Kaasamise viisid ja partnerid

Peamisteks kaasamise viisideks on elanike ja kodanikuühenduste (sh küla- ja asumiseltside) kaasamine linna juhtimisse ja oma elukeskkonna arendamisse ning kogukondade kaasamine kodanikulähedaste igapäevateenuste osutamisse.

Külaselts/asumiselts  valdkonna mõistes on ühendus, mis on asustusüksuste ja asumite järgi määratletaval maa-alal kodanikuühenduse vormis moodustatud ja mille eesmärgiks on külaelu või asumi elukorralduse ja -keskkonna arendamine.

 

Kaasamine otsustusprotsessidesse

Kogukonna kaasamisel otsustusprotsessidesse on riigi ja kohaliku omavalitsuse ametlikult tunnustatud kontaktisik külas (mitme küla peale) külavanem ning linnalises piirkonnas asumivanem. Mandaadi saab külavanem/asumivanem elanike hääletusel ning tema õigused ja kohustused on linnavolikogu poolt kehtestatud statuudis.

 

Kaasamine kohaliku elu arendamisse

Kogukonna kaasamisel kohaliku elu arendamisse  on linnavalitsusele partneriks avalike teenuste  osutajatena koostöölepingute alusel vastavat võimekust omavad külaseltsid ning Hea tahte koostöökokkuleppe alusel kogukondade esindusi ühendav  Kogukondade Koda.

 

Kogukonnateenused

Maapiirkondade elu elavdamise võtmeteguriks on kogukonnateenuste pakkumine.

Keskustest kaugemate paikkondade  elukvaliteet hakkab  järjest enam sõltuma kohapealsete kogukondade  aktiivsusest. Juba praegu võib Eestimaal leida häid näiteid sellest, kuidas külakogukondade roll on suurenenud nii  kogukonnateenuste  kui ka avalike teenuste  pakkujatena.

Kogukonnateenus  valdkonna mõistes on teenuse pakkumine kogukonnale kogukonnaliikmete poolt või ühistegevus kohalike vajaduste rahuldamiseks. Kogukonnateenuse eesmärk on kohaliku arengu ja elukvaliteedi parandamine.

2017.a on  sõlmitud kolme aastased koostöölepingud seitsme külaseltsiga avalike teenuste osutamiseks sotsiaal-, kultuuri-, spordi- ja noorsootöö valdkondades.

MTÜ Kiideva Külaselts osutab koostöös Haapsalu sotsiaalmajaga koduhoolduse ja  supiköögi teenust Sinalepa paikkonnas;

MTÜ Ridala Spordiklubi korraldab koostöös linnavalitsusega maapiirkonna sporditööd;

MTÜ Asuküla Selts korraldab koostöös linnavalitsusega avatud noorsootööd (suvelaagrid, huvitegevus) Asuküla paikkonnas;

MTÜ Võnnu Noorte Selts korraldab koostöös linnavalitsusega avatud noorsootööd (huvitegevus) Võnnu paikkonnas;

MTÜ Rannarahva Kultuuriselts korraldab koostöös linnavalitsusega kultuurisündmusi Puise ninal;

MTÜ Haeska Külaselts korraldab koostöös linnavalitsusega kultuurisündmusi Haeska külas;

MTÜ Uuemõisa Ühing korraldab koostöös linnavalitsusega vabahariduslikku tegevust ja kultuurisündmusi Uuemõisa alevikus.