ABIVAJAVAST JA HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMISE JUHEND

MÕISTED

Abivajav laps

Abivajava lapse puhul ei ole tagatud tema turvatunne, areng ja heaolu. Lapse abivajadus võib tuleneda tema võimalikust väärkohtlemisest (sh vägivallast ja hooletusse jätmisest), aga ka tema sotsiaalsest või hariduslikust erivajadusest, pere toimetulekuraskustest jne. Lapse abistamiseks ja kaitseks suunatud tegevused hõlmavad lastekaitse- ja võrgustikutööd kõige laiemas tähenduses, sh sotsiaalteenuseid ja -toetusi ning koostööd lapse, tema pere ja lapsega kokkupuutuvate võrgustikuliikmete vahel. Lapse abistamisel tuleb lähtuda tema individuaalsetest vajadustest ja huvidest.

Hädaohus olev laps

Hädaohus oleva lapse puhul vajab kaitset tema elu ja tervis. Hädaoht lapse elule ja tervisele võib tuleneda nii välisest keskkonnast, teiste tegevusest kui ka lapse enda käitumisest. Hädaohu korral on lapse abivajadus niivõrd akuutne, et nõuab viivitamatut sekkumist, et ohtu ära hoida või lõpetada. Ohu tõrjumiseks võib olla vajalik lapse kiire toimetamine turvalistesse tingimustesse. Kui lapse on hädaohtu seadnud tema pere ja ühelgi muul moel ei ole võimalik ohtu tõrjuda, võib olla põhjendatud lapse eraldamine perekonnast. Lapse vastu suunatud süüteo toimepanemise kahtlus (sh füüsiline või seksuaalne vägivald; elu ja tervist ohustav hooletusse jätmine; jne) on kriminaal- või väärteomenetluse algatamise aluseks.

ABIVAJAVAST LAPSEST TEATAMINE

Lastekaitseseadus sätestab, et kõigil isikutel, kellel on olemas teave abivajavast või hädaohus olevast lapsest, on kohustus sellest teatada. Teade tuleb saata Haapsalu linnavalitsusele e-kirja teel info{ätt}haapsalulv.ee või telefonil +372 4725300. Haapsalu Linnavalitsuses töötab kaks lastega tegelevat spetsialisti:

Kaasi Almers

amet: lastehoolekande spetsialist

telefon:  472 5350, ; 56696420

e-post:  erika.koplimaa{ätt}haapsalulv.ee
 

Külli Sööt

Lastekaitse spetsialist

E-mail: kulli.soot{ätt}haapsalulv.ee

Telefon: 472 5337

 

Gerda Roosfeld

Lastekaitse spetsialist

E-mail: gerda.roosfeld{ätt}haapsalulv.ee

Telefon: 472 5327

 

Töövälisel ajal  (24h) saab helistada üle Eestisele lasteabitelefonile 116111.

Haapsalu linnavalituse lastekaitse töötaja hakkab saadud infoga tegelema esimesel võimalusel ning otsustab 10 päeva jooksul, kas on vajalik algatada juhtumimenetlus või ei. Selleks tuleb hinnata lapse heaolu ning välja selgitada tema abivajadus.

Teade abivajava lapse kohta kantakse lastekaitsetöötaja poolt STAR'i. Eraldi toimingutena tuleb sisse kanda kõik tegevused, mis antud lapse ja tema perega tehakse. Seejuures on oluline selgitada välja ka lapse arvamus. Lapse arvamuse väljaselgitamisel kasutakse eakoahseid tehnikaid: joonistamine, lause lõpetamise kaardid, karu kaardid, mängimine lapse kodus mänguasjadega või muul viisil. Lapse arvamus dokumenteeritakse ja sisestaks samuti STAR'i.

Näited abivajava lapse kohta:

-          Laps elab üksi

-          Laps vajab erispetsialisti abi, aga vanem ei tunnista seda, ei oska abi küsida, vms

-          Laps ei täida koolikohustust

-          Laps jooksis kodust ära

-          Laps pani toime süüteo

HÄDAOHUS OLEVAST LAPSEST TEATAMINE

Hädaohus olevast lapsest tuleb teavitada viivitamatult numbril 112 või tööajal helista Haapsalu Linnavalitsusse.

Kui hädaoht on põhjustatud tema kodusest olukorrast, siis eraldatakse laps perekonnast ja paigutatakse ta SA Haapsalu Hoolekandekskusesse. Juhtumiga hakkab edasi töötama lastekaitse töötaja, kes vestleb vanematega, lapsega ning vajadusel teiste võrgustiku liikmetega (politseiga) ning hindab lapse heaolu. Kui on vajalik laps eraldada perekonnast pikemaks perioodiks, siis peab lastekaitse töötja tegema kohtule 72h jooksul vastavasisulise avalduse.

Samal ajal tuleb teha paralleelselt tööd lapse päritolu perekonnaga ning pakkuda neile erinevaid toetavaid teenuseid, et laps saaks tagasi koju pöörduda. Teisalt peab olema kindel, et tagasi koju pöördudes on lapse turvalisus ning heaolu tagatud. Hädaohus olevad lapsed kannab lastekaitsetöötja STAR' ning lisab toimingute alt tehtud tegevused lapse ja perekonnaga.

Hädaohus olevate laste näited:

-          Laps on vägivalla ohver

-          Laps on tõsiselt haige

-          Laps üritas enesetappu

-          Laps on tugevas alatoitumuses

-          Laps pani toime süüteo

-          Lapse elukeskkond ei ole tema jaoks turvaline