HAAPSALU LINNA ÜLDPLANEERINGU MUINSUSKAITSE ERITINGIMUSED HAAPSALU VANALINNA MUINSUSKAITSEALALE, SELLE KAITSEVÖÖNDILE, MILJÖÖVÄÄRTUSLIKELE ALADELE JA RAUDTEEJAAMA HOONETE ANSAMBLI KAITSEVÖÖNDILE

Haapsalu linna liikuvusuuring (Analüüs Haapsalu linna üldplaneeringu koostamiseks)

Haapsalu linna arengukava kohaselt on linna visiooniks olla aastal 2028 arenenud sotsiaalse ja tehnilise taristuga, moodsa elukeskkonnaga keskkonnasõbralik ja pereväärtusi hoidev omavalitsus, kus on säilinud miljööväärtuslik linnakeskkond, mitmekesise looduse ja piirkondliku omapäraga maapiirkond ning avalikud teenused on elanikele kodust kättesaadavas kauguses. Selle kõige saavutamiseks on oluline ka heal tasemel ühendused eri elanikegruppidele vastavalt nende eelistatud liikumisviisiga.
Uuringu eesmärgiks on tuua välja liikumiste pilt Haapsalu linnas ja teiste suuremate lähikonna keskuste vahel, analüüsida rahvastiku liikumisviise ja sihtkohti ning teha ettepanekud liikumisvõimaluste parandamiseks. Analüüsi tulemustele tuginedes tehakse töö teises osas ettepanekud liikumisvõimaluste parendamiseks üldplaneeringu üldistusastmes.
 
LOE LÄHEMALT KLIKATES: HAAPSALU LINNA LIIKUVUSUURING

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga 25.11.2019.

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus, peale arvamuste ja ettepanekute laekumist.

Dokumendid:

  1. Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK
  2. Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK lisa 2
  3. Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK laekunud ettepanekud lisa 3

Haapsalu linna üldplaneeringu mõttenope

Mõttenoppe veebiaadress on https://tinyurl.com/yxpwuct5

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus seisuga 19.08.2019

Haapsalu linna üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 19.08.2019.

Materjali koosseisus on ÜP lähteseisukohad ja KSH VTK, lähteseisukohtade Lisa 2 (ülevaade Haapsalu linnast), lähteseisukohtade kaardid maakasutusest, tehnilisest taristust ja väärtustest- piirangutest, mis on avalikustatud arvamusteks ja ettepanekuteks.

 

Dokumendid:

1.      Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus;

2.      Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK lisa 2 – ülevaade Haapsalu linnast;

3.      Haapsalu linna üldplaneering – maakasutus;

4.      Haapsalu linna üldplaneering – tehniline taristu;

5.      Haapsalu linna üldplaneering – väärtused ja piirangud.

Haapsalu linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 86 algatati Haapsalu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on kogu Haapsalu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsus nr 86

Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute ülevaatamine

Haapsalu Linnavolikogu vaatas üle Ridala Vallavolikogu 18.02.2010. a otsusega nr 38 ja Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006. a otsusega nr 84 kehtestatud üldplaneeringud ja neid muutvad detailplaneeringud ning luges need 25.05.2018 otsusega nr 69 kehtivateks, kinnitas Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute ülevaatamise aruanded.

Üldplaneering  on kehtiv koos üldplaneeringut muutvate detailplaneeringutega, mis on Ridala Vallavolikogu poolt kehtestatud peale 18.02.2010. a ja Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud peale 24.11.2006. a.

Haapsalu linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 69

Üldplaneeringud

Ridala valla üldplaneering

Ridala valla Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamise otsus nr 38 18. veebruar 2010

Lisa 1

Lisa 1-1

Lisa 1-2

Lisa 1-3

 

Ridala valla üldplaneeringu seletuskiri

Ridala valla üldplaneeringu kaart

Ridala valla üldplaneeringu kaart - keskused