Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

Hinnapakkumuse küsimine alla lihthanke

piirmäära jääva detailplaneeringu koostamiseks

Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2017 otsusega nr 215 algatati Haapsalu linnas  Lihula mnt , Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneering ja jäeti algatamata strateegilise keskkonnamõju hindamine. Otsusega kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad.

Planeeringu eesmärk on kavandada krunt ja ehitusõigus uue põhikooli ehitamiseks. Kooli eeldatav pind on 4100m2. Kool kavandatakse 648-le õpilasele. Kooli asukohta arvestades ei ole õpilastele vaja kavandada omaette sportimise ala ja spordisaale, vaid kasutatakse ära linna staadioni, spordihoone ja ujula võimalused.

Planeeringuala hõlmab staadioni, spordihoonete ja koolihoonete ala tervikuna, samuti ümbritsevatel tänavatel asuvaid parkimisalasid (u 78800m2). Planeeringuga ümber kavandatavat ala on u 18000 m2.

Planeeringu eskiislahenduse staadiumis on vaja planeeringualal kaaluda kahte võimalikku asukohta uue koolimaja ehitamiseks:

-          Lihula mnt äärne hoonestamata ala (ujula ja koolimaja vahel), Lihula mnt 10b, 10c;

-          Lihula mnt 12 krundil, lammutatava Nikolai kooli asukohale.

Eeldame asukoha valikute mahulist illustratsiooni.

Planeeringuala topo-geodeetiline alusplaan on koostamisel. Dendroloogiline hinnang on koostatud.

Palume Teil esitada hinnapakkumus Lihula mnt, Mulla ja Staadioni tänavate vahelise ala detailplaneeringu koostamiseks vastavalt Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2017 otsusele nr 215 ning lähteseisukohtadele. Hinnapakkumuses palume märkida tööde teostamise etapid koos hinnangulise ajakava ja maksumusega ning näidata tööde teostamise kogumaksumus ilma käibemaksuta ja koos käibemaksuga.

Märgime, et Töö eest tasumisel ettemaksu ei kohaldata. Detailplaneeringu väljamaksed jaotatakse kolmeks: 30 % pärast detailplaneeringu lähteseisukohtade ja eskiislahenduse tutvustavat avalikku arutelu, 50 % pärast detailplaneeringu vastuvõtmist kohaliku omavalitsuse poolt ja 20 % pärast detailplaneeringu kehtestamist kohaliku omavalitsuse poolt.

Palume Teil esitada hinnapakkumus hiljemalt 13.02.2017 kella 12.00. Pakkumust võib esitada ka enne määratud tähtaega. Pakkumus esitada e-postiga aadressil hlv{ätt}haapsalulv.ee või posti teel aadressil: Haapsalu Linnavalitsus, Posti 34, 90504, Haapsalu.

Pakkujalt eeldame varasemat suure avaliku huviga objekti planeerimise kogemust.

Lisad:

  1. Haapsalu Linnavolikogu 27.01.2017 otsus nr 215 (2 lehel);
  2. Detailplaneeringu lähteseisukohad (4 lehel);
  3. Detailplaneeringu ala skeem (1 lehel).


Lisainformatsiooni saab küsida : Aivar Sein - aivar.sein{ätt}haapsalulv.ee , 5229962

                                                     Anu Joost  - anu.joost{ätt}haapsalulv.ee, 5298117