Katastriüksuse piiride muutmine

Haapsalu linnas on uute katastriüksuste moodustamise ja olemasolevate katastriüksuste piiride muutmise aluseks on üldjuhul kehtestatud detailplaneering.

Kohalik omavalitsus võib lubada, välja arvatud Haapsalu vanalinna muinsuskaitsealal ja miljööväärtuslikul hoonestusalal, ilma detailplaneeringut koostamata:

1) mitme hoonega hoonestatud krundi jagamist nende hoonete omanike vahel mitmeks krundiks, kui kinnistu jagamise sooviga ei kaasne detailplaneeringu koostamise kohustust tingivate hoonete ehitamise soovi – linnavalitsuse nõusoleku saamiseks tuleb esitada taotlus (leiab siit), millele on lisatud asendiplaan. Nii  taotlus, kui asendiplaan on vajalik allkirjastada kinnistu kõikide omanike poolt.

2) muuta naaberkruntide piire, kui piiride muutmine ei too endaga kaasa nende kruntide senise ehitusõiguse, välja arvatud ehitusalune pindala, ja seniste kasutustingimuste muutmist ning toimub naaberkruntide omanike kokkuleppel - linnavalitsuse nõusoleku saamiseks tuleb esitada taotlus (leiab siit), millele on lisatud asendiplaan. Nii  taotlus, kui asendiplaan on vajalik allkirjastada kinnistu kõikide omanike poolt.