Niine tn 49 detailplaneering

Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.08.2019 istungil korraldusega nr 723 vastu Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu.  

Detailplaneeringuga on kavandatud muuta osaliselt 2597m2 suuruse Niine tn 49 krundi kehtivat ehitusõigust,  suurendada põhihoone maksimaalset kõrgust. Krundi kasutamise sihtostarve (elamumaa), hoonete suurim lubatud arv (2 hoonet) ja suurim lubatud ehitusalune pind (600m2) jäävad kehtima. Krundile püstitatava elamu planeeritud maksimaalne kõrgus on 9,6 meetrit. Hoone võib olla kuni kolme korruseline, hoone mahud peavad olema liigendatud. Detailplaneering on vastavuses linna üldplaneeringule.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 05. - 19.09.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Dokumendid avanevad klikates!

Tiitelleht
Seletuskiri
Situatsiooniskeem
Tugiplaan
Põhijoonis
Tehnovõrgud
Ilustratsioon
Visualiseering

 

Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Haapsalu Linnavolikogu algatas 28.septembril 2018 otsusega nr 87 Haapsalu linnas Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 linna üldplaneeringut muutva kinnistute detailplaneeringu ja Haapsalu Linnavalitsus otsustas 27.02.2019 korraldusega nr 162 mitte algatada detailplaneerinule keskkonnamõju strateegilist hindamist.

Teisipäeval, 23. juulil 2019, kell 16.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 3. korruse saalis Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeringuala suurus on 3171 m2 ja paikneb Bürgermeistri holml. Westmeri tn 6 tootmismaa krundil asub töökoda-laohoone ja ladu, Holmi tn 7 elamumaa krunt on hoonestamata. Planeeringuala piirneb Westmeri ja Holmi avalike tänavatega ning Westmeri tn 3, Holmi tn 9, Holmi tn 5, Kaluri tn 22 ja Kaluri tn 24 eraomandis olevate kinnistutega. Planeeringuala paiknevad Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg nr. 27013) kaitsevööndis ja holmide miljööväärtuslikul alal.

Esitatud eskiis kajastab Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 kruntide ehitusõiguse muutmist:  kavandatakse sihtostarvet tootmis- ja ärimaa, Westmeri tn 6 krundil planeeritakse laiendada töökoja-laohoonet ellinguhooneks ja väiksemas mahus laohoonet kaupluse ja büroohooneks, Holmi tn 7 krundile parkla rajamist ning kruntide on antud ehitusõigus. Detailplaneeringu eskiisiga on tehtud ettepanek naaberkruntide Holmi tn 5, Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 omavaheliseks piiri muutmiseks ja Holmi tn 7 krundist 93 m2 arvata teemaana Holmi tänava koosseisu. Eskiislahendus teeb ettepaneku muuta Haapsalu linna üldplaneeringut, loobutud on kinnistuid läbivast avalikust teest. Eskiisi koosseisus on esitatud muinsuskaitse eritingimused.

Eskiislahendusega saab tutvuda 2.juulist kuni 23. juulini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Holmi tn 7 ja Westmeri tn 6 detailplaneeringuga seonduv materjal

Mäekülas asuva kinnistu 12663350 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Teisipäeval, 04.06.2019, kell 16.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 3. korruse väikeses saalis Mäekülas asuva kinnistu reg.nr 12663350 (katastritunnus 67401:002:0862) detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.  Kinnistu piirneb Mäeküla tee, Topuranna, Mere ja Tamme. katastriüksustega.

 

Eskiislahendus muudab Ridala Vallavolikogu 13.12.2007 otsusega nr 299 kehtestatud kinnistu nr 1886 detailplaneeringut. Planeeringuga kavandatakse jagada olemasolev maatulundusmaa elamumaa, tootmismaa ja transpordimaa kruntideks, muuta varem planeeritud ehitusõigust ja arhitektuurseid hoonestustingimusi uute elamute ja abihoonete püstitamiseks.

 

Eskiislahendusega saab tutvuda 21. maist kuni 04. juunini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees.

Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 15.03.2019 istungil korraldusega nr 231 vastu Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 938 m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis ja Endla – F. R. Kreutzwaldi tn miljööväärtuslikul alal.

Detailplaneeringuga muudetakse elamukrundi ehitusõigust - Võnnu tänava äärne elamu nr 1 säilitatakse olemasolevas mahus, krundi sügavuses asuv elamu nr 2 lammutatakse, mille asemele ehitatakse suurem elamu-abihoone. Krundi lääneosas paikneva abihoone asemele lubatakse ehitada uus abihoone. Planeeringuga määratakse kinnistu ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimused. Ettepanek on kooskõlas Haapsalu linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 11.04. - 25.04.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee). 

Tallinna mnt 80 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 13.02.2019 istungil korraldusega nr  vastu Tallinna mnt 80 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala on suurusega 7111 m2 ja asub Uuemõisa alevikus.

Tallinna mnt 80 krundi osas kehtib senini Ristiku kvartali detailplaneering. Koostatav planeering suurendab krundi ehitusõigust, et saaks rajada olemasolevale hoonele juurdeehituse. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat detailplaneeringut.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 2. - 15.03.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Seletuskiri

Asukoht

Asendiskeem

Põhijoonis

Üldplaneeringu väljavõte

Tugiplaan

Illustreeriv joonis

 

Sadama tn 16 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavalitsus algatas 03.oktoobril 2018 otsusega nr 903 „Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 16, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Sadama tn 16 kinnistu detailplaneeringu. Sadama tn 16 sotsiaalmaa krundil paikneb SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.

Kolmapäeval, 20.veebruaril 2019, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Sadama tn 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeringuala suurus on 13555 m2 ja paikneb Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis ja Holmide miljööväärtuslikul alal Tagalahe ääres P. Tšaikovski puiestee, Supeluse ja Sadama tänavate vahelisel segahoonestusega alal.

Planeeringuga kavatsetakse muuta krundi ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Planeeringuga  täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, heakorra ja haljastuse põhimõtted.  Eskiislahendus teeb ettepaneku muuta Haapsalu linna üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi osas.

Eskiislahendusega saab tutvuda 14. kuni 20. veebruarini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees.

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Asendiplaan

Illustreeriv joonis

Eskiisjoonis

Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed

Herjava tee 1 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 23.01.2019 istungil korraldusega nr 59 vastu Herjava tee 1 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 4640 m2 asub Herjava külas.

Herjava tee 1 krundi osas kehtib Mardi kinnistu detailplaneering, mis määrab Herjava tee 1 maakasutuse sihtotstarbeks ärimaa. Koostatav planeering muudab krundi ehitusõigust, ehituskrundile planeeritakse mobiilimasti ja ühe ärihoone ehitamist. Ettepanek on kooskõlas Ridala valla üldplaneeringuga ja muudab olemasolevat detailplaneeringut.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 9.02. - 23.02.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Haapsalu Linnavalitsuse 23.01.2019 korraldus nr 59

Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine

Haapsalu Linnavalitsus võttis 16.01.2019 istungil korraldusega nr 43 vastu Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 1580 m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitse ala kaitsevööndis.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kinnistu jagamine, uutele elamukruntidele ehitusõiguse ning arhitektuursete ja ehituslike hoonestustingimuste määramine, kruntide teenindamiseks vajalike tehnovõrkude põhimõtteliste asukohtade, haljastuse, heakorrapõhimõtete, liiklus- ja parkimiskorralduse määramine elamute ja abihoonete ehitamiseks. Krundi planeeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 19.01. - 02.02.2019. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30.

Haapsalu Linnavalitsuse 16.01.2019 korraldus nr 43

Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Neljapäeval, 24.01.2019, kell 15.00 toimub Haapsalu Linnavalitsuse 2. korruse saalis Võnnu tn 30 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeringuga kavandatakse krundi ehitusõigus ja arhitektuursed hoonestustingimuste määramist uue elamu ja abihoone püstitamiseks õuealale.

Eskiislahendusega saab tutvuda 10. jaanuarist kuni 24. jaanuarini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel www.haapsalu.ee.

Seletuskiri eskiis

Võnnu tn 30 eskiis

Võnnu tn 30 tugiplaan

Vee tn 10 detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalikustamine.

Haapsalu Linnavalitsus võttis 21.11.2018 istungil korraldusega nr 1040  vastu Vee tn 10 krundi detailplaneeringu.  Planeeritav ala suurusega 7209m2 asub Haapsalu vanalinna muinsuskaitse alal Krahviaias.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt (muudetakse lubatud hoonete arvu) ärikrundil kehtivat ehitusõigust, et püstitada olemasoleva tennisekeskuse hoone asemele uus klubihoone ja teenindushoone, varjualune, parkimiskohad. Planeeringuga määratakse  krundile ehitus- ja hoonestustingimused. Haapsalu muinsuskaitsealal asuva krundi planeeringule on koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeering on kooskõlas linna üldplaneeringuga.

Detailplaneering avalikustatakse ajavahemikul 8.12.- 21.12.2018. Planeeringuga saab tutvuda Haapsalu linnavalitsuse fuajees esmaspäevast neljapäevani kl 8.00-17.00, reedeti kl 8.00-16.30 ning Haapsalu linna kodulehel (www.haapsalu.ee).

Haapsalu Linnavalitsuse 21.11.2018 otsus nr 1040

Herjava tee 1 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavalitsus algatas 13.06.2018 otsusega nr 555 „Detailplaneeringu algatamine (Herjava tee 1, Herjava küla, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Herjava külas Herjava tee 1 asuva kinnistu detailplaneeringu.

Reedel, 05.10.2018, kell 11.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 2. korruse saalis Herjava tee 1 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.  

Planeeritakse 4640 m2 suurust ärimaa sihtotstarbega hoonestamata kinnistut. Planeeringuga kavandatakse muuta Ridala Vallavolikogu 16.07.2009 otsusega nr 434 kehtestatud Mardi detailplaneeringut ja määrata krundile arhitektuursed ja ehituslikud hoonestustingimused 30 m kõrguse mobiilimasti püstitamiseks, kommunikatsioonide põhimõttelised asukohad, liiklus ja parkimiskorraldus, haljastuse põhimõtted jms.

Eskiislahendusega saab tutvuda 21.septembrist kuni 04. oktoobrini 2018 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel.

 

Kalda tn 27 // 29 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu

Haapsalu Linnavolikogu algatas 25.05.2018 otsusega nr 70 „Detailplaneeringu algatamine (Kalda tn 27 // 29, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Kalda tn 27 // 29 kinnistu detailplaneeringu.

Reedel, 05.10.2018, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse 2. korruse saalis Kalda tn 27 // 29 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeritakse 1580 m2 suurust elamumaa sihtotstarbega kinnistut. Planeeringuga kavandatakse jagada kinnistu kaheks elamukrundiks. Mõlemale krundile on planeeritud ehitusõigus ja hoonestustingimused ühele elamule ja ühele abihoonele. Olemasolevad elamud on lubatud lammutada. Planeeringuga määratakse kruntidele arhitektuursed hoonestustingimused, ehitus- ja keskkonnatingimused, kommunikatsioonide põhimõttelised asukohad, liiklus ja parkimiskorraldus, haljastuse põhimõtted jms. Planeering vastab linna üldplaneeringule.

Eskiislahendusega saab tutvuda 21. septembrist kuni 04. oktoobrini 2018 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja linna kodulehel.