« Tagasi

Detailplaneeringu kehtestamise teade kinnistu reg nr 12663350, Mäeküla, Haapsalu linn

Haapsalu Linnavalitsuse 30.12.2019 korraldusega nr 1068 kehtestati Haapsalu linnas, Mäekülas paikneva kinnistu reg nr 12663350 detailplaneering. Planeeringuala suurus on 3,35 ha ja piirneb Mäeküla teega, edelast Topu lahega ja Topuranna kinnistuga, loodest Mere, Tamme ning põhjast Pärnasalu kinnistutega.

Detailplaneeringuga muudetakse kehtivat detailplaneeringu lahendust, viiakse vastavusse Ridala valla üldplaneeringuga. Planeeringuga on määratud 6 elamumaa, 2 transpordimaa ja 1 tootmismaa krunt. Elamukruntide suurim lubatud ehitusalune pind (300 m2), hoonete lubatud maksimaalne kõrgus (elamul 8,5 m, abihoonel 4,5 m), hoonete korruselisus (2), hoonete arv (3, elamu ja 2 abihoonet), võimalik juurdepääsu asukoht ja kommunikatsioonide liitumispunktide asukohad.