« Tagasi

Haapsalu Linnavalitsus annab tähtajaliselt üürile Haapsalu Kuursaali (Kuursaal) suverestorani ruumid toitlustusasutuse pidamiseks ja kultuuritegevuse läbiviimiseks

Haapsalu Linnavalitsus annab tähtajaliselt üürile Haapsalu Kuursaali (Kuursaal) suverestorani ruumid toitlustusasutuse pidamiseks  ja kultuuritegevuse läbiviimiseks.

 

1. Pakkumuse tegemisel peab arvestama alljärgnevate tingimustega:

1.1. Pakkuja peab omama vähemalt 2 aastast kogemust a la carte restorani või catering teenuse opereerimisel või omama lepingulist suhet vastava kogemusega füüsilise või juriidilise isikuga.

1.2. Lepingu tähtaeg:  5 aastat;

1.3. Pakkumise alghind: 4800  (neli tuhat kaheksasada) EUR kalendriaastas;

1.4. Kuursaal peab olema igapäevaselt  avatud  vähemalt perioodil 01.juuni – 31.august;

1.5. Kuursaalis peab pakkuma a la carte menüüd;

1.6. Kuursaal peab tasuta võimaldama korraldada Haapsalu Linnavalitsusel või Haapsalu Linnavalitsuse poolt näidatud isikutel linnaga seotud üritusi;

1.7. Kuursaali lähiümbruses toumuvate avalike ürituste ajal peavad Kuursaali tualetid täitma avaliku tualeti funktsiooni;

 

2. Nõuded pakkumisele

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

2.1. Pakkumus, mis peab sisaldama:

2.1.1. nimi, registrikood, asukoht ja aadress, muud kontaktandmed pakkuja kohta;

2.1.2. nõusolek Kuursaali üürimiseks kehtestatud tingimustel;

2.1.3. aastase üürihinna pakkumus kogu lepingu perioodiks;

2.1.4. kinnitus, et pakkuja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis- ega pankrotimenetlust või tehtud pankrotiotsust;

2.1.5. Kinnitus, et pakkuja on pakkumise esitamise ajaks täitnud kõik kohustused riiklike ja
kohalike maksude osas ning pakkujal puuduvad pakkumise korraldaja  ees täitmata kohustused;

2.2. Tegevusplaan (lahtiolekuaeg, esimese hooaja menüü lühikirjeldus, ruumikujunduse nägemus, teenidajate vormirõivastuse nägemus, kultuuriürituste korraldamise nägemus  (võimalikud koostööpartnerid), järgmise 5 aasta visioon,  muud pakkuja hinnangul tähtsust omavad tegevused, mis aitavad kanda Kuursaali rolli Haapsalu Promenaadi ja kuurortlinna kuvandis);

2.3. Pakkuja kinnitus, et pakkuja omab vähemalt 2 aastast kogemust a la carte restorani või cateringi teenuse opereerimisel. Pakkuja võib oma kogemust tõendada läbi kolmanda isiku. Kui kogemust tõendatakse läbi füüsilise isiku, peab pakkumisele lisama selle isiku elulookirjelduse, mille põhjal on võimalik anda hinnang isiku kogemusele (töötamine a la carte resorani juhtkonnas eelkõige toitlustusjuhina, peakokana, tegevjuhina). Juriidiliste isikute puhul kontrollib Haapsalu Linnavalitsus eelnevat kogemust ettevõtte 2013 ja 2012 majandusaasta aruande põhjal.

 

3. Pakkumise tagatise suurus ja tasumise kord

3.1 Pakkumise tagatise suuruseks on 500 eurot, mis eduka pakkumise korral jääb esimese aasta ettemaksuks;

3.2 Pakkumise tagatis tasuda Haapsalu Linnavalitsuse arvelduskontole nr EE241010602002431007 SEB Pank enne pakkumise esitamist;

3.3 Võitjaks mitte osutunud pakkujatele tagastatakse tagatisraha 30 kalendripäeva jooksul alates pakkumise tulemuste kinnitamise päevast.

 

4. Kuursaaliga tutvumine

4.1 Kuursaali ja seal olemasoleva varaga, mis antakse üürniku kasutusse, saab tutvuda tööpäevadel, leppides konkreetse aja kokku linnavalitsuse kontaksisikuga: Madis Raudsepp, tel 47 25 311, e-post:madis.raudsepp{ätt}haapsalulv.ee.

 

5. Pakkumise esitamine ja avamine

5.1 Pakkumine tuleb esitada hiljemalt 17.11. 2014 kell 10.00;

5.2 Pakkumine tuleb esitada kinnises ümbrikus Haapsalu Linnavalitsuse infolauda (Posti 34, Haapsalu), ümbrikule kirjutada märksõna "Kuursaal";

5.3 Pakkumise vastuvõtmisel teeb vastuvõtja ümbrikule märke vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta;

5.4 Ümbrikud avatakse 17.11.2014 kell 10.05 Haapsalu Linnavalitsuse  II korruse nõupidamiste ruumis.

 

6. Kvalifitseerimine ja läbirääkimised

6.1. Enne läbirääkimistele kutsumist viib Haapsalu Linnavalitsus läbi kvalifitseerimise, mille raames kontrollitakse pakkuja vastavust esitatud nõuetele. Haapsalu Linnavalitsusel on õigus nõuetele mittevastava pakkuja pakkumus tagasilükata. Sellisel juhul ei jätka pakkuja edasises menetluses.

6.2. Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumise teinud osalejad pärast pakkumiste avamist nende pakkumise esitamise järjekorras.

6.3. Läbirääkimistel saab pakkuja esitleda enda tegevusplaani ning anda selgitusi komisjoni küsimustele.

6.4. Läbirääkimiste arutelusid ei avalikustata.

6.5. Pärast kõikide pakkujatega läbirääkimisi võib Haapsalu Linnavalitsus täpsutada konkursi tingimusi, mis tehakse teatavaks kõikidele läbirääkimistel osalenud pakkujatele.

6.6. Peale läbirääkimiste lõppemist on kõikidel läbirääkimistel osalenud pakkujatel õigus esitada lõplik pakkumus Haapsalu Linnavalitsuse poolt sätestatud tähtajaks.

 

7. Pakkumise võitja väljaselgitamise alused

7.1. Pakkumise korraldaja selgitab pakkumise võitja välja üürihinna ja tegevusplaani ning kogemuse alusel, millest üürihinna osakaal hindamisel on 50% ja tegevusplaani ning kogemuse osakaal 50%. Tegevusplaanis hinnatakse pakkuja kogemust sh vähemalt 100 kohalise a la carte restorani opereerimisel, ideid kultuuriürituste läbiviimiseks, kujunduslikke lahendusi jms.

7.2. Haapsalu Linnavalitsus võib igal ajal enne üürilepingu sõlmimist tunnistada konkursi nurjunuks.