« Tagasi

Sadama tn 16 detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

Haapsalu Linnavalitsus algatas 03.oktoobril 2018 otsusega nr 903 „Detailplaneeringu algatamine (Sadama tn 16, Haapsalu linn)" Haapsalu linnas Sadama tn 16 kinnistu detailplaneeringu. Sadama tn 16 sotsiaalmaa krundil paikneb SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus.

Kolmapäeval, 20.veebruaril 2019, kell 15.00 toimub Haapsalu linnavalitsuse saalis Sadama tn 16 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu. 

Planeeringuala suurus on 13555 m2 ja paikneb Haapsalu vanalinna muinsuskaitseala (reg. nr 27013) kaitsevööndis ja Holmide miljööväärtuslikul alal Tagalahe ääres P. Tšaikovski puiestee, Supeluse ja Sadama tänavate vahelisel segahoonestusega alal.

Planeeringuga kavatsetakse muuta krundi ehitusõigust, et laiendada olemasolevat rehabilitatsioonikeskust, püstitada patsientide majutushoone, ujula, galerii ja endise mudahoidla asukohta spordihoone ning rajada vajalik parkimine. Planeeringuga  täpsustatakse arhitektuurseid hoonestustingimusi, lahendatakse liiklus- ja parkimiskorraldus, tehnovõrkudega varustatus, heakorra ja haljastuse põhimõtted.  Eskiislahendus teeb ettepaneku muuta Haapsalu linna üldplaneeringut ranna ehituskeeluvööndi osas.

Eskiislahendusega saab tutvuda 14. kuni 20. veebruarini 2019 Haapsalu Linnavalitsuse fuajees.

Seletuskiri

Olemasolev olukord

Asendiplaan

Illustreeriv joonis

Eskiisjoonis

Kontaktvööndi funktsionaalsed seosed