Katastriüksuse sihtotstarbe määramine

Katastriüksuse sihtotstarve on õigusaktidega lubatud ja nendes sätestatud korras määratud katastriüksuse kasutamise sihtotstarve või sihtotstarbed.

Katastriüksuse sihtotstarbe määramise alused (maakatastriseaduse § 18):

1.  ehitisteta katastriüksusele määratakse sihtotstarve maa tegeliku kasutuse alusel või detailplaneeringu koostamise kohustuse puudumisel üldplaneeringu alusel;

2.  katastriüksusele määratakse sihtotstarve detailplaneeringu koostamise kohustuse korral kehtestatud detailplaneeringu alusel;

3. ehitist teenindavale katastriüksusele määratakse kogu ulatuses ehitise kasutamise otstarbest tulenev sihtotstarve ehitise tegeliku kasutuse, ehitusloa, ehitisteatise, linna- või vallavalitsuse kirjaliku nõusoleku või kasutusloa alusel.

Kohalik omavalitsus määrab katastriüksuse sihtotstarbe kinnisasja omaniku taotluse alusel või kui sihtotstarbe määramise vajadus tuleneb õigusaktidest, määrab kohalik omavalitsus sihtotstarbe omal algatusel.

Maakataster registreerib katastriüksuse sihtotstarbe muutmise ja edastab andmed kinnistusosakonnale kande muutmiseks kinnistusraamatus.

Ühele katastriüksusele võib määrata kuni kolm sihtotstarvet viieprotsendise täpsusega.

Õigusaktid :
Maakatastriseadus
Katastriüksuse moodustamise kord