Detailplaneeringu algatamise teade

Detailplaneeringu algatamise teade. Haapsalu Linnavalitsuse 07.08.2019 korraldusega nr 694 algatati Haapsalus Niine tn 49 kinnistu detailplaneeringu koostamine, kinnitati lähteseisukohad ja otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist. Planeeritav ala, suurusega 2597 m2, asub Niine tänava elamupiirkonnas. Planeeringu koostamise eesmärk on muuta osaliselt kinnistu kehtivat ehitusõigust üürikorteritega elamu püstitamiseks. Planeeritakse suurendada elamu maksimaalset kõrgust. Krundi kasutamise sihtostarvet, hoonete suurimat lubatud arvu ja suurimat lubatud ehitisealust pinda ei muudeta. Algatatud detailplaneering vastab linna üldplaneeringule. Kavandatud tegevus ei kuulu olulise keskkonnamõju tegevuste hulka, eelhinnangu andmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise kaalumine ei ole vajalik.