« Tagasi

Haapsalu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 15.07.2021 – 13.08.2021.

Üldplaneering koostatakse Haapsalu linna haldusterritooriumi piires ning planeeringuala suurus on 272 km². Üldplaneeringuga määratakse Haapsalu linna pikaajalised ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused arengute elluviimiseks. Haapsalu linna üldplaneeringu eesmärgiks on ruumiliste eelduste loomine moodsa elukeskkonnaga keskkonnasõbraliku omavalitsuse arenguks, kus on säilinud miljööväärtuslik linnakeskkond, mitmekesise looduse ja piirkondliku omapäraga maapiirkond ning kus avalikud teenused on elanikele kodust kättesaadavas kauguses.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub elektrooniliselt linna kodulehel ja paberkandjal Haapsalu Linnavalitsuses, aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, lahtiolekuaegadel E-N kell 8.00-17.00 ja R kell 8-16.30. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta oma arvamust.

Arvamused ja ettepanekud palume esitada elektrooniliselt aadressil hlv@haapsalulv.ee või kirjalikult Haapsalu Linnavalitsuse aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, 90504.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 02.09.2021 kell 18.00 Ridala Põhikoolis ja 03.09.2021 kell 17.30 Haapsalu Linnavalitsuses.    

Joonised ja dokumendid avanevad klikates

Haapsalu linna üldplaneering 2030+ eelnõu

Lisa 1 Haapsalu linna üldplaneeringu eelnõu 2030+ joonised :
Maakasutus
Haapsalu linnastu väljavõte:
Tehniline taristu
Väärtused ja piirangud

Haapsalu linna üldplaneeringu digitaalne kaardirakendus

Lisa 2 Haapsalu linna üldplaneeringu muinsuskaitse eritingimused Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealale ja selle kaitsevööndile 
Lisa 2.1 Joonised
Lisa 2 2 Väärtuslikud vaated
Lisa 2.3 Ajaloolised fotod

Lisa 3 Haapsalu linna liikuvusuuring

Lisa 4 Haapsalu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) eelnõu

Lisa 5 Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Lisa 6 Ülevaade Haapsalu linnast (olemasolev olukord)

Lisa 7 Haapsalu linna ettevõtjate küsitluse kokkuvõte 

Lisa 8 Haapsalu linna väärtuslike põllumaade muudatused

Lisa 9 Ehituskeeluvööndi suurendamise ja vähendamise ettepanekud Haapsalu linna üldplaneeringus

Lisa 10 Keskkonnamüra hinnang,

Lisa 10-1 Mürakaardid

Lisa 11 Haapsalu linna üleujutusriskide maandamine, "Korduva üleujutusega ala piiri määramise ja vajadusel ehituskeeluvööndi suurendamise või vähendamise" uuring 

Lisa 12 Haapsalu linna arengusuunad