Haapsalu linna restaureerimistoetuse taotluste vastuvõtt on lõppenud!

Haapsalu linna arhitektuuripärandi, linnaehitusliku eripära ja ajalooliselt väljakujunenud miljööpiirkondade säilitamisele ja kaitsmisele kaasa aitamiseks, avab linnavalitsus 2019. aasta restaureerimistoetuse taotluste vastuvõtu.

Toetuse sihtotstarbeks on Haapsalu linna muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikel aladel asuvate, enne 1944. a ehitatud hoonete ja rajatiste avariilise olukorra likvideerimine, arhitektuursete detailide (rõdud, trepid, sambad, piirded, varikatused, jne), avatäidete (uksed, aknad, luugid, jne), piirdeaedade restaureerimine ja taastamine.

Toetust võivad taotleda juriidilised ja füüsilised isikud, kelle omandis on toetatav ehitis. Toetust makstakse ühe taotluse alusel teostatud tööde maksumusest kuni 50% ulatuses, kuid mitte rohkem kui 2000 eurot.

Restaureerimistoetus Te jaoks  on 2019. aasta linnaeelarves planeeritud kokku 10 000 eurot. Taotlusi võetakse vastu ja toetusi määratakse jooksvalt.

Taotlused tuleb esitada linnavalitsuse sekretärile või e-posti aadressil: hlv@haapsalulv.ee

Lisainfo:
Ülla Paras
Arenguspetsialist
Haapsalu Linnavalitsus
Posti 34, 90504 Haapsalu
Tel 4725346, 53462673