändi-Reinu detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Planeeringuala suurus on 12,7 ha.

Planeeringuga kavandatakse jagada olemasolevad maatulundusmaa kinnistud elamumaa, transpordimaa ja tootmismaa kruntideks, planeerida kruntidele ehitusõigus ning määrata arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused. Detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule.

Kinnistu reg-osa nr 188432 osas kehtib Ridala Vallavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 355 kehtestatud Jändi-Reinu kinnistu detailplaneering. Menetluses oleva detailplaneeringu kehtestamisega muutub eelnev detailplaneering kehtetuks.

Eskiislahendusega saab tutvuda 29. juulist kuni 11. augustini 2021 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja kodulehel käesoleva teate lisana.

Jändi-Reinu detailplaneeringu seleteuskiri

Jändi-Reinu detailplaneeringu põhijoonis

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine kinnistu reg-osa nr 188632 Mäeküla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus võttis 10.02.2021 otsusega nr 99 vastu Haapsalu linnas, Mäekülas asuva kinnistu reg-osa nr 188632 detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 9,3 ha. Alal kehtib senini  Ridala Vallavolikogu 13.12.2007 korraldusega nr 299 kehtestatud kinnistu nr 1886 detailplaneering.

Uue koostatava detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine ca 1 ha suurusteks elamumaa kruntideks. Esitatud on planeeritavate kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (3 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 4,5 meetrit). Detailplaneeringulahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Ridala valla üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 08.03. - 21.03.2021.

Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana või Haapsalu linnavalitsuse hoone peasissepääsu fuajee aknal.

Korralduse ja lisadega saab tutvuda siit!

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Lõokese tn 7, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus võttis 13.01.2021 istungil korraldusega nr 31 vastu Haapsalu linnas Lõokese tn 7 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 2941 m2. Alal kehtib senini  Haapsalu Linnavalitsuse 11.07.2006 korraldusega nr 562 kehtestatud Ungru tee elamukvartali detailplaneering.

Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks. Esitatud on planeeritavate kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5 meetrit). Detailplaneeringulahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Haapsalu linna üldplaneeringule.

Korralduse ja lisadega saab tutvuda siit!

Detailplaneeringu kehtestamise teade Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavolikogu 25.09.2020 otsusega nr 210 kehtestati Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide detailplaneering Haapsalu linnas. Planeeringuala suurus on 3171 m2 ja asub Haapsalu linna Tagalahe ääres Bürgermeistri holmi lõunaosas. Haapsalu linna üldplaneeringuga on määratud planeeritava ala maakasutuse juhtfunktsiooniks sadamate maa ja teemaa, mille eesmärgiks oli ühendada olemasolevad Holmi ja Westmeri tänavad.

Menetletud detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linna üldplaneeringut: Westmeri 6 ja Holmi 7 krundid planeeritakse äri- ja tootmismaa kruntideks, avalikku tänavat ei kavandata. Detailplaneeringus on kavandatud jalakäijate liikumisteed – läbipääsud olemasolevatelt sadamaaladelt: Westmeri tn 3 ja Holmi tn 14. Planeeringuga on esitatud kruntide ehitusõigus: Westmeri tn 6 asuvale 2608 m2 suurusele tootmis- ja ärimaa krundile on lubatud ehitada 2 hoonet, planeeritud ehitusalune pindala 1655 m2 ja hoonete maksimaalne lubatud absoluutkõrgus ellinguosal 11,09 m ning büroo- ja kaupluse osal 7,5 m; Holmi tn 7 452 m2 ja Holmi tänava lõik 2 93 m2 suurustel transpordimaa kruntidel hooneid ei planeerita.

Otsusega saab tutvuda Haapsalu linna kodulehel käesoleva teate lisana.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Lossi tn 4 ja Masti tn 7, Haapsalu linn

18.09.20

Haapsalu Linnavalitsus võttis 02.09.2020 istungil korraldusega nr 692 vastu Lossi tn 4 (Uuemõisa mõisa peahoone) ja Masti tn 7 (hoonestamata) kinnistute detailplaneeringu.  Planeeringuala suurus on 30 000 m2, paikneb Uuemõisa alevikus ja piirneb Mõisa tee 6, Mõisa tee, Kooli tee, Lossi tn 4a, Lossi tn 2, Masti tn L2, Masti tn 8, Reketi tn ja Reketi tn 5 maaüksustega.

Detailplaneeringu sisuks on planeerida linnale kuuluvate Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piiride muutmine ja määrata Masti tn 7 krundile ehitustingimused ja -õigus kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), krundi heakorra, tehnovarustuse, liiklus- ja parkimiskorralduse kavandamiseks.

Planeeringuala asub osaliselt muinsuskaitsealal ja tervikuna muinsuskaitseala kaitsevööndis. Kooli tarbeks ja avalikuks kasutuseks kavandatav jalgpallihall planeeritakse muinsuskaitseala kaitsevööndisse. Ala asub osaliselt looduskaitsealuse Uuemõisa pargi territooriumil.

Koostatud detailplaneeringuga on muudetud Lossi tn 4 ja Masti tn 7 omavahelist piiri ja lisaks on muudetud juurdepääsutee Masti tn L3 piiri Masti tn 7 krundi arvelt, määratud on krundile Masti tn 7 lubatud maksimaalne ehitusalune pind (8500 m2), hoonete arv (1+5 abihoonet), korruselisus (1) pneumohalli suurim lubatud kõrgus (19,0/ABS 22,8 m), võimalikud parkimise, juurdepääsude ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad.

Koostatav detailplaneering vastab Ridala valla üldplaneeringule. Detailplaneeringu koosseisus on esitatud muinsuskaitse eritingimused.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19.09. - 02.10.2020.

Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (https://www.haapsalu.ee/avalikustamisel-olevad-detailplaneeringud).

Detailplaneeringu avalik arutelu toimub neljapäeval, 08.10.2020, kell 17.30 Haapsalu linnavalitsuse saalis.

 

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Haava tn 12, Haapsalu linn

4.09.20

Haapsalu Linnavalitsus võttis 12.08.2020 istungil korraldusega nr 640 vastu Haava tn 12 kinnistu detailplaneeringu.  Planeeringuala suurus on 1839 m2 ja paikneb Haapsalu linnas Haava põigu ja Haava tänava ristmikust lõunas. Koostatava detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks või kolmeks elamumaa krundiks.

Detailplaneeringuga esitatakse Haava tn 12 kinnistu jagamise kolmeks elamumaa krundiks, hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), korruselisus (2), suurim lubatud ehitusalune pind (190 m2, 190 m2 260 m2) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5 meetrit). Detailplaneeringulahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Haapsalu linna üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 08.09. - 22.09.2020. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Asukoht

Üldplaneeringu väljavõte

Asendiskeem

Tugiplaan

Haava tn põhijoonis

Illustratiivne joonis

Seletuskiri

 

Toimetaja: ANNELI NÕUPUU

Mäekülas asuva kinnistu reg nr 188632 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Esmaspäeval, 13.07.2020, kell 16.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Mäekülas asuva kinnistu reg.nr 188632 (katastritunnus 67401:002:0863) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.  Kinnistu piirneb Mäeküla tee, Sooba-Siimu, Topuranna ja Suve katastriüksustega.

Eskiislahendus muudab Ridala Vallavolikogu 13.12.2007.a otsusega nr 299 kehtestatud kinnistu nr 1886 detailplaneeringut ja vastab Ridala valla üldplaneeringule. Planeeringuga kavandatakse jagada olemasolev maatulundusmaa elamumaa, tootmismaa ja transpordimaa kruntideks, muuta varem planeeritud ehitusõigust ja arhitektuurseid hoonestustingimusi uute elamute ja abihoonete püstitamiseks.

Eskiislahendusega saab tutvuda 26. juunist kuni 10. juulini 2020.a Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja kodulehel käesoleva teate lisana.

Seletuskiri
Asukohaskeem
Tugiplaan
Põhiplaan
Tehnovõrkude koondplaan

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Neljapäeval, 02. juulil 2020, kell 17.30. toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Planeeritava  ala suurus on u 30 000 m2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linnale kuuluvate Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piire ja määrata Masti tn 7 krundile ehitusõigus ja tingimused kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), krundi heakorra, haljastuse, tehnovõrkude, liiklus- ja parkimiskorralduse kavandamiseks. Kuna Uuemõisa Lasteaed-Algkooli võimlaks ja jalgpallitreeningute ning võistluste läbiviimiseks avalikku kasutusse kavandatav jalgpallihall on planeeritud muinsuskaitseala kaitsevööndisse, siis on planeeringule koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeeringulahendus ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.

Eskiislahendusega saab tutvuda 16. juunist kuni 01. juulini 2020 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees 

Info tel 5291959, 47 24447 või e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavolikogu võttis 28.02.2020 istungil otsusega nr 198 vastu Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kinnistu detailplaneeringu, mille peale teatasime detailplaneeringu avalikustamise perioodi.  

Detailplaneeringu avalikustamist polnud võimalik eriolukorra tõttu läbi viia.

Detailplaneeringu uus avalik väljapanek toimub 09.06. - 08.07.2020.

Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Seletuskiri
Situatsooniskeem
Tugiplaan
Planeeringujoonis
Sademete ja jalakäijte liikumisskeem

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Lõokese tn 9, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsus võttis 05.02.2020 istungil otsusega nr 103 vastu Haapsalu linnas Lõokese tn 9 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala suurus on 3158 m2. Alal kehtib senini  Haapsalu Linnavalitsuse 11.07.2006 korraldusega nr 562 kehtestatud Ungru tee elamukvartali detailplaneering. Uue koostatava detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine kaheks elamumaa krundiks. Esitatud on planeeritavate kruntide kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet), suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2) ja elamute maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 ja abihoonel 5 meetrit). Kinnistust 400 m2 suurune hoonete ehitamise õiguseta osa liidetakse naaberkrundiga. Detailplaneeringulahendus vastab õigusaktidele ja linna ruumilise arengu eesmärkidele ning Haapsalu linna üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 27.02. - 11.03.2020. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Tutvu klikates Lõokese tn 9  detailplaneeringuga

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine Sadama tn 16, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavolikogu võttis 20.12.2019 istungil otsusega nr 186 vastu Sadama tn 16 kinnistu detailplaneeringu.  

Planeeringu koostamise eesmärk on muuta kinnistu ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine.

Sadama tn 16 asuvale 8795 m2 suurusega ühiskondlike ehitiste maa krundile on planeeritud suurim ehitusalune pindala 4511 m2 ja hoonete maksimaalne lubatud kõrgus kuni 18,7 m, mis ei ületa olemasoleva hoone kõrgust. Planeeritud on tehnovõrkude põhimõttelised asukohad ja parkimine oma krundil (74 kohta).

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 16.01. - 14.02.2020. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

 

Turvu detailpalneeringuga lingil- SADAMA TN 16

Mäekülas asuva kinnistu reg nr 12663350 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu linnavalitsus võttis 06.11.2019 istungil korraldusega nr 946 vastu Haapsalu linnas Mäekülas asuva kinnistu reg nr 12663350 detailplaneeringu, mis teeb ettepaneku muuta osaliselt Ridala vallavolikogu 13.12.2007 otsusega nr 299 kehtestatud kinnistu reg nr 1886 detailplaneeringut.  Planeeritav ala suurusega 3,35 ha.

Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta kehtivat detailplaneeringu lahendust, viia see vastavusse Ridala Vallavolikogu 18.02.2010 otsusega nr 38 kehtestatud Ridala valla üldplaneeringuga, millega vähendati ehituskeeluvööndit kinnistul ja määrati minimaalseks elamukrundi suuruseks 2500m2.   Planeeringuga jagatakse kinnistu 6 üksikelamu-, 2 tee- ja 1 tootmiskrundiks, määratakse kruntide ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 30.11. – 13.12.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30

Haapsalu linnavalitsuse 06.11.2019 korraldus nr 946 

Haapsalu linnavalitsuse 29.11.2019 korraldus nr 1004, 06.11.2019 korralduse nr 946 muutmine

Niine tn 49 detailplaneering

Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.08.2019 istungil korraldusega nr 723 vastu Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu.  

Detailplaneeringuga on kavandatud muuta osaliselt 2597m2 suuruse Niine tn 49 krundi kehtivat ehitusõigust,  suurendada põhihoone maksimaalset kõrgust. Krundi kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet) ja suurim lubatud ehitusalune pind (600m2) jäävad kehtima. Krundile püstitatava elamu planeeritud maksimaalne kõrgus on 9,6 meetrit. Hoone võib olla kuni kolme korruseline, hoone mahud peavad olema liigendatud. Detailplaneering on vastavuses linna üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 05. - 19.09.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Dokumendid avanevad klikates!

Tiitelleht
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Ilustratsioon
Visualiseering

 

Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Haapsalu Linnavolikogu algatas 28.septembril 2018 otsusega nr 87 Haapsalu linnas Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 linna üldplaneeringut muutva kinnistute detailplaneeringu ja Haapsalu Linnavalitsus otsustas 27.02.2019 korraldusega nr 162 mitte algatada detailplaneerinule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Teisipäeval, 23. juulil 2019, kell 16.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 3. korruse saalis Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeringuala suurus on 3171 m2 ja paikneb Bürgermeistri holml. Westmeri tn 6 tootmismaa krundil asub töökoda-laohoone ja ladu, Holmi tn 7 elamumaa krunt on hoonestamata. Planeeringuala piirneb Westmeri ja Holmi avalike tänavatega ning Westmeri tn 3, Holmi tn 9, Holmi tn 5, Kaluri tn 22 ja Kaluri tn 24 eraomandis olevate kinnistutega. Planeeringuala paiknevad Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr. 27013) kaitsevööndis ja holmide miljööväärtuslikul alal.

Esitatud eskiis kajastab Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide ehitusõiguse muutmist:  kavandatakse sihtostarvet tootmis- ja ärimaa, Westmeri tn 6 krundil planeeritakse laiendada töökoja-laohoonet ellinguhooneks ja väiksemas mahus laohoonet kaupluse ja büroohooneks, Holmi tn 7 krundile parkla rajamist ning kruntide on antud ehitusõigus. Detailplaneeringu eskiisiga on tehtud ettepanek naaberkruntide Holmi tn 5, Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 omavaheliseks piiri muutmiseks ja Holmi tn 7 krundist 93 m2 arvata teemaana Holmi tänava koosseisu. Eskiislahendus teeb ettepaneku muuta Haapsalu linna üldplaneeringut, loobutud on kinnistuid läbivast avalikust teest. Eskiisi koosseisus on esitatud muinsuskaitse eritingimused.

Eskiislahendusega saab tutvuda 2.juulist kuni 23. juulini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 detailplaneeringuga seonduv materjal

Mäekülas asuva kinnistu 12663350 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Teisipäeval, 04.06.2019, kell 16.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Mäekülas asuva kinnistu reg.nr 12663350 (katastritunnus 67401:002:0862) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.  Kinnistu piirneb Mäeküla tee, Topuranna, Mere ja Tamme. katastriüksustega.

 

Eskiislahendus muudab Ridala Vallavolikogu 13.12.2007 otsusega nr 299 kehtestatud kinnistu nr 1886 detailplaneeringut. Planeeringuga kavandatakse jagada olemasolev maatulundusmaa elamumaa, tootmismaa ja transpordimaa kruntideks, muuta varem planeeritud ehitusõigust ja arhitektuurseid hoonestustingimusi uute elamute ja abihoonete püstitamiseks.

 

Eskiislahendusega saab tutvuda 21. maist kuni 04. juunini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees.

Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 15.03.2019 istungil korraldusega nr 231 vastu Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 938 m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis ja Endla – F. R. Kreutzwaldi tn miljööväärtuslikul alal.

Detailplaneeringuga muudetakse elamukrundi ehitusõigust - Võnnu tänava äärne elamu nr 1 säilitatakse olemasolevas mahus, krundi sügavuses asuv elamu nr 2 lammutatakse, mille asemele ehitatakse suurem elamu-abihoone. Krundi lääneosas paikneva abihoone asemele lubatakse ehitada uus abihoone. Planeeringuga määratakse kinnistu ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused. Ettepanek on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 11.04. - 25.04.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Tallinna mnt 80 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 13.02.2019 istungil korraldusega nr  vastu Tallinna mnt 80 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala on suurusega 7111 m2 ja asub Uuemõisa alevikus.

Tallinna mnt 80 krundi osas kehtib senini Ristiku kvartali detailplaneering. Koostatav planeering suurendab krundi ehitusõigust, et saaks rajada olemasolevale hoonele juurdeehituse. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat detailplaneeringut.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 2. - 15.03.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Seletuskiri

Asukoht

Asendiskeem

Põhijoonis

Üldplaneeringu väljavõte

Tugiplaan

Illustreeriv joonis

 

Sadama tn 16 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavalitsus algatas 03.oktoobril 2018 otsusega nr 903 „Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 16, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Sadama tn 16 kinnistu detailplaneeringu. Sadama tn 16 sotsiaalmaa krundil paikneb SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.

Kolmapäeval, 20.veebruaril 2019, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Sadama tn 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeringuala suurus on 13555 m2 ja paikneb Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis ja Holmide miljööväärtuslikul alal Tagalahe ääres P. Tšaikovski puiestee, Supeluse ja Sadama tänavate vahelisel segahoonestusega alal.

Planeeringuga kavatsetakse muuta krundi ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Planeeringuga  täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, heakorra ja haljastuse põhimõtted.  Eskiislahendus teeb ettepaneku muuta Haapsalu linna üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi osas.

Eskiislahendusega saab tutvuda 14. kuni 20. veebruarini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees.

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Asendiplaan

Illustreeriv joonis

Eskiisjoonis

Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Herjava tee 1 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 23.01.2019 istungil korraldusega nr 59 vastu Herjava tee 1 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 4640 m2 asub Herjava külas.

Herjava tee 1 krundi osas kehtib Mardi kinnistu detailplaneering, mis määrab Herjava tee 1 maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Koostatav planeering muudab krundi ehitusõigust, ehituskrundile planeeritakse mobiilimasti ja ühe ärihoone ehitamist. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat detailplaneeringut.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 9.02. - 23.02.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Haapsalu Linnavalitsuse 23.01.2019 korraldus nr 59

Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 16.01.2019 istungil korraldusega nr 43 vastu Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 1580 m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine, uutele elamukruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine, kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõtteliste asukohtade, haljastuse, heakorrapõhimõtete, liiklus- ja parkimiskorralduse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Krundi planeeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 19.01. - 02.02.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Haapsalu Linnavalitsuse 16.01.2019 korraldus nr 43

Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Neljapäeval, 24.01.2019, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 2. korruse saalis Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeringuga kavandatakse krundi ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimuste määramist uue elamu ja abihoone püstitamiseks õuealale.

Eskiislahendusega saab tutvuda 10. jaanuarist kuni 24. jaanuarini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Seletuskiri eskiis

Võnnu tn 30 eskiis

Võnnu tn 30 tugiplaan

Vee tn 10 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.11.2018 istungil korraldusega nr 1040  vastu Vee tn 10 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 7209m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitse alal Krahviaias.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt (muudetakse lubatud hoonete arvu) ärikrundil kehtivat ehitusõigust, et püstitada olemasoleva tennisekeskuse hoone asemele uus klubihoone ja teenindushoone, varjualune, parkimiskohad. Planeeringuga määratakse  krundile ehitus- ja hoonestustingimused. Haapsalu muinsuskaitsealal asuva krundi planeeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 8.12.- 21.12.2018. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu Linnavalitsuse 21.11.2018 otsus nr 1040

Herjava tee 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavalitsus algatas 13.06.2018 otsusega nr 555 „Detailplaneeringu algatamine (Herjava tee 1, Herjava küla, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Herjava külas Herjava tee 1 asuva kinnistu detailplaneeringu.

Reedel, 05.10.2018, kell 11.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 2. korruse saalis Herjava tee 1 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.  

Planeeritakse 4640 m2 suurust ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistut. Planeeringuga kavandatakse muuta Ridala Vallavolikogu 16.07.2009 otsusega nr 434 kehtestatud Mardi detailplaneeringut ja määrata krundile arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused 30 m kõrguse mobiilimasti püstitamiseks, kommunikatsioonide põhimõttelised asukohad, liiklus ja parkimiskorraldus, haljastuse põhimõtted jms.

Eskiislahendusega saab tutvuda 21.septembrist kuni 04. oktoobrini 2018 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel.

 

Kalda tn 27 // 29 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavolikogu algatas 25.05.2018 otsusega nr 70 „Detailplaneeringu algatamine (Kalda tn 27 // 29, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Kalda tn 27 // 29 kinnistu detailplaneeringu.

Reedel, 05.10.2018, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 2. korruse saalis Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeritakse 1580 m2 suurust elamumaa sihtotstarbega kinnistut. Planeeringuga kavandatakse jagada kinnistu kaheks elamukrundiks. Mõlemale krundile on planeeritud ehitusõigus ja hoonestustingimused ühele elamule ja ühele abihoonele. Olemasolevad elamud on lubatud lammutada. Planeeringuga määratakse kruntidele arhitektuursed hoonestustingimused, ehitus- ja keskkonnatingimused, kommunikatsioonide põhimõttelised asukohad, liiklus ja parkimiskorraldus, haljastuse põhimõtted jms. Planeering vastab linna üldplaneeringule.

Eskiislahendusega saab tutvuda 21. septembrist kuni 04. oktoobrini 2018 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel.