Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+ avalik väljapanek

Haapsalu Linnavolikogu võttis 29.06.2023 otsusega nr 115 vastu Haapsalu linna üldplaneeringu 2030+. Haapsalu Linnavalitsus korraldab üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande (üldplaneeringu Lisa 4) avaliku väljapaneku ajavahemikul 17.07.2023 kuni 16.08.2023.

Üldplaneeringuga lahendatakse planeerimisseaduse § 75 lg 1 kohased kohalikule omavalitsusele pandud ülesanded.

Haapsalu linna üldplaneering on koostatud kogu Haapsalu linna kui omavalitsuse territooriumi kohta, planeeringuala piir ühtib omavalitsuse piiriga ning planeeringuala pindala on 272 km².

Üldplaneering annab ruumilise väljundi Haapsalu linna arengukavas seatud strateegilistele eesmärkidele. Kui arengukava vastab küsimustele miks ja mida, siis üldplaneeringu ülesandeks on vastata küsimustele, kus ja kuidas. Üldplaneeringuga määratakse tulevikku suunatud pikaajalised ruumilise arengu eesmärgid ja täpsemad tingimused, mille kaudu neid eesmärke ellu viiakse. Üldplaneeringus seatud kokkulepped ja reeglid on aluseks kohaliku omavalitsuse ruumiotsustele ja kinnistute omanike tegevustele.

Üldplaneeringule andis sisendi samaaegselt läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine (edaspidi KSH), mille käigus analüüsiti erinevaid keskkonnaaspekte üldplaneeringu koostamisel, et tagada linna jätkusuutlik ja tasakaalustatud ruumiline areng. KSH läbiviimise käigus kirjeldati, analüüsiti ja hinnati üldplaneeringu elluviimisega kaasneda võivaid olulisi keskkonna-, majanduslikke-, sotsiaalseid- ning kultuurilisi mõjusid, tehti ettepanekud soodsaima lahendusvariandi valikuks ning kavandati meetmed strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega kaasneva olulise ebasoodsa keskkonnamõju vältimiseks ja leevendamiseks. KSH ettepanekud on integreeritud üldplaneeringu teemavaldkondadesse ning mõjuhindamise tulemusi on arvestatud maakasutus- ja ehitustingimuste jms põhimõtete väljatöötamisel.

Üldplaneeringuga saab tutvuda elektrooniliselt Haapsalu linna kodulehel ja paberkandjal Haapsalu Linnavalitsuse hoone fuajees esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-17.00, reedeti kell 8.00-16.30.

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku ajal võivad kõik isikud esitada üldplaneeringule kirjalikke arvamusi.

Arvamused esitatakse kirjalikult aadressile: Haapsalu Linnavalitsus, Posti 34, Haapsalu linn, 90503 või e-postile:  hlv@haapsalulv.ee

Üldplaneeringu seletuskiri SIIT

Üldplaneeringu lisad  SIIT

Üldplaneeringule esitatud arvamused SIIT

Üldplaneeringu kooskõlastused SIIT

Üldplaneeringu interaktiivne kaardirakendus SIIT

Üldplaneeringu joonised SIIT

Haapsalu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 15.07.2021 – 13.08.2021.

Üldplaneering koostatakse Haapsalu linna haldusterritooriumi piires ning planeeringuala suurus on 272 km². Üldplaneeringuga määratakse Haapsalu linna pikaajalised ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused arengute elluviimiseks. Haapsalu linna üldplaneeringu eesmärgiks on ruumiliste eelduste loomine moodsa elukeskkonnaga keskkonnasõbraliku omavalitsuse arenguks, kus on säilinud miljööväärtuslik linnakeskkond, mitmekesise looduse ja piirkondliku omapäraga maapiirkond ning kus avalikud teenused on elanikele kodust kättesaadavas kauguses.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub elektrooniliselt linna kodulehel ja paberkandjal Haapsalu Linnavalitsuses, aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, lahtiolekuaegadel E-N kell 8.00-17.00 ja R kell 8-16.30. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta oma arvamust.

Arvamused ja ettepanekud palume esitada elektrooniliselt aadressil hlv@haapsalulv.ee või kirjalikult Haapsalu Linnavalitsuse aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, 90504.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 02.09.2021 kell 18.00 Ridala Põhikoolis ja 03.09.2021 kell 17.30 Haapsalu Linnavalitsuses.    

 

Ettepanekud üldplaneeringu mõttenoppe kaardirakendusest

Üldplaneeringu koostamise raames toimus 26.10–25.11.2019 ideekorje, mille käigus laekus kokku 101 ettepanekut (vt Joonis 1). Edasises analüüsis käsitleti 78 ettepanekut, millel olid olemas nii ruumikuju kui ka tehtud ettepanekut selgitav tekst. Ülejäänud 23 olid kas ebatäpselt või ekslikult sisestatud kirjed (asusid vallast oluliselt kaugemal) või oli ettepanekule jäetud selgitus lisamata.

Jooniselt nähtub, et suurem osa ettepanekutest koondus Haapsalu linna ja selle lähiümbrusesse.

Loe lähemalt SIIT!

Kaart

Haapsalu linna üldplaneeringu mõttenope

Mõttenoppe veebiaadress on https://tinyurl.com/yxpwuct5

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus seisuga 19.08.2019

Haapsalu linna üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 19.08.2019.

Materjali koosseisus on ÜP lähteseisukohad ja KSH VTK, lähteseisukohtade Lisa 2 (ülevaade Haapsalu linnast), lähteseisukohtade kaardid maakasutusest, tehnilisest taristust ja väärtustest- piirangutest, mis on avalikustatud arvamusteks ja ettepanekuteks.

 

Dokumendid:

1.      Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus;

2.      Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK lisa 2 – ülevaade Haapsalu linnast;

3.      Haapsalu linna üldplaneering – maakasutus;

4.      Haapsalu linna üldplaneering – tehniline taristu;

5.      Haapsalu linna üldplaneering – väärtused ja piirangud.

Haapsalu linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 86 algatati Haapsalu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on kogu Haapsalu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsus nr 86

Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute ülevaatamine

Haapsalu Linnavolikogu vaatas üle Ridala Vallavolikogu 18.02.2010. a otsusega nr 38 ja Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006. a otsusega nr 84 kehtestatud üldplaneeringud ja neid muutvad detailplaneeringud ning luges need 25.05.2018 otsusega nr 69 kehtivateks, kinnitas Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute ülevaatamise aruanded.

Üldplaneering  on kehtiv koos üldplaneeringut muutvate detailplaneeringutega, mis on Ridala Vallavolikogu poolt kehtestatud peale 18.02.2010. a ja Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud peale 24.11.2006. a.

Haapsalu linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 69

Üldplaneeringud

Ridala valla üldplaneering

Ridala valla Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamise otsus nr 38 18. veebruar 2010

Lisa 1

Lisa 1-1

Lisa 1-2

Lisa 1-3

 

Ridala valla üldplaneeringu seletuskiri

Ridala valla üldplaneeringu kaart

Ridala valla üldplaneeringu kaart - keskused