Koalitsioonilepe Haapsalu linnas aastateks 2021-2025

HARI valimisliidu ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonileping

Haapsalu linnas aastateks 2021–2025

 

HARI valimisliidu ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonileping on koostatud mõlema osapoole heast tahtest lähtuvalt. Koalitsioonileppe aluseks on 2021. aasta kohalike omavalitsuse valimistel antud valimislubadused, ühised kavatsused. Püüame ellu viia mõlemas valimisprogrammis antud lubadused, milledest tähtsamad toome esile koalitsioonilepingus. HARI valimisliidu ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonilepingu vääramatud lisad on mõlema osapoole valimisprogrammid.

 

 • Toetame igati raudtee ehitamist Turbast- Rohukülani.
 • Remondime Tamme ja Raudtee tänavad ning Metsa tänava Nurme ja Vaba tänava vahelisel lõigul. Alustame Lihula maantee remondiga.
 • Korrastame võimalikult suures mahus teid ja tänavaid ning jätkame maapiirkonna teede mustkatte alla viimist
 • Rajame kõnniteed: Männiku teele, Lihula maanteele viaduktist (kuni Est -Transini).
 • Otsime vahendeid, et rajada kergliiklustee Herjava tee äärde.
 • Valgustame bussipeatused. Rajame istumiskohad peatustesse. Paigaldame uusi ootepaviljone.
 • Korrastame parkimise Haapsalu kesklinnas . Rajame uued parklad Vaba tänava ja Vee tänava piirkonda ning Kastani elamurajooni. Rajame parklatesse elektriautode laadimisjaamu.
 • Lõpetame Väikese Viigi ringi asfalteerimise ja alustame kaldakindlustuse taastamisega. 
 • Teeme arhitektuurikonkursi Lossiplatsi korrastamiseks ning riigi-ja linnamaja ehitamiseks.
 • Ehitame koostöös Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsiga riigi- ja linnamaja Lossiplatsile politseihoone kõrvale, et parandada avalike teenuste kättesaadavust. Viime linnavalitsuse uude hoonesse.
 • Leiame kooli- ja lasteaialastele sobiva õppetöö vormi, avame vajadusel erirühma, tasemegrupi, eriklassi, korraldame üksühele õppe võiindividuaalse juhendamise.
 • Otsime koostöös riigiga võimalusi alushariduse keskkonna parandamiseks. 
 • Kaasajastame lasteaedade hoonete sisustuse ja õuealad.
 • Tagame koolides ja lasteaedades turvalise õpi- ja kasvukeskkonna, toetame tõenduspõhiste kiusamisvastaste programmide rakendamist lasteaedades ja koolides nt. VEPA, KIVA, Vaikuseminutid.
 • Arendame edasi Haapsalu Hariduse Tugiteenuste Keskuse tegevust , et psühholoogi, logopeedi, eripedagoogi, sotsiaalpedagoogi ja pereterapeudi teenused jõuaksid abivajajateni.
 • Tõstame töötasu linna eelarvelistel haridustöötajatel, sh. lasteaia- ja huvikoolide õpetajad, noorsootöötajad, ringijuhid, tugispetsialistid.
 • Remondime Uuemõisa mõisa idatiiva.
 • Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kavandame Viigi kooli uue õppehoone ehituse Kuuse 1 alale ja võtame plaani uue kooli pidamise.
 • Leiame võimalused uute õpetajate ja arstide Haapsallu elama ja tööle tulemise toetamiseks.
 • Muudame linna- ja elukeskkonna inimsõbralikuks, ligipääsetavaks ja turvaliseks. Suurendame pinkide arvu.
 • Muudame linnakeskkonna jalgrattasõbralikumaks.
  Rajame jalgrattateid ja -parklaid.
 • Hooldame heaperemehelikult olamasolevat sporditaristut, sh. teeme Haapsalu ujulale kapitaalremondi.
 • Arendama  Wiedemanni Spordihoone jõusaali multifunktsionaalseks treeningukeskuseks.
 • Hoiame elujõulisena Haapsalu ja Ridala traditsioonilised kultuuriüritused, mitmekesistame talvehooaja kultuuriprogrammi.
 • Teeme igakülgset koostööd SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumidega. Aitame kaasa piiskopilinnuse arendamisele aastaringse turismiatraktsioonina.
 • Koostöös külaseltside ja maaomanikega taastame mereäärsete matkaradade võrgustikku, korrastame rannaalade jalutusteid.
 • Rajame Rannarootsi muuseumi ja Veskiviigi sadama vahelisele alale rannapromenaadi.
 • Kaasajastame Ernst Enno pargi ja korrastame teised Haapsalu pargialad.
 • Tagame iseseisva toimetuleku toetamiseks kättesaadavad, paindlikud, vajadustele vastavad ning heal tasemel hoolekandeteenused eakatele ja erivajadustega inimestele - koduteenused, isikliku abistamise ning tugiisiku teenuse.
 • Planeerime Seeniorite maja ehituse.
 • Linna keskkonna arendamisel arvestame erinevate sihtgruppide vajaduste ja kasutusmugavusega, sh ehitades avalikke tualette, paigaldades pinke elurajoonidesse ja peamistele käiguteedele.
 • Alustame Potisepa, Aiavilja puhkeala arendamisega. Rajame sinna universaalse spordiväljaku.
 • Korrastame Aafrika ranna mänguväljaku ja rannaosa.
 • Korrastame avalikud mänguväljakud ja muudame need ohutumaks.
 • Jätkame laste mänguväljakute ja pallimängude platside rajamist maapiirkondade keskustesse ja küladesse.
 • Teeme valmis Panga küla skatepargi.
 • Rajame Paralepa rulapargi asemele pumptracki.
 • Jätkame Haapsalu turu arendamist ja korrastamist, ehitame uue turuhoone.
 • Rajame Bürgermeister Holmi munitsipaalsadama.
 • Arendame ja korrastame koostöös külaseltsidega supluskohti: Pullapää rand, Pusku sadama ujumisala, Topu sadama puhkeala.
 • Ehitame Vasikaholmi rannahoone väikese kohviku, tualettide, duši ja rannatarvete laenutusega.
 • Rajame Vasikaholmi randa pontoonidest ujula.
 • Teeme Vasikaholmi randa vette mineku raja  ratastooli kasutajatele.
 • Korraldame Paralepa rannaala ideekonkursi. Otsime erainvestorit, kes rajaks universaalse rannahoone. Hoiame ranna korras.
 • Süvendame Jaama oja suudme ja ehitame paatidele randumissilla, tekitame võimalused kalapaatide randumiseks. 
 • Ehitame avaliku slipi koos parkimisvõimalustega Bürgermeister Holmi algusesse.
 • Süvendame Rannarootsi muuseumi sadama sissepääsu.
 • Kaasajastame Haapsalu bussijaama.
 • Võtame Paralepa metsad kaitse alla.

 

Lepingu lisad:

1. Ametikohtade jaotus.

2. HARI Valimisliidu valimisprogramm.

3. Eesti Keskerakonna Haapsalu valimisprogramm

 

  HARI Valimisliidu nimel                                                       Urmas Sukles

  Eesti Keskerakonna valimisnimekirja nimel                    Jaanus Karilaid

 

Lisa 1

Volikogu esimees, linnapea

Linnavolikogu esimehe kandidaadi esitab volikogule Eesti Keskerakond.

Linnavolikogu aseesimehe kandidaadi esitab volikogule HARI VL.

Linnapea kandidaadi esitab volikogule HARI VL.

 

Linnavalitsuse liikmed

Linnavalitsus on maksimaalselt  5-liikmeline: linnapea ja kuni 4 aselinnapead. Maksimaalselt kaks kandidaati esitab Eesti Keskerakond ja maksimaalselt kaks kandidaati esitab VL HARI.

 

Volikogu komisjonide esimehed

Koalitsioon esitab volikogule komisjonide esimeeste kandidaadid järgmiselt:

Planeeringu ja Kommunaalkomisjon - HARI VL

Eelarve ja Rahanduskomisjon - HARI VL

Sotsiaal ja Õiguskomisjon - HARI VL

Haridus ja Kultuurikomisjon - Eesti Keskerakond

Koalitsioon teeb opositsioonile ettepaneku esitada kandidaat revisjonikomisjoni esimehe kohale.