« Tagasi

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Neljapäeval, 02. juulil 2020, kell 17.30. toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kruntide detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Planeeritava  ala suurus on u 30 000 m2. Detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta linnale kuuluvate Lossi tn 4 ja Masti tn 7 kinnistute piire ja määrata Masti tn 7 krundile ehitusõigus ja tingimused kunstmurukattega jalgpallihalli rajamiseks (suvel jalgpalliväljak, talvisel hooajal kaetud pneumokattega), krundi heakorra, haljastuse, tehnovõrkude, liiklus- ja parkimiskorralduse kavandamiseks. Kuna Uuemõisa Lasteaed-Algkooli võimlaks ja jalgpallitreeningute ning võistluste läbiviimiseks avalikku kasutusse kavandatav jalgpallihall on planeeritud muinsuskaitseala kaitsevööndisse, siis on planeeringule koostatud muinsuskaitse eritingimused. Planeeringulahendus ei muuda Ridala valla üldplaneeringut.

Eskiislahendusega saab tutvuda 16. juunist kuni 01. juulini 2020 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees ja lisatud failides

Info tel 5291959, 47 24447 või e-posti aadressil hlv@haapsalulv.ee

Tiitel DP eskiis

Seletuskiri

Uuemõisa pargi põhjaosa eritingimused

Lisad

Joonis 1

Joonis 2

Joonis 3

Joonis 4

Joonis 5

Vaade 1

Vaade 2

Vaade 3