Haapsalu linna üldplaneeringu 2030 hetkeseis (16.01.2023)

Üldplaneering koos lisadega  Üldplaneeringu materjalid avalik

Üldplaneeringu digitaalne kaardirakendus SIIT

 

Haapsalu linna üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek toimub 15.07.2021 – 13.08.2021.

Üldplaneering koostatakse Haapsalu linna haldusterritooriumi piires ning planeeringuala suurus on 272 km². Üldplaneeringuga määratakse Haapsalu linna pikaajalised ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused arengute elluviimiseks. Haapsalu linna üldplaneeringu eesmärgiks on ruumiliste eelduste loomine moodsa elukeskkonnaga keskkonnasõbraliku omavalitsuse arenguks, kus on säilinud miljööväärtuslik linnakeskkond, mitmekesise looduse ja piirkondliku omapäraga maapiirkond ning kus avalikud teenused on elanikele kodust kättesaadavas kauguses.

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub elektrooniliselt linna kodulehel ja paberkandjal Haapsalu Linnavalitsuses, aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, lahtiolekuaegadel E-N kell 8.00-17.00 ja R kell 8-16.30. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada üldplaneeringu kohta oma arvamust.

Arvamused ja ettepanekud palume esitada elektrooniliselt aadressil hlv@haapsalulv.ee või kirjalikult Haapsalu Linnavalitsuse aadressil Posti tn 34, Haapsalu linn, 90504.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 02.09.2021 kell 18.00 Ridala Põhikoolis ja 03.09.2021 kell 17.30 Haapsalu Linnavalitsuses.    

 

Ettepanekud üldplaneeringu mõttenoppe kaardirakendusest

Üldplaneeringu koostamise raames toimus 26.10–25.11.2019 ideekorje, mille käigus laekus kokku 101 ettepanekut (vt Joonis 1). Edasises analüüsis käsitleti 78 ettepanekut, millel olid olemas nii ruumikuju kui ka tehtud ettepanekut selgitav tekst. Ülejäänud 23 olid kas ebatäpselt või ekslikult sisestatud kirjed (asusid vallast oluliselt kaugemal) või oli ettepanekule jäetud selgitus lisamata.

Jooniselt nähtub, et suurem osa ettepanekutest koondus Haapsalu linna ja selle lähiümbrusesse.

Loe lähemalt SIIT!

Kaart

Haapsalu linna üldplaneeringu mõttenope

Mõttenoppe veebiaadress on https://tinyurl.com/yxpwuct5

Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamiskavatsus seisuga 19.08.2019

Haapsalu linna üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 19.08.2019.

Materjali koosseisus on ÜP lähteseisukohad ja KSH VTK, lähteseisukohtade Lisa 2 (ülevaade Haapsalu linnast), lähteseisukohtade kaardid maakasutusest, tehnilisest taristust ja väärtustest- piirangutest, mis on avalikustatud arvamusteks ja ettepanekuteks.

 

Dokumendid:

1.      Haapsalu linna üldplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus;

2.      Haapsalu linna üldplaneeringu LS ja KSH VTK lisa 2 – ülevaade Haapsalu linnast;

3.      Haapsalu linna üldplaneering – maakasutus;

4.      Haapsalu linna üldplaneering – tehniline taristu;

5.      Haapsalu linna üldplaneering – väärtused ja piirangud.

Haapsalu linna üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsusega nr 86 algatati Haapsalu linna üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine, mille eesmärgiks on kogu Haapsalu linna territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemine.

Haapsalu Linnavolikogu 28.09.2018 otsus nr 86

Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute ülevaatamine

Haapsalu Linnavolikogu vaatas üle Ridala Vallavolikogu 18.02.2010. a otsusega nr 38 ja Haapsalu Linnavolikogu 24.11.2006. a otsusega nr 84 kehtestatud üldplaneeringud ja neid muutvad detailplaneeringud ning luges need 25.05.2018 otsusega nr 69 kehtivateks, kinnitas Ridala valla ja Haapsalu linna üldplaneeringute ülevaatamise aruanded.

Üldplaneering  on kehtiv koos üldplaneeringut muutvate detailplaneeringutega, mis on Ridala Vallavolikogu poolt kehtestatud peale 18.02.2010. a ja Haapsalu Linnavolikogu poolt kehtestatud peale 24.11.2006. a.

Haapsalu linnavolikogu 25.05.2018 otsus nr 69

Üldplaneeringud

Ridala valla üldplaneering

Ridala valla Haapsalu linna üldplaneeringu kehtestamise otsus nr 38 18. veebruar 2010

Lisa 1

Lisa 1-1

Lisa 1-2

Lisa 1-3

 

Ridala valla üldplaneeringu seletuskiri

Ridala valla üldplaneeringu kaart

Ridala valla üldplaneeringu kaart - keskused