Haapsalu linna arengukava 2023-2036

Haapsalu linna arengukava on dokument, milles on omavalitsusüksuse Haapsalu linn tegevusvaldkondade ülevaated, pikemaajalise tegevuse kavandamise ning edasise arengu suunad ja eelistused.

Temaatiliselt jaguneb arengukava kaheksaks üldvaldkonnaks, millest igaühele on seatud strateegiline eesmärk. Üldvaldkonnad jagunevad tegevusvaldkondadeks. Iga tegevusvaldkonna olukord on ära kirjeldatud, välja on toodud arenguvajadused ja koostatud on tegevuskava strateegilise eesmärgini jõudmiseks.

Arengukava põhifunktsioon on kohaliku omavalitsuse eelarve suunamine. Seega on arengukava  aluseks linna eelarvestrateegia ja eelarve koostamisele, samuti investeeringute kavandamisele ning nende tarbeks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, samuti laenude võtmisele. Arengukava on aluseks ka kohaliku omavalitsuse eelarveväliste lisaressursside hankimisele projektide kaudu ning näitab välise toetuse vajadust ning tõenäolisi allikaid. Arengukava on lisarahastuse taotlejale loomulik abivahend, mis loob taotlejale paremad eeldused konkureerimiseks lisarahastuse taotlemisel.

Haapsalu linna arengukava käsitleb ajaperioodi 2023–2036.

Haapsalu linna arengukava (terviktekst)

 

Haapsalu linna arengukava 2023-2036 muutmine

Haapsalu linna arengukava 2018-2028

Haapsalu linna arengukava ja tegevuskava on kehtestatud.

Lugemiseks ja tutvumiseks klikake dokumendil.

Haapsalu Linnavolikogu 26.10.2018.a määrus nr 26

Haapsalu linna arengukava 2018-2028
Haapsalu linna tegevuskava 2021-2025

HAAPSALU LINNA ARENGUKAVA 2015-2028

16.09.16

 

Haapsalu linna arengukava on dokument, mis sisaldab omavalitsusüksuse Haapsalu linn tegevusvaldkondade ülevaateid, pikemaajalise tegevuse kavandamise ning edasise arengu suundi ja eelistusi.

Haapsalu linna kodulehel üleval olev arengukava sisaldab järgmisi põhielemente:
*Strateegilised eesmärgid sõnastavad omavalitsuse pikaajalised arenguprioriteedid ja -eesmärgid;

*Olukorra kirjeldused kaardistavad ja kirjeldavad valdkondade seisukorda, tegevusi ja vajadusi.

*Tegevused baseeruvad olukorra kirjeldustel ja kajastavad strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevusi.

*Tegevuskava kajastab omavalitsuse strateegiliste eesmärkide saavutamiseks kavandatud tegevusi ja tegevuste elluviimiseks vajalikke ressursse.

Arengukava on aluseks linna eelarvestrateegia ja eelarve koostamisele, samuti investeeringute kavandamisele ja nende jaoks rahaliste ja muude vahendite taotlemisele, samuti laenude võtmisele. Haapsalu linna arengukava käsitleb ajaperioodi 2015-2024, kuna Haapsalu linnal on planeeritud varalised kohustused kuni 2024. aastani.
Haapsalu linna arengukava on vastavuses Haapsalu üldplaneeringuga.

 

Toimetaja: ERKO KALEV

Haapsalu linna arengukava 2012-2020

28.10.14
Toimetaja: AIMAR LINTS