Heakord

Haapsalu linna haldusalas kehtivad praegu 28.02.2003 Haapsalu Linnavolikogu poolt kinnitatud määrusega nr 7 Haapsalu linna heakorraeeskiri ja endises Ridala osas kehtib veel 27.05.2014 Ridala Vallavolikogu poolt vastu võetud määrus nr 17 Ridala valla heakorraeeskiri.

 

Mõned näited heakorraeeskirjast

 • Ehitusobjektid peavad olema varustatud korrektse piirdega, mis tagab möödujate ohutuse ja väldib kõrvaliste isikute sattumise objektile.
 • Sõidukite pikemaajalisel parkimisel tuleb sõiduki kasutajal tagada, et pargitud sõidukid ei segaks avalikes kohtades lumekoristust ja muid heakorratöid. Sõidukeid võib pesta ainult selleks ettenähtud kohtades.
 • Trasside ja muude kommunikatsioonide valdajad peavad tagama liiklusohutuse ja kaasinimeste turvalisuse. Ohtlikud kohad peavad olema tähistatud.

Keelatud on:

 • prügi ,olmejäätmete või reostavate ainete ning materjalide paigutamine selleks mitteettenähtud kohtadesse;
 • avalikes kohtades olevate pinkide, piirete, prügikastide, lillekastide ja –vaaside, kuulutustahvlite, valgustite ja inventari rikkumine ja hävitamine;
 • avalikes kohtades kasvavate puude, põõsaste, lillede murdmine või muul viisil vigastamine ja kahjustamine, samuti muru kahjustamine; 
 • akendest ja rõdult vaipade, mööbli ja voodiriiete kloppimine või harjamine ning tolmu ja olmejäätmete väljaviskamine;
 • õhu saastamine suitsu, tolmu ja toksiliste ainetega;

Kinnisasja omanikud, valdajad ja ehitustöid tegevad ettevõtjad on kohustatud:

 • tagama, et kinnisasjal asuvad hoonete ja vallasasjade seisund ei ohustaks kaasinimesi;
 • aastaringselt puhastama ja korras hoidma oma kinnisasja territooriumi ja sellega kaasneva puhastusala, mis teede ja tänavate äärsetel kruntidel ulatub krundi laiuselt krundi piirist kuni sõiduteeni (k.a tänavarentslid). Vaidlused puhastusalade piiride üle lahendab linnavalitsus;
 • kärpima oma krundil kasvavate puude kõnnitee või sõidutee kohale madalamale kui 2 m ulatuvaid või liiklusmärke varjavaid oksi;
 • eemaldama katuselt, räästast või muudest kohtadest varisemisohtlikud kivid, plaadid, samuti lume ja jää ning vajadusel tähistama ohtliku ala;