Koalitsioonilepe Haapsalu linnas aastateks 2017-2021

23.10.17

Haapsalu ja Ridala valimisliidu HARI valimisnimekirja ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonileping

Haapsalu linnas aastateks 2017–2021

 

Haapsalu ja Ridala valimisliidu HARI valimisnimekirja ja Eesti Keskerakonna valimisnimekirja koalitsioonileping on koostatud mõlema osapoole heast tahtest lähtuvalt. Koalitsioonileppe aluseks on 2017. aasta kohalike omavalitsuse valimistel antud valimislubadused, ühised kavatsused ning Haapsalu ja Ridala ühinemislepe. Püüame ellu viia mõlemas valimisprogrammis antud lubadused, millest tähtsamad toome esile koalitsioonilepingus.

 

 

 1. Ehitame Haapsalu Põhikoolile uue koolimaja ja tagame kaasaegse õpikeskkonna.
 2. Renoveerime Haapsalu Linna Algkooli.
 3. Ehitame Haapsallu muusikakooli.
 4. Rajame Kuuse 1 hoonesse loome- ja vabaajakeskuse ning võimalused kaugtöö tegemiseks. Plaanime keskusesse noorte huvikeskust, INNOKAT, sise- ja välirulaparki ning koostöös Haapsalu kolledžiga e-spordi keskust.
 5. Tagame Haapsalu huvikoolide kättesaadavuse maapiirkonnas. Lisaks kunstikoolile avame  Panga külas spordikooli treeningrühmad.
 6. Tagame Panga spordihoones aktiivse tegevuse.
 7. Uuendame jalgpalli kunstmuru väljakut.
 8. Ehitame staadionile rulapargi.
 9. Kaasajastame Krahviaia tennisekeskuse.
 10. Rajame laste mänguväljakuid. Esmalt Panga külla.
 11. Renoveerime ja laiendame Uuemõisa Lasteaed-Algkooli.
 12. Vabastame lasteaialapsed toiduraha maksmise kohustusest.
 13. Tõstame kõikide linna finantseeritavate allasutuste töötajate palkasid.
 14. Tagame venekeelse põhihariduse omandamise võimaluse Haapsalus.
 15. Parandame koolides ja lasteaedades tugiteenuste kättesaadavust.
 16. Tõhustame koostööd noortevolikoguga.
 17. Eriti talendikatel lastel aitame annet edasi arendada.
 18. Korraldame noortelaagreid ja kursuseid tööharjumuse loomiseks.
 19. Tagame õpilastele ja pensionäridele tasuta bussisõidu.
 20. Suurendame kogukonnateenuste kättesaadavust nii maal kui ka linnas.
 21. Arendame sotsiaal- ja koduhooldusteenuseid.
 22. Laiendame sotsiaaltransporditeenuse kättesaadavust.
 23. Remondime seltsimajad ja toetame sealseid tegevusi.
 24. Hoiame elujõulisena Haapsalu ja Ridala traditsioonilised kultuuriüritused ning mitmekesistame talvehooaja kultuuriprogrammi.
 25. Kaasame Ridala Haapsalu turismikuvandisse. Toetame igakülgselt maapiirkonna turismiettevõtjaid, aidates neil osaleda turismialastes programmides.
 26. Toetame rannikuala matkatee rajamist ja hooldamist.
 27. Suurendame kaasava eelarve mahtu ja loome kaks piirkonda ettepanekute tegemiseks.
 28. Osaleme aktiivselt Läänemaa Arenduskeskuse juhtimises ja kujundame Läänemaa Arenduskeskusest ettevõtlusveduri.
 29. Teeme igakülgset koostööd Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskuse, TLÜ Haapsalu Kolledži, Haapsalu Kutsehariduskeskuse, Läänemaa Ühisgümnaasiumi ja Haapsalu Viigi kooliga.
 30. Hoiame renoveeritud sadamad heas korras ja jätkame Puise, Topu ja Pusku sadamate taristu väljaehitamist.
 31. Avame pääsud merele Matsalu lahe äärsetes (Haeska, Kiideva ja Puise) sadamates, Jaama oja suudmealal (kalaturg) ja Õhtu-Kalda lautrikohas.
 32. Toetame reservpääste üksust, Haapsalu ja Ridala vabatahtlikke merepäästjaid, Ridala Pritsumeeste Seltsi ning abipolitseid.
 33. Arendame ja korrastame supluskohti nii linnas kui ka maal.
 34. Teeme korda bussipeatused.
 35. Muudame linnakeskkonna invasõbralikumaks.
 36. Korrastame võimalikult suures mahus teid ja tänavaid ning jätkame Ridala piirkonna teede mustkattega katmist.
 37. Remondime või ehitame aastas vähemalt 500 meetrit kõnniteid.
 38. Muudame koolibussiteed tolmuvabaks.
 39. Lahendame Herjava küla Nurmoja piirkonna teede maaküsimuse.
 40. Koostöös riigiga remondime Haapsalut läbiva Tallinna maantee Randsalust Paralepani ja Lihula maantee Haapsalu linna osa koos viaduktiga.
 41. Rekonstrueerime tänavavalgustuse Uuemõisas, Paralepas ja hajaasustuse keskustes.
 42. Seisame kergliiklusteede rajamise eest lõikudel Panga küla – Jõõdre, Haapsalu – Jõõdre ja Herjava teel.
 43. Korrastame Haapsalus parkimist.
 44. Toetame hajaasustuse programmi raames vähemalt 20 majapidamist (projekti) aastas (vesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid hajaasustuse piirkonna majapidamistele).
 45. Arendame edasi Uuemõisa tööstusala, Haapsalu Holmi ja Tööstuse tn tööstusalasid, sh varustame tööstusalad puuduvate infrastruktuuridega (tänavavõrgustik, elekter, vesi, kanalisatsioon jne). Muudame tolmuvabaks ligipääsud Westmeri ja Grand Holm Marina sadamatesse.
 46. Jätkame Haapsalu turu arendamist ja korrastamist.
 47. Toome Haapsalu Tagalahe rannaalale veised, kes looduskeskkonda parandavad.
 48. Arendame ülikiire interneti kättesaadavust.
 49. Toetame Haapsalu Piiskopilinnuse arendamist.

50.   Toetame ja teeme igakülgset koostööd Riigikogu ja Vabariigi Valitsusega, et raudtee rajataks Turbast-Rohukülani.

 

 

Lepingu lisad:

1. Ametikohtade jaotus.

2. Valimisliidu HARI valimisprogramm.

3. Eesti Keskerakonna valimisprogramm

 

 

 

 

 

 Haapsalu-Ridala valimisliidu HARI nimel                     Urmas Sukles

 

 

 

 Eesti Keskerakonna valimisnimekirja nimel                    Jaanus Karilaid


 

Lisa 1.

 

Volikogu esimees, linnapea

Linnavolikogu esimehe kandidaadi esitab volikogule Eesti Keskerakond.

Linnavolikogu aseesimehe kandidaadi esitab volikogule VL HARI.

Linnapea kandidaadi esitab volikogule VL HARI.

 

Linnavalitsuse liikmed

Linnavalitsus on 5-liikmeline:

Linnapea, 4 aselinnapead.

Linnapea teeb ettepaneku volikogule kinnitada 4 aselinnapead, kaks kandidaati esitab Eesti Keskerakond ja kaks kandidaati esitab VL HARI.

 

Volikogu komisjonide esimehed

Koalitsioon esitab volikogule komisjonide esimeeste kandidaadid järgmiselt:

Planeeringu ja Kommunaalkomisjon - VL HARI

Eelarve ja Rahanduskomisjon - VL HARI

Sotsiaal ja Õiguskomisjon - Eesti Keskerakond

Haridus ja Kultuurikomisjon - Eesti Keskerakond

 

Koalitsioon teeb opositsioonile ettepaneku esitada kandidaat revisjonikomisjoni esimehe kohale.

 

 

Lisa 2.

 

Valimisliit HARI
Haapsalu ja Ridala – teineteist täiendades

HARI on apoliitiline ja erakondadeväline inimeste ühendus. Meie liitu kuuluvad tegusad inimesed Haapsalu linna ja Ridala valla erinevatest piirkondadest.
Haapsalu ja Ridala valimisliit HARI ühendab linna ja maapiirkonna ühtseks tervikuks.

Valimisliidu HARI" programm aastateks 2017–2022.

 

TURVALISE ELUKESKKONNAGA HAAPSALU

ü  Korrastame võimalikult suures mahus teid ja tänavaid ning jätkame Ridala piirkonna teede mustkatte alla viimist.

ü  Koostame teede remondi pingerea. Oleme teadlikud, et järgmised tänavad on eriti halvas seisus ning vajavad kiiret lahendust: Haapsalus Staadioni tänav, Supeluse tänav, Ungru tee, Metsa tänav, Tamme tänav, Raudtee tänav ja Panga keskuse teed.

ü  Korrastame vähemalt 500 meetrit kõnniteid aastas.

ü  Parandame liikumispuudega inimeste liikumisvõimalusi.

ü  Rajame kõnniteed:
- Lihula maanteele viaduktist Valgevälja karjäärini;
- Tamme tänavale Pihlaka tänava ja Lihula maantee vahelisele lõigule;
- Tallinna maanteele Randsalu ja Niine tänavate vahelisele lõigule;
- Männiku teele.

ü  Otsime vahendeid, et rajada kergliiklusteed lõikudele Silma tee – Tallinna maantee, Jõõdre – Haapsalu, Jõõdre – Panga küla ning Kiltsi – Rohuküla;

ü  Rajame kergliiklustee lõigule Randsalu – Paralepa;

ü  Arendame välja Haapsalu Holmi ja Oja tänava tööstusalade tänavavõrgustiku, muudame tolmuvabaks ligipääsud Westmeri ja Grand Holm Marina sadamatele;

ü  Jätkame Haapsalu turu arendamist ja korrastamist;

ü  Kaasajastame ja rajame tänavavalgustust asulatesse ning küladesse;

ü  Valgustame bussipeatused. Rajame istumiskohad peatustesse;

ü  Muudame linnakeskkonna jalgrattasõbralikumaks;

ü  Leiame lahendused metsa alla tekkivate prügilate vähendamiseks ja süüdlaste tabamiseks;

ü  Toome Haapsalu Tagalahe rannaalale veised, kes looduskeskkonda parandavad;

ü  Jätkame Hajaasustusprogrammis osalemist;

ü  Tõstame kaasava eelarve mahtu ja loome kaks piirkonda (Haapsalu, Ridala) ettepanekute tegemiseks;

ü  Laiendame Haapsalu kommunaalasutuste (Haapsalu Linnahooldus ja Haapsalu Veevärk) tegevuspiirkonda Ridalasse;

ü  Jätkame ja suurendame koostööd talihooldusel ning kommunaalteenuste pakkumisel kohalike teenusepakkujatega;

ü  Arendame Rannarootsi muuseumi ja Promenaadi hotelli vahelisel alal kulgevat rannapromenaadi;

ü  Arendame ülikiire interneti kättesaadavust Haapsalus ja Ridalas;

ü  Muudame videovalve abil Haapsalu kesklinna ja külad turvalisemaks;

ü  Paneme lõpu suvisele parkimisanarhiale;

ü  Toetame turvalise Haapsalu-Ridala alustaladeks olevat naabrivalvet, kogukonna turvateenust ja abipolitseid;

ü  Hoiame omavalitsusest sõltuvad kommunaalkulud kontrolli all;

ü  Remondime ja leiame rakenduse Uuemõisa mõisahoonele.

HAAPSALU TAGAB KVALITEETSE HARIDUSE

ü  Viime lõpule Haapsalu Põhikooli ehitamise;

ü  Renoveerime Haapsalu linna algkooli;

ü  Remondime Ridala Põhikooli;

ü  Ehitame Haapsallu muusikakooli;

ü  Rajame Kuuse 1 hoonesse loome- ja vabaajakeskuse ning võimalused kaugtöö tegemiseks;

ü  Laiendame Uuemõisa Lasteaed  ̶  Algkooli;

ü  Toetame lasteaia toidupäeva maksumuse vähendamist;

ü  Tagame lasteaiakohad kõigile soovijatele;

ü  Tõstame lasteaiaõpetajate ja abiõpetajate palkasid;

ü  Tõstame huvihariduse töötajate palkasid;

ü  Tagame kvaliteetse lasteaia teenuse (toit, keskkond, turvalisus, õpetajate professionaalsus ja vajalikud tugiteenused, erirühmad);

ü  Arendame paindlikku lapsehoiuteenust;

ü  Tagame lastele koolis ja lasteaias sobiva õppetöö vormi, vajadusel õpiabi või sobiliku tasemerühma/-klassi;

ü  Tagame koolides turvalise õpikeskkonna ja tugiteenuste kättesaadavuse (logopeed, eripedagoog, psühholoog, sotsiaalpedagoog);

ü  Eriti talendikatel lastel aitame nende annet veelgi arendada;

ü  Võimaldame kolme ja enama alaealise lapsega peredele tasuta huviringid ja lasteaia;

ü  Tagame õpilastele vajaduspõhiselt tasuta bussisõidu kooli ja huvikooli;

ü  Kindlustame täiskasvanutele põhi- ja gümnaasiumihariduse saamise võimaluse;

ü  Teeme igakülgset koostööd Haapsalu Kolledži, Haapsalu Kutsehariduskeskuse ja Viigi kooliga;

ü  Tagame venekeelse põhihariduse omandamise võimaluse Haapsalus.

 

HAAPSALU – TERVISELINN

ü  Oleme hea omanik Läänemaa Haiglale. Toetame perearstikeskuse loomist haiglasse;

ü  Parandame eriarstiabi kättesaadavust;

ü  Leiame võimalused noorte pedagoogide ja arstide Haapsallu elama ja tööle tulemise toetamiseks.

 

 

HAAPSALU – KULTUURNE TURISMILINN

ü  Loome seltsingutoetuse. See on kultuuri ja huvitegevusega tegelevate seltsingute toetamine nii rahaliselt kui ka abina taotluste koostamisel;

ü  Korrastame seltsimajad;

ü  Arendame ja toetame huvitegevusi;

ü  Kaasame Ridala piirkonna Haapsalu turismikuvandisse. Toetame kogu piirkonna turismipotentsiaali edendamist Läänemaa Turismi kaudu;

ü  Toetame kultuurikollektiive ja aitame korraldada nende tegevust;

ü  Toetame Haapsalu salli kudumise traditsiooni;

ü  Hoiame elujõulisena Haapsalu ja Ridala traditsioonilised kultuuriüritused, mitmekesistame talvehooaja kultuuriprogrammi;

ü  Teeme igakülgset koostööd SA Haapsalu ja Läänemaa muuseumidega. Aitame kaasa piiskopilinnuse muutmisele aastaringseks turismiatraktsiooniks.


HAAPSALU EI JÄTA KEDAGI HÄTTA

ü  Suurendame kogukonnateenuse valikut ja kättesaadavust. Sihtgruppideks puuetega inimesed, eakad, suured pered, omastehooldajad, toidupank jne;

ü  Toetame sotsiaalvaldkonnas tegutsevaid ühendusi;

ü  Laiendame sotsiaaltranspordi teenust maapiirkonda;

ü  Arendame tugiteenuseid – tugiisikuteenus, isikliku abistaja teenus, koduteenused;

ü  Kohandame kortereid puuetega inimeste vajaduste kohaselt;

ü  Koostöös riigiga ehitame munitsipaaleluruume sotsiaalsete probleemidega inimestele;

ü  Tõstame sotsiaalsfääri töötajate palkasid;

ü  Ühtlustame Haapsalu ja Ridala eakate huvitegevuse kättesaadavust;

ü  Ühtlustame ja tõstame Haapsalu ja Ridala toetuste määrasid;

ü  Toetame Toidupanga tegevust.

ü   


HAAPSALU ON NOORTELE

ü  Loome e-spordi keskuse kolledži või Kuuse 1 ruumidesse;

ü  Arendame olemasolevaid noortekeskuseid ja toetame noortekeskuste tegevusi, mis aitavad muukeelsetel noortel integreeruda Eesti ühiskonda;

ü  Organiseerime noortele laagreid ja kursuseid tööharjumuse loomiseks;

ü  Toetame Innoka tegevust ja leiame Innokale ruumid Kuuse 1 vabaaja keskusesse;

ü  Toome rulapargi Paralepast Haapsalu staadionile ning mitmekesistame atraktsioonide valikut;

ü  Rajame rula sisepargi Kuuse 1 võimlasse;

ü  Rajame laste mänguväljakuid maapiirkondade keskustesse ja küladesse;

ü  Korrastame avalikud mänguväljakud ja muudame need ohutumaks;

ü  Kaasajastame Kastani elurajooni lasteväljaku;

ü  Tõhustame koostööd Noortevolikoguga;

ü  Toetame noorte perede elama asumist maapiirkonda;

ü  Rajame uusi terviseradasid ning hooldame ja korrastame olemasolevaid;

ü  Arendame spordiväljakuid ja -platse Kastani elurajoonis ning Ridala asulates;

ü  Remondime Haapsalu kunstmuruga jalgpalliväljaku;

ü  Arendame Krahviaia tenniseväljakud tennisekeskuseks;

ü  Laiendame huvikoolide tegevust maapiirkonda.

 

HAAPSALU ON ETTEVÕTLIKE INIMESTE LINN

ü  Arendame koostöös Lääne-Eesti Arenduskeskuse ning Tervisedenduse ja Rehabilitatsiooni Kompetentsikeskusega ettevõtlust;

ü  Osaleme aktiivselt Läänemaa Arenduskeskuse juhtimises ning kujundame Läänemaa Arenduskeskusest ettevõtlusveduri;

ü  Teeme igakülgset koostööd Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikeskusega;

ü  Soodustame võimalikult bürokraatiavaba asjaajamist;

ü  Toetame Riisipere – Haapsalu raudtee rajamist;

ü  Toetame Noarootsi – Haapsalu silla ideed linna võimaluste kohaselt.


HAAPSALU ON MERELINN

ü  Arendame ja korrastame supluskohti nii linnas kui ka maal;

ü  Puhastame setetest Haeska, Kiideva ja Pusku merelepääsud;

ü  Arendame lõpuni Puise kalasadama;

ü  Arendame Jaama oja suudme Haapsalu Kalakeskuseks – puhastame Jaama oja suudme, süvendame ligipääsu ning rajame slipi ja parkimistingimused;

ü  Ehitame kalaturu tegutsemiseks vajaliku infrastruktuuri Jaama oja suudme kaldale;

ü  Korraldame ja aitame korraldada lastele kalandust ja mereeelu tutvustavaid laagreid;

ü  Toetame noorte purjetamisõpet;

ü  Algatame Kala Päeva ning kohaliku toidu festivalid;

ü  Viime linna arengukavasse sisse kalanduse alapeatüki;

ü  Toetame reservpääste üksust ning Haapsalu ja Rohuküla vabatahtlikke merepäästjaid.

 

HAAPSALU SÄRAB EESTIMAAL!

 

 

 

Lisa 3.

 

Eesti Keskerakonna programm Haapsalus ja Ridalas

  Lapsed ja noored 

 1. Ehitame valmis Haapsalu põhikoolile uue koolimaja ja tagame kaasaegse õpikeskkonna.
 2. Muudame vabaneva põhikooli hoone multifunktsionaalseks noortekeskuseks.
 3. Taotleme raha Haapsalu Linna Algkooli renoveerimiseks ja anname praeguse noortekeskuse maja algkoolile.
 4. Renoveerime Uuemõisa Lasteaed-Algkooli fassaadi ja siseruumid. Tagame võimaluse vajadusel kooli laiendamiseks põhikooliks.
 5. Ehitame Kuuse tn 1 majja muusikakoolile sobiva õppekeskkonna.
 6. Tagame täiskasvanutele põhikooli ja gümnaasiumi.
 7. Tagame venekeelsetele õpilastele emakeelse põhihariduse omandamise.
 8. Tagame Haapsalu huvikoolide kättesaadavuse ka maapiirkonnas. Lisaks kunstikoolile toome Panga külla spordikooli filiaali.
 9. Lõpetame Panga küla spordihoone renoveerimistööd ja avame hoones multifunktsionaalse keskuse (noortekeskus, kooli võimla, jõusaal, kauplus, postipunkt, seltsimaja).
 10. Vabastame lasteaialapsed toidurahast.
 11. Tagame õpilastele tasuta sõidu ühistranspordiga.
 12. Tagame koostöös lapsevanematega HEV lastele sobivad huvihariduse võimalused.
 13. Toetame innovatsioonikeskus INNOKAT ja leiame sobivad ruumid Kuuse tn 1 majas.
 14. Teeme sisemise skatepargi Kuuse tn 1 hoonesse.
 15. Ühtlustame huvikoolide õpetajate palgataseme õpetaja palgaga.
 16. Tagame lasteaiakoha kõigile soovijatele.
 17. Administreerime ühtselt avatud noortekeskused.
 18. Kaasame maapiirkonna noored avatud noorsootöösse läbi seltsimajades tegutsevate noorteringide.
 19. Loome noorsootöötaja ametikoha (täistöökoht) tegelemaks ühisprojektidega ja kaasamaks maapiirkonna noori avatud noorsootöösse.

  Taristu
 20. Arendame edasi Uuemõisa tööstusala, Haapsalu Holmide ja Tööstuse tn tööstusalasid, sh varustame tööstusalad puuduvate infrastruktuuridega - juurdepääsutee, elekter, vesi, kanalisatsioon vms.
 21. Hoiame renoveeritud sadamad heas korras ja jätkame Puise, Topu ja Pusku sadamate taristu väljaehitamist.
 22. Avame pääsud merele Matsalu lahe äärsetes (Haeska, Kiideva ja Puise) sadamates, Jaama oja suudmealal (kalaturg) ja Õhtu-Kalda lautrikohas.
 23. Toetame Hajaasustuse programmi suuremas mahus (vesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid hajaasustuse piirkonna majapidamistele). Vähemalt 20 majapidamist (projekti) aastas. 25-30 000 € aastas.
 24. Rekonstrueerime tänavavalgustuse Uuemõisas, Paralepas ja hajaasustuse keskustes. ( Panga ja Jõõdre külad.)
 25. Renoveerime Haeska tee (Haeska-Panga küla otsetee) tolmuvabaks.
 26. Teeme korda hajaasustuse bussipeatused. Paigaldame paviljonid, valgustuse ja ehitame välja bussiootealad.
 27. Teeme korda Haapsalu linna kõnniteed ja bussipeatused.
 28. Muudame linnakeskkonda invasõbralikumaks.
 29. Koostöös riigiga remondime riigimaanteed: Tallinna maantee ja Lihula maantee koos viaduktiga.
 30. Korraldame Haapsalu suvise üritusteaegse parkimise.
 31. Seisame  kergliiklustee rajamise eest Haapsalust Jõõdresse.
 32. Rajame kergliiklusteede võrgustiku Paralepa-Haapsalu-Uuemõisa linnastusse ja katkematu kergliiklustee Uuemõisast-Paraleppa.
 33. Toetame ja survestame raudtee rajamist Turbast-Rohukülani.
 34. Toetame rannikuala matkatee rajamist ja pikaajalist hooldust. (Üle-Euroopalise tähtsusega INTERREG Eesti-Läti programmist rahastatav matkatee.)

  Sotsiaaltöö
 35. Arendame sotsiaal- ja koduhooldusteenuseid maapiirkonnas.
 36. Arendame sotsiaaltööd toetavaid kogukonnateenuseid (saunateenus, supiköök, pesumaja, transport poodi/postkontorisse/arsti juurde/raamatukokku jms, majapidamistööd, küttepuude tegemine, ladumine jms.) nii maal kui linnas.
 37. Tagame pensionäridele tasuta sõidu ühistranspordiga.
 38. Laiendame sotsiaalmaja vabanevatesse muusikakooli ruumidesse.

  Kultuur, vaba aeg ja sport
 39. Jätkame suurürituste korraldamise traditsiooni Haapsalus ning kaasame ürituste korraldusmeeskonda maapiirkondade turismiettevõtjad.
 40. Renoveerime maapiirkonna seltsimajad (Asuküla, Haeska, Kiideva, Parila ja Võnnu).
 41. Loome koguduste kogukonnad ja laiendame neile kogukonnakeskustena toimimise toetuse.
 42. Anname tegevustoetust kultuuritegijatele.
 43. Toetame kogukondade üritusi.
 44. Teeme avalikku ruumi uusi sportimisvõimalusi.
 45. Arendame läbi Haapsalu spordibaaside uusi sportimisvõimalusi.
 46. Kaasajastame Krahviaia tennisekeskuse.
 47. Ehitame Haapsalu staadionile ekstreemspordi väljaku.
 48. Rajame puhkealad ja ujumiskohad Pullapää ninale (surfiparadiis), Valgevälja karjääri ja Haapsalu Väiksesse viiki.
 1. Loome Paralepa rannahoonesse matkakeskuse.

 

Elamumajandus

 1.   Rajame kompetentsikeskuse korteriühistute nõustamiseks ja toetamiseks. Haapsalu Linnamajanduse AS baasil.
 2. Toetame kortermaju majadevaheliste teede korrastamisel.
 3. Toetame vanalinna majade renoveerimist.
 4. Ei võõranda Haapsalu Linnamajnduse AS-i.

  Turvalisus
 5. Toetame vabatahtlikke tegevusi omavalitsuse eelarvest 12 000 eurot  – reservpäästerühm RPR, Ridala Pritsumeeste Selts (vabatahtlikud päästjad), merepääste, abipolitsei jt. 

  Kaasav eelarve
 6. Arvestame eelarve koostamisel elanike ettepanekutega kasutades iga-aastaselt kuni 50 000 € ulatuses kaasavat eelarvet.

  Ühistransport
 7.  Tagame maakonnaliinidel tasuta sõidu.

  Ühinemistoetus
 8. Ridala ja Haapsalu ühinemisel riigi poolt makstava ühinemistoetuse eeldatav suurus on ligikaudu 1 633 000 eurot. Täpne toetuse summa arvutatakse vastavalt Ridala ja Haapsalu elanike arvule 01.01.2017 seisuga.

Ühinemistoetuse kasutamises on kokku lepitud järgmiselt:

- Kergliiklustee ehitamine Randsalu Kiltsi – 100 000 eurot;
- Kergliiklustee Haapsalu Jõõdre -100 000 eurot;
- Võnnu, Asuküla, Haeska, Parila ja Kiideva seltsimajade renoveerimine – 250 000 eurot;
- Mäemõisa tervisepargi valgustuse rajamine – 50 000 eurot;
- Tänavavalgustuse rekonstrueerimine Ridala vallas 111 000 eurot;
- Haapsalu Põhikooli hoone projekteerimine, ehitus ja sisustus 150 000 eurot;
- Muusikakooli ruumide ehitamine300 000 eurot;
-  Sotsiaalmaja remont, teenuste laiendamine 72 000 eurot;
-  Haapsalu Linna Algkooli hoone remont 200 000 eurot.

 

Tagame nende investeeringute sihipärase elluviimise.

 

 

 

Toimetaja: TÕNU PARBUS